BratislavaMestské zastupiteľstvoBratislava

Primaciálne námestie č. 1, Bratislava

Návrh uznesenia

Návrh na predaj ako prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa pozemku v Bratislave, k. ú. Trnávka, manželom MUDr. Zuzane Turlíkovej a Ing. Petrovi Turlíkovi

Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu

schvaľuje
ako prípad hodný osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 8 písm. e) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov predaj pozemku registra „C“ KN, k. ú. Trnávka, parc. č. 14963/2 – záhrada vo výmere 52 m², LV č. 5109, do bezpodielového spoluvlastníctva manželov MUDr. Zuzany Turlíkovej a Ing. Petra Turlíka, , Bratislava, za kúpnu cenu celkove 10 047,96 Eur,

s podmienkami:

1. Kúpna zmluva bude kupujúcimi podpísaná do 30 dní od schválenia uznesenia v Mestskom zastupiteľstve hlavného mesta SR Bratislavy. V prípade, že kúpna zmluva nebude kupujúcimi v uvedenom termíne podpísaná, toto uznesenie stratí platnosť.
2. Kupujúci uhradia celú kúpnu cenu naraz do 30 dní od podpísania kúpnej zmluvy obidvoma zmluvnými stranami.
 
Predaj hodný osobitného zreteľa spočíva v tom, že kupujúci ako vlastníci susedných nehnuteľností zapísaných na LV č. 2900 – pozemkov  a stavby rodinného domu so súpis. č. 18236 – majú záujem o pripojenie, scelenie a udržiavanie uvedeného pozemku v bezprostrednom susedstve s nehnuteľnosťami v ich vlastníctve, pričom predmet prevodu je aj v súčasnosti žiadateľmi užívaný a udržiavaný na náklady žiadateľov, tvorí prístup k nehnuteľnostiam žiadateľa, teda skutkový stav bude zosúladený so stavom právnym.