Návrh uznesenia

Návrh na doplnenie uznesenia Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR č. 1410/2014 zo dňa 30. 01. 2014 v znení uznesenia č. 414/2020 zo dňa 27. 02. 2020, ktorým sa zrušuje uznesenie Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy č. 908/2010 zo dňa 25. 02. 2010 v znení uznesení č. 80/2011 zo dňa 28. 04. 2011 a č. 1055/2013 zo dňa 24. – 25. 04. 2013 a schvaľujú všeobecné podmienky obchodných verejných súťaží na prevod a nájom nehnuteľného majetku

Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu

schvaľuje
doplnenie uznesenia Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy č. 1410/2014 zo dňa 30.01.2014 v znení uznesenia Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy č. 414/2020 zo dňa 27. 02. 2020, takto:
 
Za bod 7 Osobitne schvaľované podmienky sa dopĺňa bod 8 v znení:
 
„8. Osobitne schvaľované podmienky v prípade nájmu vybraných nebytových priestorov
 
8.1  Prílohy súťažného návrhu na uzavretie zmluvy podľa bodu 4.2 sa menia nasledovne:
 
Účastník súťaže je k svojmu návrhu povinný priložiť v jednom vyhotovení  a v jednom vyhotovení digitálnej kópie (CD, USB disk):
a) všeobecný popis navrhovaného účelu nájmu, v ktorom v rozsahu max. 150 slov výstižne popíše, aké služby, tovary alebo činnosti navrhuje v prenajatom nebytovom priestore poskytovať. V tomto dokumente ďalej popíše, ako navrhovaný účel nájmu plní hodnotiace kritériá v súlade s podmienkami podľa bodu 8.9. Všeobecný popis bude vpísaný do formulára, ktorý je prílohou týchto súťažných podmienok. Tento popis účelu nájmu sa v prípade víťazného návrhu stane záväznou prílohou nájomnej zmluvy,
b) vizualizáciu  všetkých navrhovaných zmien na vonkajšom priečelí objektu, vrátane rozmiestnenia a veľkosti všetkých navrhovaných prvkov vizuálnej komunikácie, pri rešpektovaní podmienok vyplývajúcich z pamiatkovej ochrany objektu. Účastník súťaže tiež priloží ilustračnú fotodokumentáciu alebo iné grafické znázornenie, ak je to relevantné k účelu nájmu, ktorý navrhuje v nebytovom priestore realizovať,
c) čestné vyhlásenie o oprávneniach (napr. živnostenský list), dokladoch a potvrdeniach o absolvovaných skúškach, ktoré sú relevantné pre realizáciu účelu nájmu, ktorý navrhuje,
d) čestné vyhlásenie o referenciách (predchádzajúcich pracovných alebo podnikateľkách skúsenostiach), ktorými účastník deklaruje osobné predpoklady na úspešné napĺňanie účelu nájmu (účastník zároveň uvedie   e-mailový a telefonický kontakt na osobu, u ktorej je možné referencie overiť),
e) čestné vyhlásenie, že nemá voči hlavnému mestu SR Bratislave žiadne nevysporiadané splatné dlhy alebo iné záväzky. Ďalšie čestné vyhlásenia podľa bodu 4.1 písm. ch) sa nebudú vyžadovať.

Prílohy návrhu podľa 8.1 a) a b) predloží účastník tak, aby ich bolo možné oddeliť od ostatných predložených dokumentov a aby v nich neboli uvedené identifikačné údaje účastníka. Tieto (anonymizované) prílohy budú v prípade väčšieho množstva predložených návrhov poskytnuté členom výberovej komisie, aby si ich mohli individuálne a v dostatočnom časovom predstihu pred  hodnotením návrhov v takejto anonymnej podobe primerane naštudovať.

Prílohy návrhu (čestné vyhlásenia) podľa 8.1 c) až e) účastník predloží vyplnené podľa vzoru, ktorý je prílohou týchto súťažných podmienok. Vyhlasovateľ súťaže si vyhradzuje právo overiť u víťazného účastníka pravdivosť skutočností deklarovaných v čestných vyhláseniach pred uzavretím nájomnej zmluvy.

