BratislavaMestské zastupiteľstvoBratislava

Primaciálne námestie č. 1, Bratislava

Návrh čiastkového uznesenia - Tešovič Rastislav

Návrh na predaj ako prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa pozemku v Bratislave, k. ú. Trnávka, žiadateľom MUDr. Zuzane Turlíkovej a Ing. Petrovi Turlíkovi

Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu

Text uznesenia v znení :
„za kúpnu cenu celkove 10 047,96 Eur,“
 
Nahradiť textom :
„za cenu 545,00 Eur/m², za kúpnu cenu celkove 28 340,00 Eur,“