BratislavaMestské zastupiteľstvoBratislava

Primaciálne námestie č. 1, Bratislava

Mestské zastupiteľstvo hlavného mesta SR Bratislavy - Zasadnutie 24.09.2020

 1. 1.Vyhlásenie nastúpenia náhradníka Ing. arch. Drahana Petroviča na uprázdnený mandát poslanca Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy

 2. 1a.Návrh na poverenie poslanca Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy, ktorý bude oprávnený zvolávať zasadnutia Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy v zmysle zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov

  Materiály
 3. 2.Návrh na voľbu člena Mestskej rady hlavného mesta SR Bratislavy

  Materiály
 4. 2a.Návrh na tajnú voľbu podľa čl. 9 ods. 1 písm. b/ rokovacieho poriadku Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy Mgr. Petra Pilinského, poslanca Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy, za predsedu komisie pre školstvo, vzdelávanie a šport Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy

 5. 3.Informácia o vzdaní sa členstva Dany Marekovej, ako občianky - neposlankyne v komisii územného a strategického plánovania, životného prostredia a výstavby Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy

  Materiály
 6. 4.Informácia o plnení uznesení Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy splatných k 30. 06. 2020, 31. 07. 2020 a k 31. 08. 2020

  Materiály
 7. 5.Informácia o plnení príjmov a čerpaní výdavkov rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy za I. polrok 2020

 8. 6.Návrh na zmenu rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy na rok 2020

 9. 7.Informácia o odpísaných pohľadávkach hlavného mesta SR Bratislavy za rok 2019

 10. 8.Zúčtovanie vzťahov Dopravného podniku Bratislava, akciová spoločnosť s rozpočtom hlavného mesta za rok 2019

 11. 9.Návrh Všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy o zmene názvu častí verejných priestranstiev v mestskej časti Bratislava-Staré Mesto

  Materiály
 12. 10.Návrh na pridelenie dotácií v Podprograme 2: Grantového programu na podporu športových a vzdelávacích podujatí pre projekty v sume od 3 320,00 Eur do 10 000,00 Eur

 13. 11.Návrh na poskytnutie dotácií pre žiadosti v rámci Grantového programu Strategická podpora kultúrnych podujatí pre rok 2020

  Materiály
 14. 12.Menovanie člena/ členky správnej rady Nadácie mesta Bratislavy

  Materiály
 15. 13.Personálne zmeny v Mestskej polícii hlavného mesta SR Bratislavy

 16. 14.Návrh na odvolanie riaditeľky rozpočtovej organizácie Domov seniorov Lamač, Na barine 5, 841 03 Bratislava a návrh na poverenie vedením rozpočtovej organizácie Domov seniorov Lamač , Na barine 5, 841 03 Bratislava

 17. 15.Personálne zmeny v dozornej rade obchodnej spoločnosti Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť, a v dozornej rade obchodnej spoločnosti Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.

 18. 16.Personálne zmeny v orgánoch príspevkovej organizácie Zoologická záhrada Bratislava

  Materiály
 19. 17.Návrh na zmenu stanov obchodnej spoločnosti KSP, s.r.o.

  Materiály
 20. 17a.Návrh na prihlásenie sa do dražby nehnuteľností v Bratislave, k. ú. Staré Mesto, situovaných v blízkosti Horského parku

 21. 18.Petícia pod názvom Petícia – Zastavme hazard!

 22. 19.Petícia za doplnenie verejnej občianskej vybavenosti v lokalite Slnečnice - Zóna mesta a Zóna viladomy (mestská časť Bratislava – Petržalka)

 23. 20.Návrh na predaj ako prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa pozemku v Bratislave, k. ú. Rača, parc. č. 200/2, manželom Stanislave Mészárošovej a Mariánovi Mészárošovi

 24. 21.Návrh na predaj ako prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa novovytvoreného pozemku v Bratislave, k.ú. Trnávka, parc. č. 14838/3 do vlastníctva Mika Somíka v celosti

  Materiály
 25. 22.Návrh na predaj ako prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa pozemku v Bratislave, k. ú. Trnávka, žiadateľom MUDr. Zuzane Turlíkovej a Ing. Petrovi Turlíkovi

 26. 23.Návrh na predaj ako prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa pozemkov v Bratislave, k. ú. Nivy, parc. č. 4081/51 a 4081/52, SR – Ministerstvo dopravy a výstavby SR, so sídlom v Bratislave

  Materiály
 27. 24.Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu časti pozemku v Bratislave, k. ú. Rača, parc. č. 1517/5 Ing. arch. Jane Chalupovej

  Materiály
 28. 25.Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu časti pozemku v Bratislave, k. ú. Dúbravka, parc. č. 1297, Mgr. Jarmile Dobákovej

 29. 26.Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu časti pozemku v Bratislave, k. ú. Dúbravka, parc. č. 2932/10, spoločnosti Todos Bratislava s.r.o., so sídlom v Bratislave

  Materiály
 30. 27.Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu časti pozemku v Bratislave, k. ú. Vrakuňa, parc. č. 3553/19, mestskej časti Bratislava-Vrakuňa