8.2 Nebude sa požadovať predloženie návrhu zmluvy minimálne v šiestich vyhotoveniach podpísaných účastníkom súťaže podľa bodu 4.2 písm. b) a ani úradné overenie jeho podpisu. Návrh zmluvy treba predložiť v jednom vyhotovení vlastnoručne podpísaným účastníkom súťaže a v jednom vyhotovení digitálnej kópie (CD, USB disk).

8.3 Vybratý účastník je povinný do 15 dní od vyhlásenia výsledkov obchodnej verejnej súťaže doručiť vyhlasovateľovi 6 originálov nájomnej zmluvy s jeho vlastnoručným podpisom.

8.4 Nebude sa požadovať povinnosť zložiť finančnú zábezpeku podľa bodu 5.2 minimálne v sume 5 % z ceny ročného nájomného určenej na základe Rozhodnutia č. 33/2015 primátora hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy, ktorým sa stanovujú ceny prenájmov a ceny predbežnej odplaty za vecné bremeno, minimálne však suma 1 000,00 Eur. Účastník súťaže je povinný pred podaním súťažného návrhu zložiť finančnú zábezpeku zo svojho účtu v sume 250,00 Eur prevodom na účet vyhlasovateľa súťaže, uvedený v konkrétnych súťažných podkladoch.
 
8.5 Nebude sa požadovať povinnosť podľa bodu 5.3 zaplatiť paušálnu náhradu výdavkov vyhlasovateľovi v sume, ktorá by bola uvedená v osobitne schválenom uznesení Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy.

8.6 Nebude sa požadovať splnenie podmienky uvedenej v bode 5.7.

8.7 Obálky so súťažnými návrhmi sa budú otvárať na zasadnutí výberovej komisie. Súťažné návrhy sa budú následne vyhodnocovať najneskôr do jedného mesiaca od uplynutia lehoty na predkladanie súťažných návrhov.

8.8 Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo uzatvoriť zmluvu o nájme nebytového priestoru s víťazom súťaže. V prípade, ak nedôjde k dohode s víťazom, vyhlasovateľ si vyhradzuje právo osloviť ďalšieho účastníka súťaže podľa poradia v ohodnotení súťažných návrhov.

8.9 Kritériá pre posudzovanie súťažných návrhov, ktoré nahrádzajú kritériá pre posudzovanie súťažných návrhov uvedených v bode 6:
 
Vyhlasovateľ súťaže bude predložené návrhy hodnotiť prostredníctvom osobitnej výberovej komisie, v ktorej sú nominovaní odborní zástupcovia Magistrátu hlavného mesta SR Bratislavy, zástupca  Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy a odborný zástupca Metropolitného inštitútu Bratislavy. Návrhy budú hodnotené podľa nižšie uvedených kritérií s váhami vyjadrenými v %. Víťazom súťaže je ten súťažný návrh, ktorý získa sumárne najvyšší počet percent v hodnotiacich kategóriách podľa procesných pravidiel výberovej komisie:
- sociálne aspekty – 20 %,
- udržateľnosť – 20 %,
- kultúrne aspekty – 20 %,
- priestorové a funkčné aspekty – 20 %,
- výška nájomného – 20 %.
 
1. Sociálne aspekty – 20%
Účastník v návrhu popíše (v rozsahu max. 150 slov), ako navrhovaný účel nájmu zohľadňuje sociálne aspekty.

Pri hodnotení zámeru bude hodnotiaca komisia brať do úvahy, najmä akú má pridanú hodnotu v sociálnej oblasti, či napr. je priamo sociálnym podnikaním alebo sociálne podnikanie podporuje, či je priestor vo svojej podstate (navrhovanej funkcii) sociálne inkluzívny – t. z. napr. ponúka pestrosť a citlivosť voči obyvateľom s rôznymi finančnými a sociálnymi možnosťami.
 
2. Ekologické aspekty a aspekt udržateľnosti – 20%
Účastník v návrhu popíše (v rozsahu max. 150 slov), ako navrhovaný účel nájmu zohľadňuje ekologické aspekty a aspekt udržateľnosti.

