BratislavaMestské zastupiteľstvoBratislava

Primaciálne námestie č. 1, Bratislava

Návrh uznesenia

Návrh na zmenu a doplnenie stanov obchodnej spoločnosti Odvoz a likvidácia odpadu a.s., a na zmenu a doplnenie Štatútu predstavenstva obchodnej spoločnosti Odvoz a likvidácia odpadu a.s.

Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu

A. berie na vedomie
návrh na zmenu a doplnenie stanov obchodnej spoločnosti Odvoz a likvidácia odpadu a.s., so sídlom Ivanská cesta 22, 821 04 Bratislava, IČO 0068300.
B. schvaľuje
návrh na zmenu Štatútu predstavenstva obchodnej spoločnosti Odvoz a likvidácia odpadu a.s., so sídlom Ivanská cesta 22, 821 04 Bratislava, IČO 00681300.
C. žiadaprimátora hlavného mesta SR bratislavy,
aby ako zástupca jediného akcionára obchodnej spoločnosti Odvoz a likvidácia odpadu a.s., ktorý v zmysle Obchodného zákonníka vykonáva aj funkciu valného zhromaždenia, bezodkladne zvolal valné zhromaždenie tejto obchodnej spoločnosti s cieľom schváliť zmeny a doplnenia jej stanov a Štatútu predstavenstva podľa časti A a časti B tohto uznesenia.