BratislavaMestské zastupiteľstvoBratislava

Primaciálne námestie č. 1, Bratislava

Návrh uznesenia (Alt_1_doba_neurcita)

Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu pozemku v Bratislave, k. ú. Vinohrady, občianskemu združeniu BAJKSLAVA

Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu

schvaľuje
ako prípad hodný osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 9 písm. c) zákona Slovenskej národnej rady č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov nájom pozemku registra „E“ KN, k. ú. Vinohrady, parc. č. 19268 – zastavaná plocha a nádvorie vo výmere 376 m², zapísaný na LV č. 6747, občianskemu združeniu BAJKSLAVA so sídlom Poľná 2614/23 v Bratislave, IČO 52702219, s cieľom realizovať projekt „Rodinný cyklistický park Kamzík“, na dobu neurčitú odo dňa účinnosti nájomnej zmluvy, za nájomné 1,00 eur/rok za celý predmet nájmu,

s podmienkou:

Nájomná zmluva bude nájomcom podpísaná do 60 dní od schválenia uznesenia v Mestskom zastupiteľstve hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy. V prípade, že nájomná zmluva nebude nájomcom v uvedenej lehote podpísaná, toto uznesenie stratí platnosť.

Návrh na schválenie nájmu pozemku registra „E“ KN v k. ú. Vinohrady, parc. č. 19268 – zastavaná plocha a nádvorie vo výmere 376 m², zapísaného na LV č. 6747, občianskemu združeniu BAJKSLAVA ako prípad hodný osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 9 písm. c) zákona Slovenskej národnej rady č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov predkladáme na schválenie z dôvodu, že žiadateľ občianske združenie BAJKSLAVA má záujem realizovať v obľúbenej športovo-rekreačnej lokalite Kamzík projekt cyklistického parku, ktorý bude prístupný širokej verejnosti a prispeje k rozvoju cyklistickej infraštruktúry v hlavnom meste Slovenskej republiky Bratislave.