BratislavaMestské zastupiteľstvoBratislava

Primaciálne námestie č. 1, Bratislava

Návrh čiastkového uznesenia - Aufrichtová Zuzana

Návrh na zverenie pozemkov v k. ú. Staré Mesto, parc. č. 7721/1, 7721/3, 7721/39, nachádzajúcich sa v Grasalkovičovej záhrade v Bratislave, do správy mestskej časti Bratislava-Staré Mesto

Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu

s podmienkami:

4. Mestská časť Bratislava-Staré Mesto sa zaväzuje, že po rekonštrukcii do 30 dní odo dňa doručenia výzvy hlavného mesta SR Bratislavy na prevzatie oplotenia (stavby plotu) obliehajúceho areál Grasalkovičovej záhrady, tento prevezme do svojej správy, a to formou dodatku k protokolu.