 31. 28.Správa o výsledkoch kontrol vykonaných útvarom mestského kontrolóra hlavného mesta SR Bratislavy

 32. 29.Územný plán hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy, zmeny a doplnky 06

  Materiály
 33. 30.Návrh zmluvy o spolupráci medzi mestskou časťou Bratislava-Devínska Nová Ves a hlavným mestom SR Bratislavou

 34. 31.Modernizácia riadenia križovatiek cestnou dopravnou signalizáciou s preferenciou MHD – Petržalka

 35. 33.Návrh na poskytnutie dotácie na spolufinancovane prevádzky nocľahárne sociálnej služby krízovej intervencie neverejného poskytovateľa Depaul Slovensko, n.o. v sume 20 000,00 Eur

 36. 35.Návrh na riešenie žiadostí nájomcov nebytových priestorov a pozemkov o odpustenie nájomného v súvislosti s pandémiou Covid-19

  Materiály
 37. 36.Návrh na ukončenie nájomných vzťahov odstúpením od nájomných zmlúv týkajúcich sa nebytových priestorov na Sedlárskej 4 a Laurinskej 5 v Bratislave, k. ú. Staré Mesto

  Materiály
 38. 37.Návrh na uplatnenie alebo neuplatnenie predkupného práva hlavného mesta SR Bratislavy k pozemku v k. ú. Staré Mesto, parc. č. 2401/27, na Bartókovej ulici v Bratislave, vo vlastníctve JUDr. Ivety Michalčákovej a Ing. Bronislava Michalčáka

 39. 38.Návrh na uplatnenie alebo na neuplatnenie predkupného práva hlavného mesta SR Bratislava k pozemkom v Bratislave, k. ú. Rača, parc. č. 674/145 a 674/146, ul. Rustaveliho, vo vlastníctve spoločnosti INTERCOM Development s.r.o.

 40. 39.Návrh na zriadenie vecného bremena týkajúci sa pozemku v Bratislave, k. ú. Ružinov, parc. č. 15294/49 vo vlastníctve hlavného mesta SR Bratislava, v prospech Univerzitnej nemocnice Bratislava

 41. 40.Návrh na doplnenie uznesenia Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR č. 1410/2014 zo dňa 30. 01. 2014 v znení uznesenia č. 414/2020 zo dňa 27. 02. 2020, ktorým sa zrušuje uznesenie Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy č. 908/2010 zo dňa 25. 02. 2010 v znení uznesení č. 80/2011 zo dňa 28. 04. 2011 a č. 1055/2013 zo dňa 24.-25.04.2013 a schvaľujú všeobecné podmienky obchodných verejných súťaží na prevod a nájom nehnuteľného majetku - STIAHNUTÝ Z ROKOVANIA PREDKLADATEĽOM

 42. 41.Návrh na zverenie pozemkov v k. ú. Staré Mesto, parc. č. 7721/1, 7721/3, 7721/39, nachádzajúcich sa v Grasalkovičovej záhrade v Bratislave, do správy mestskej časti Bratislava-Staré Mesto

 43. 41a.Návrh na zmenu uznesenia Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy č. 503/2020 zo dňa 25. 06. 2020, ktorým bolo schválené zverenie nehnuteľného majetku do správy mestských častí hlavného mesta SR Bratislavy

  Materiály
 44. 42.Návrh na prevod spoluvlastníckeho podielu na pozemku v bytovom dome Haburská 23, Komárnická 34, Muškátová 8, Kvačalova 28, Kvetná 16, Koceľova 6, Bebravská 14, 16, 18, Družstevná 4, 6, 8, Riazanská 50, Pod Rovnicami 9, 11, 13, 15, 17, 19, Donnerova 7, Pribišova 9, Jána Stanislava 20C, Ušiakova 2, Šustekova 29, Znievska 3, vlastníkom bytov

  Materiály
 45. 43.Návrh na prevod spoluvlastníckeho podielu na pozemku v bytovom dome Hrdličkova 19A, vlastníkom bytov a garáží

  Materiály
 46. 44.Návrh na zmenu uznesenia Mestského zastupiteľstva hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy č. 249/2019 zo dňa 27. 06. 2019 – 28. 06. 2019, ktorým schválilo prevod spoluvlastníckeho podielu pod bytovým domom na Vrútockej 32, uznesenia č. 325/2019 zo dňa 24. 10. 2019, ktorým schválilo prevod spoluvlastníckeho podielu k bytovému domu na Trenčianskej 13

  Materiály
 47. 45.Informácia o vybavených interpeláciách poslancov Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy

 48. 46.Interpelácie (o 14,00 h – po obedňajšej prestávke)

 49. 47.Rôzne

 50. .Materiál na prihlásenie:

 51. .Návrh na zmenu a doplnenie stanov obchodnej spoločnosti Odvoz a likvidácia odpadu, a.s. a na zmenu a doplnenie Štatútu predstavenstva obchodnej spoločnosti Odvoz a likvidácia odpadu, a.s.

  Materiály
 52. .Personálne zmeny v dozornej rade obchodnej spoločnosti Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.