Pri hodnotení zámeru bude hodnotiaca komisia brať do úvahy najmä to, ako využíva v priestore inovatívne ekologické materiály a energeticky úsporné spôsoby osvetlenia, vykurovania a vzduchotechniky, či ako aktívne prispieva ku zdieľanej ekonomike, t. z. napr. v rámcoch svojich podnikateľských aktivít využíva možnosti na poskytovanie požičiavania, zdieľania, nefinančnej výmeny a iných spôsobov znižovania nadbytočnej spotreby tovarov a služieb, či zámer usiluje o minimalizáciu odpadov a dôslednú separáciu recyklovateľných odpadov, či inak vo svojich zákazníkoch aktívne podporuje také spotrebiteľské správanie, ktoré znižuje nimi vytvorený objem odpadu.

3. Kultúrne aspekty – 20%
Účastník v návrhu popíše (v rozsahu max. 150 slov), ako navrhovaný účel nájmu zohľadňuje kultúrne aspekty.
 
Pri hodnotení zámeru bude hodnotiaca komisia brať do úvahy, ako kvalitný, odborný a aktuálny je obsah a služby v oblasti kultúry, ako je ponuka služieb/aktivít dostupná pre všetkých návštevníkov a komunity, ako sú zodpovedné a vnímavé voči súdobým problémom a potrebám spoločnosti.
Kultúrne inštitúcie svojou činnosťou, kultúrnou ponukou a charakterom pozitívne pôsobia na svoje okolie – zachovávajú alebo podporujú jeho civilnosť, autentickosť a sú protiváhou komercializácie verejného priestoru.

4. Priestorové a funkčné aspekty – 20%
Účastník v návrhu popíše (v rozsahu max. 150 slov), ako navrhovaný účel nájmu zohľadňuje priestorové a funkčné aspekty.
 
a) Vizuálna a pobytová kvalita verejného priestoru  + prevádzkové vzťahy (10%)
Pri hodnotení zámeru bude hodnotiaca komisia brať do úvahy, napr. či zámer usiluje o maximálny úžitok z verejného priestranstva pre čo najširšiu skupinu užívateľov a či napr. má ambície pozitívne vplývať na atmosféru miesta a pocit bezpečia v ňom, či je vizuálna komunikáciu navrhnutá vo vzťahu k existujúcim kvalitám a zaujíma adekvátnu pozíciu v hierarchii prvkov vo verejnom priestore, či je inovatívna z hľadiska typografického, výtvarného a svojím prevedením.
Ďalej bude hodnotiť, či zámer usiluje o minimalizáciu externalít v podobe hlukovej či pachovej záťaže a či má napr. ambíciu riešiť zásobovanie s minimálne negatívnym alebo pozitívnym dopadom na kvalitu verejného priestoru, alebo či sú otváracie hodiny prevádzky stanovené s ambíciou pozitívne ovplyvniť využívanie verejného priestranstva v rôznych denných cykloch v danej lokalite.

b) Funkčná diverzita v susedstve (10 %)
Pri hodnotení zámeru bude hodnotiaca komisia brať do úvahy najmä to, či je zámer inovatívnym príspevkom reagujúcim na kontext a genius loci štvrte a či prináša do štvrte nové aktivity, prípadne vhodne dopĺňa existujúce prevádzky.
 
5. Výška nájomného – 20 %
Jednotlivé navrhované výšky nájomného sa budú hodnotiť tak, že sa najskôr od nich odpočíta posledná známa suma nákladov mesta na údržbu a prevádzku vo výške (doplní sa posledná známa suma týchto nákladov). Najvyšší takto upravený návrh dostane pridelený najvyšší počet percent v tomto kritériu – 20 %. Ostatné návrhy dostanú proporcionálne nižší počet percent vo vzťahu k tejto najvyššej ponuke podľa nižšie uvedeného vzorca:
 
N = (P/Pmax) * 20
 
Kde:
Pmax – najvyššia cenová ponuka
P – hodnotená cenová ponuka
N – počet percent udelený hodnotenej cenovej ponuke (max. 20, min. 0).“