BratislavaMestské zastupiteľstvoBratislava

Primaciálne námestie č. 1, Bratislava

Návrh uznesenia (Alternatíva 1)

Návrh na uplatnenie alebo na neuplatnenie predkupného práva hlavného mesta SR Bratislava k pozemkom v Bratislave, k. ú. Rača, parc. č. 674/145 a 674/146, ul. Rustaveliho, vo vlastníctve spoločnosti INTERCOM Development s.r.o.

Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu

schvaľuje
uplatnenie predkupného práva hlavného mesta SR Bratislavy na nehnuteľnosti zapísané na LV č. 12724, a to na pozemky registra „C“ KN, k. ú. Rača, parc. č. 674/145 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 8 m², parc. č. 674/146 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 13 m², a časť inžinierskych stavieb – spevnených plôch nachádzajúcich sa na pozemkoch, parc. č. 674/145 a parc. č. 674/146, od výlučného vlastníka spoločnosti INTERCOM Development s.r.o., so sídlom Sasinkova 5, Bratislava, IČO 35866110, za kúpnu cenu celkove 9 450,84 Eur.