Informačné materiály

 1. a.Informácia o činnosti Mestskej rady hlavného mesta SR Bratislavy medzi dvoma zasadnutiami Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy

 2. b.Informácia o rozpočtovom hospodárení hlavného mesta SR Bratislavy

 3. c.Informácia o realizovaných zmenách rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy za rok 2020 vykonaných na základe splnomocnenia Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy, uznesenie č. 351/2019 zo dňa 12. 12. 2019

 4. d.Informácia o vypracovaných znaleckých posudkoch

  Materiály
 5. e.Informačný materiál o príprave nového územného plánu hlavného mesta SR Bratislavy

 6. f.Informácia o pridelených bytoch za obdobie 1. štvrťroka 2020

 7. g.Informácia o odpustení zvýšenia nájomného o infláciu za rok 2019 nájomcom nebytových priestorov, ktorí boli zasiahnutí krízou v súvislosti s Covid-19

 8. h.Informácia o prevode spoluvlastníckeho podielu na pozemku v bytovom dome Muškátová 2, Družstevná 4, 6, 8, Hlaváčikova 4, Tupolevova 7, Černyševského 29, Jasovská 45, vlastníkom bytov

 9. i.Informácia o podaní žiadostí o poskytnutie dotácie Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky na obstaranie náhradných nájomných bytov

  Materiály
 10. j.Informácia o zmene Organizačného poriadku Magistrátu hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy

 11. k.Informácia o prijatých opatreniach na odstránenie nedostatkov zistených kontrolou mestského kontrolóra hlavného mesta SR Bratislavy v príspevkovej organizácii Metropolitný inštitút Bratislavy

 12. l.Informácia o prijatých opatreniach na odstránenie nedostatkov, zistených kontrolou mestského kontrolóra v organizácii Bratislavská organizácia cestovného ruchu

  Materiály
 13. m.Informácia o prijatých opatreniach na odstránenie nedostatkov zistených kontrolou mestského kontrolóra hlavného mesta SR Bratislavy v príspevkovej organizácii MARIANUM – Pohrebníctvo mesta Bratislavy

 14. n.Správa o plnení prijatých opatrení vyplývajúcich z kontroly hospodárenia s verejnými prostriedkami vynaloženými na externé služby pri vykonávaní činností v právnych veciach a veciach VO v ZOO Bratislava

  Materiály
 15. o.Informácia o prijatých opatreniach na odstránenie nedostatkov zistených kontrolou mestského kontrolóra hlavného mesta SR Bratislavy v spoločnosti Mestské lesy v Bratislave

  Materiály
 16. p.Informácia o prijatých opatreniach na odstránenie nedostatkov zistených kontrolou mestského kontrolóra hlavného mesta SR Bratislavy v rozpočtovej organizácii Domov seniorov ARCHA, Rozvodná 25, 831 01 Bratislava

  Materiály
 17. q.Informácia o prijatých opatreniach na odstránenie nedostatkov zistených kontrolou mestského kontrolóra hlavného mesta SR Bratislavy v rozpočtovej organizácii Zariadenie pre seniorov Gerium, Pri trati 47, 821 07 Bratislava

  Materiály
 18. r.Informácia o prijatých opatreniach na odstránenie nedostatkov zistených kontrolou mestského kontrolóra hlavného mesta SR Bratislavy v rozpočtovej organizácii Domov pri kríži, Pri kríži 26, 841 02 Bratislava

 19. s.Informácia o prijatých opatreniach na odstránenie nedostatkov zistených kontrolou mestského kontrolóra hlavného mesta SR Bratislavy v rozpočtovej organizácii Domov seniorov Lamač, Na Barine č. 5, 841 03 Bratislava

 20. t.Informácia o prijatých opatreniach na odstránenie nedostatkov zistených kontrolou mestského kontrolóra hlavného mesta SR Bratislavy v rozpočtovej organizácii Dom tretieho veku, Polereckého č. 2, 851 04 Bratislava

  Materiály
 21. u.Informácia o prijatých opatreniach na odstránenie nedostatkov zistených kontrolou mestského kontrolóra v príspevkovej organizácii Bratislavské kultúrne a informačné stredisko

  Materiály
 22. v.Informácia o prijatých opatreniach na odstránenie nedostatkov zistených kontrolou mestského kontrolóra v príspevkovej organizácii Mestský ústav ochrany pamiatok

  Materiály
 23. w.Informácia o prijatých opatreniach na odstránenie nedostatkov zistených kontrolou mestského kontrolóra hlavného mesta SR Bratislavy v rozpočtovej organizácii Centrum voľného času, Pekníkova 2, Bratislava

 24. x.Informácia o prijatých opatreniach na odstránenie nedostatkov zistených kontrolou mestského kontrolóra hlavného mesta SR Bratislavy v rozpočtovej organizácii Základná umelecká škola, Hálkova 56, Bratislava

 25. y.Informácia o prijatých opatreniach na odstránenie nedostatkov zistených kontrolou mestského kontrolóra hlavného mesta SR Bratislavy v rozpočtovej organizácii Základná umelecká škola, Istrijská 22, Bratislava

 26. z.Informácia o plnení úloh Mestskou políciou hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy za mesiac máj, jún a júl 2020