BratislavaMestské zastupiteľstvoBratislava

Primaciálne námestie č. 1, Bratislava

Návrh uznesenia (Alternatíva 2)

Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu pozemkov a stavieb na Technickej 6 v Bratislave, k. ú. Trnávka, pre mestskú príspevkovú organizáciu Komunálny podnik Bratislavy so sídlom v Bratislave

Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu

schvaľuje
ako prípad  hodný  osobitného  zreteľa  podľa § 9a  ods.  9  písm.  c)  zákona  Slovenskej národnej rady č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov nájom časti pozemku registra „C“ KN parc. č. 16948/2 – ostatná plocha vo výmere 15 472 m², pozemkov registra „C“ KN parc. č. 16948/3 – zastavaná plocha a nádvorie vo výmere 1 709 m², parc. č. 16948/4 – zastavaná plocha a nádvorie vo výmere 728 m², parc. č. 16948/5 – zastavaná plocha a nádvorie vo výmere 806 m², parc. č. 16948/6 – zastavaná plocha a nádvorie vo výmere 20 m², parc. č. 16948/7 – zastavaná plocha a nádvorie vo výmere 20 m², parc. č. 16948/8 – zastavaná plocha a nádvorie vo výmere 20 m², parc. č. 16948/9 – zastavaná plocha a nádvorie vo výmere 20 m², parc. č. 16948/10 – zastavaná plocha a nádvorie vo výmere 20 m², parc. č. 16948/11 – zastavaná plocha a nádvorie vo výmere 20 m², parc. č. 16948/22 – zastavaná plocha a nádvorie vo výmere 146 m², parc. č. 16948/23 – zastavaná plocha a nádvorie vo výmere 56 m², parc. č. 16948/24 – zastavaná plocha a nádvorie vo výmere 336 m², parc. č. 16948/25 – zastavaná plocha a nádvorie vo výmere 54 m², parc. č. 16948/26 – zastavaná plocha a nádvorie vo výmere 735 m², parc. č. 16948/27 – zastavaná plocha a nádvorie vo výmere 27 m², parc. č. 16948/28 – zastavaná plocha a nádvorie vo výmere 112 m², a stavieb so súpis. č. 4312 postavených na pozemkoch registra „C“ KN parc. č. 16948/3, parc. č. 16948/4, parc. č. 16948/5, parc. č. 16948/22, parc. č. 16948/23, parc. č. 16948/24, parc. č. 16948/25, parc. č. 16948/26, parc. č. 16948/27, parc. č. 16948/28, na Technickej 6 v k. ú. Trnávka, zapísané na LV č. 869, pre príspevkovú organizáciu hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy – Komunálny podnik Bratislavy, so sídlom Technická 6, Bratislava, IČO 54656885, s cieľom plniť úlohy vyplývajúce zo zriaďovateľskej listiny príspevkovej organizácie hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy – Komunálny podnik Bratislavy, na dobu neurčitú, za nájomné:
 
1. 7,00 eur/m²/rok za časť pozemku registra „C“ KN parc. č. 16948/2 vo výmere 15 472 m² a za pozemky registra „C“ KN parc. č. 16948/6, parc. č. 16948/7, parc. č. 16948/8, parc. č. 16948/9, parc. č. 16948/10, parc. č. 16948/11 užívané na prístup k ostatným pozemkom a stavbám pre nepodnikateľské účely, čo pri celkovej výmere 15 592 m² predstavuje sumu ročne 109 144,00 eur,

2. 19,00 eur/m²/rok za pozemky registra „C“ KN parc. č. 16948/3, parc. č. 16948/4, parc. č. 16948/5, parc. č. 16948/22, parc. č. 16948/23, parc. č. 16948/24, parc. č. 16948/25, parc. č. 16948/26, parc. č. 16948/27, parc. č. 16948/28, užívané ako zastavané plochy a nádvoria, čo pri celkovej výmere 4 709 m² predstavuje sumu ročne 89 471,00 eur,

3. 60,00 eur/m²/rok za stavbu užívanú ako dielne, čo pri výmere 1 693 m² predstavuje sumu ročne 101 580,00 eur,

4. 60,00 eur/m²/rok za stavbu užívanú ako dielne a sklady, čo pri výmere 688 m² predstavuje sumu ročne 41 280,00 eur,
 
