Návrh uznesenia (Alternatíva 2)

Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu časti pozemku v Bratislave, k. ú. Vrakuňa, parc. č. 3553/19, mestskej časti Bratislava-Vrakuňa

Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu

schvaľuje
ako prípad hodný osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 9 písm. c) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov nájom časti pozemku registra „C“ KN parc. č. 3553/19 – ostatná plocha vo výmere 579 m², LV č. 1095, k. ú. Vrakuňa, mestskej časti Bratislava-Vrakuňa, Šíravská 7 v Bratislave, IČO 00603295, za účelom zriadenia športového futbalového ihriska pre mládež, na dobu neurčitú odo dňa účinnosti nájomnej zmluvy, za nájomné v sume:

1. 5,00 Eur/m²/rok za obdobie od nadobudnutia účinnosti nájomnej zmluvy do konca mesiaca, v ktorom nadobudne právoplatnosť územné rozhodnutie na stavbu na predmete nájmu, pri výmere 579 m² predstavuje ročne sumu 2 895,00 Eur,

2. 30,00 Eur/m²/rok za obdobie od mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom nadobudne právoplatnosť územné rozhodnutie do konca mesiaca, v ktorom nadobudne právoplatnosť kolaudačné rozhodnutie na stavbu na predmete nájmu, pri výmere 579 m², čo predstavuje ročne sumu  17 370,00 Eur,

3. 0,50 Eur/m²/rok za obdobie od mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom nadobudne právoplatnosť kolaudačné rozhodnutie na stavbu na predmete nájmu, pri výmere 579 m², čo predstavuje ročne sumu 289,50 Eur,

s podmienkou:

Nájomná zmluva bude nájomcom podpísaná do 30 dní od schválenia uznesenia v Mestskom zastupiteľstve hlavného mesta SR Bratislavy. V prípade, že nájomná zmluva v tejto lehote nebude nájomcom podpísaná, toto uznesenie stratí platnosť.

Návrh na schválenie nájmu časti pozemku registra „C“ KN v Bratislave, k. ú. Vrakuňa, parc. č. 3553/19 – ostatná plocha vo výmere 579 m², LV č. 1095, k. ú. Vrakuňa, mestskej časti Bratislava-Vrakuňa, Šíravská 7 v Bratislave, IČO 00 603 295, ako prípad hodný osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 9 písm. c) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov predkladáme z dôvodu plnenia úloh pri výkone samosprávy žiadateľom, ktorou je starostlivosť o všestranný rozvoj jej územia a o potreby obyvateľov mestskej časti Bratislava-Vrakuňa, zabezpečením výstavby športového zariadenia.