BratislavaMestské zastupiteľstvoBratislava

Primaciálne námestie č. 1, Bratislava

Návrh uznesenia (Alternatíva 2)

Návrh na zriadenie vecného bremena týkajúci sa pozemku v Bratislave, k. ú. Ružinov, parc. č. 15294/49 vo vlastníctve hlavného mesta SR Bratislava, v prospech Univerzitnej nemocnice Bratislava

Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu

schvaľuje
zriadenie vecného bremena práva presahu stavby HELIPORTU – UNB BRATISLAVA RUŽINOV na časti pozemku registra „C“ KN, k. ú. Ružinov, parc. č. 15294/49 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere cca 117 m², zapísaný na LV č. 9194, vo vlastníctve hlavného mesta SR Bratislavy, za odplatu v sume celkove 1,00 Eur; parcelné číslo a výmera pozemku budú spresnené následne spracovaným geometrickým plánom,
 
s podmienkami:
 
1. Zmluva o zriadení vecného bremena práva presahu stavby bude oprávneným z vecného bremena podpísaná do 180 dní od schválenia uznesenia v Mestskom zastupiteľstve hlavného mesta SR Bratislavy. V prípade, že zmluva o zriadení vecného bremena práva presahu stavby HELIPORTU – UNB BRATISLAVA RUŽINOV nebude oprávneným z vecného bremena v uvedenom termíne podpísaná, toto uznesenie stratí platnosť.
2. Oprávnený z vecného bremena uhradí celú odplatu za zriadenie vecného bremena naraz do 30 dní od podpísania zmluvy o zriadení vecného bremena práva presahu stavby HELIPORTU – UNB BRATISLAVA RUŽINOVvšetkými zmluvnými stranami.