5. 80,00 eur/m²/rok za stavbu užívanú ako administratívnu budovu, čo pri výmere 2 790 m² predstavuje sumu ročne 223 200,00 eur,

6. 50,00 eur/m²/rok za stavbu užívanú ako garáže, čo pri výmere 100 m² predstavuje sumu ročne 5 000,00 eur,

7. 60,00 eur/m²/rok za stavbu užívanú ako umývačka áut a dielne, čo pri výmere 126 m² predstavuje sumu ročne 7 560,00 eur,

8. 60,00 eur/m²/rok za stavbu užívanú ako čerpacia stanica, čo pri výmere 42 m² predstavuje sumu ročne 2 520,00 eur,

9. 60,00 eur/m²/rok za stavbu užívanú ako plechový sklad, čo pri výmere 700 m² predstavuje sumu ročne 42 000,00 eur,

10. 60,00 eur/m²/rok za stavbu užívanú ako prístrešok, čo pri výmere 112 m² predstavuje sumu ročne 6 720,00  eur,

ročné nájomné spolu za celý predmet nájmu predstavuje sumu 628 475,00 eur,

s podmienkou:

Nájomná zmluva bude nájomcom podpísaná do 30 dní od schválenia uznesenia v Mestskom zastupiteľstve hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy. V prípade, že nájomná zmluva v tejto lehote nebude nájomcom podpísaná, toto uznesenie stratí platnosť.

Navrhovaný nájom časti pozemku registra „C“ KN parc. č. 16948/2 vo výmere 15 472 m², pozemkov registra „C“ KN parc. č. 16948/3, parc. č. 16948/4, parc. č. 16948/5, parc. č. 16948/6, parc. č. 16948/7, parc. č. 16948/8, parc. č. 16948/9, parc. č. 16948/10, parc. č. 16948/11, parc. č. 16948/22, parc. č. 16948/23, parc. č. 16948/24, parc. č. 16948/25, parc. č. 16948/26, parc. č. 16948/27, parc. č. 16948/28, a stavieb so súpis. č. 4312 postavených na pozemkoch registra „C“ KN parc. č. 16948/3, parc. č. 16948/4, parc. č. 16948/5, parc. č. 16948/22, parc. č. 16948/23, parc. č. 16948/24, parc. č. 16948/25, parc. č. 16948/26, parc. č. 16948/27, parc. č. 16948/28, na Technickej 6 v k. ú. Trnávka, zapísané na LV č. 869, pre príspevkovú organizáciu hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy – Komunálny podnik Bratislavy, so sídlom Technická 6, Bratislava, s cieľom  plniť úlohy vyplývajúce zo zriaďovateľskej listiny, predkladáme ako prípad hodný osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 9 písm. c) zákona Slovenskej národnej rady č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov z dôvodu, že Komunálny podnik Bratislavy je príspevková organizácia hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy, ktorej jediným zakladateľom je hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava a ktorá bola založená na plnenie úloh vo verejnom záujme, ktoré zriaďovateľovi vyplývajú zo zákona Slovenskej národnej rady č. 377/1990 Zb. o hlavnom meste Slovenskej republiky Bratislave v znení neskorších predpisov, najmä na vykonávanie letnej a zimnej  údržby pozemných komunikácií, cyklotrás, parkovísk, inžinierskych objektov a cestnej (dopravnej) zelene, spevnených verejných priestranstiev, vykonávanie údržby plôch verejnej zelene, parkov, ktoré sú vo vlastníctve a v správe hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy, a verejných priestranstiev, údržby zverených parkov vo vlastníctve hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy, opravy povrchov vozoviek a chodníkov komunikácií, vykonávanie výmeny a údržby zvislého a vodorovného dopravného značenia, na vysýpanie odpadkových košov, na údržbu areálov, objektov, strojov, vozidiel a cyklotrás vo vlastníctve hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy, na údržbu a opravu mestského mobiliáru, na vykonávanie urgentných zásahov pri havarijných situáciách, vykonávanie nakládok, vykládok a prevozu materiálu pre organizácie a zložky hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy, vykonávanie servisných, opravárenských, stavebných, natieračských, stolárskych, zámočníckych a pomocných prác pre zriaďovateľa a ním zriadené organizácie.