Návrh uznesenia (Alternatíva 1)

Návrh na uplatnenie alebo neuplatnenie predkupného práva hlavného mesta SR Bratislavy k pozemku v k. ú. Staré Mesto, parc. č. 2401/27, na Bartókovej ulici v Bratislave, vo vlastníctve JUDr. Ivety Michalčákovej a Ing. Bronislava Michalčáka

Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu

schvaľuje
uplatnenie predkupného práva hlavného mesta SR Bratislavy k pozemku registra „C“ KN, k. ú. Staré Mesto, parc. č. 2401/27 – zastavaná plocha a nádvorie vo výmere 33 m², zapísanému na LV č. 6743, od bezpodielových spoluvlastníkov JUDr. Ivety Michalčákovej a Ing. Bronislava Michalčáka, Bratislava, a to za kúpnu cenu 3 067,12 Eur.