BratislavaMestské zastupiteľstvoBratislava

Primaciálne námestie č. 1, Bratislava

Návrh uznesenia

Personálne zmeny v dozornej rade obchodnej spoločnosti Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.

Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu

A. berie na vedomie
vzdanie sa funkcie člena dozornej rady obchodnej spoločnosti Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s., so sídlom Prešovská 48, 826 46 Bratislava, IČO 35850370, Mgr. Ing. Petra Cmoreja.
B. schvaľuje
​vymenovanie Ing. Jána Karmana za člena dozornej rady obchodnej spoločnosti Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s., so sídlom Prešovská 48, 826 46 Bratislava, IČO 35850370.
C. poverujeprimátora hlavného mesta SR Bratislavy
​na valnom zhromaždení spoločnosti Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s., predložiť návrh na voľbu zástupcu hlavného mesta SR Bratislavy za člena dozornej rady tejto spoločnosti podľa časti B tohto uznesenia.