Návrh uznesenia (Alternatíva 2)

Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu komunitnej záhrady v Bratislave, k. ú. Nové Mesto, občianskemu združeniu Vnútroblok

Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu

schvaľuje
ako prípad hodný osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 9 písm. c) zákona Slovenskej národnej rady č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov nájom pozemku registra „C“ KN v k. ú. Nové Mesto, parc. č. 12070/12 – vinica vo výmere 2 751 m², zapísaného na LV č. 1, občianskemu združeniu Vnútroblok, so sídlom Šuňavcova 1, Bratislava, IČO 42269385, s cieľom obhospodarovať komunitnú záhradu, na dobu neurčitú odo dňa účinnosti nájomnej zmluvy, za nájomné v sume 40,76 eur/ha/rok, podľa § 1 ods. 3 zákona č. 504/2003 Z. z. o nájme poľnohospodárskych pozemkov, poľnohospodárskeho podniku a lesných pozemkov a o zmene niektorých zákonov, spolu ročne 11,21 eur/rok,

s podmienkou:

Nájomná zmluva bude nájomcom podpísaná do 30 dní od schválenia uznesenia v Mestskom zastupiteľstve hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy. V prípade, že nájomná zmluva nebude nájomcom v uvedenej lehote podpísaná, toto uznesenie stratí platnosť.

Návrh na schválenie nájmu pozemku uvedeného v návrhu uznesenia občianskemu združeniu Vnútroblok predkladáme ako prípad hodný osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 9 písm. c) zákona Slovenskej národnej rady č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov na schválenie z dôvodu, že občianske združenie Vnútroblok užíva pozemok – komunitnú záhradu uvedenú v návrhu uznesenia na základe zmluvy o spolupráci zo dňa 24. 09. 2014 uzatvorenej medzi hlavným mestom Slovenskej republiky Bratislavou a občianskym združením Vnútroblok, pričom táto zmluva o spolupráci nedokáže reflektovať snahy občianskeho združenia o udržateľnosť komunitného verejnoprospešného projektu, a z tohto dôvodu žiadosťou doručenou hlavnému mestu Slovenskej republiky Bratislave požiadalo o nájom pozemku – komunitnej záhrady, uvedenej v návrhu uznesenia.