Mestské zastupiteľstvo hlavného mesta SR Bratislavy (2010-2014) - Zasadnutie 27.03.2013

 • 27. marca 2013, 08:30 h
 • v Zrkadlovej sieni Primaciálneho paláca (1. poschodie)
 • Primaciálne nám. č. 1, 814 99 Bratislava
 1. 1.Ústna informácia o plnení uznesenia z mestského zastupiteľstva zo dňa 14. 03. 2013 o výtlkoch na cestách - uzn. č. 1002/2013

 2. 2.Informácia o plnení uznesení Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy splatných k 28. 2. 2013 a niektoré uznesenia s termínom plnenia k 31. 3. 2013

  Materiály
 3. 3.Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu a zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena časti pozemku registra "C" v Bratislave parc. č. 7800/7, k. ú. Staré Mesto, spoločnosti AKJ s.r.o., so sídlom v Bratislave - uznesenie k materiálu nebolo prijaté

  Materiály
 4. 4.Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu častí pozemkov v Bratislave, k. ú. Staré Mesto, parc. č. 3250/5 a parc. č. 21340/3, Ivanovi Tychlerovi - uznesenie k materiálu nebolo prijaté

  Materiály
 5. 5.Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu pozemku v Bratislave, k. ú. Ružinov, parc. č. 1795, spoločnosti MARINER, spol. s r. o., so sídlom v Bratislave - uznesenie k materiálu nebolo prijaté

  Materiály
 6. 6.Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu časti pozemku v Bratislave, k. ú. Nivy, parc. č. 21895/2, Róbertovi Šarníkovi - uznesenie k materiálu nebolo prijaté

  Materiály
 7. 7.Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu pozemku v Bratislave, v k. ú. Nové Mesto, parc. č. 22022/23, spoločnosti SLOVTO s.r.o. so sídlom v Bratislave

  Materiály
 8. 8.Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa predlženia platnosti Zmluvy o nájme pozemkov č. 08-83-0114-09-00, v znení Dodatkov č. 08-83-0114-09-01 a č. 08-83-0114-09-02 a zmeny účelu nájmu uzatvorenej so spoločnosťou ŠK DUNAJ, spol. s r.o., so sídlom v Bratislave - materiál bol stiahnutý z programu MsZ

 9. 9.Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu nehnuteľnosti – časti strechy o výmere 540,00 m2, na stavbe so súp. č. 5100, postavenej na pozemku parc.č. 5605/1, nachádzajúcej sa na Dudvážskej č. 6 v Bratislave, k. ú. Podunajské Biskupice, pre nájomcu GALILEO SCHOOL, s.r.o. so sídlom v Bratislave

  Materiály
 10. 10.Návrh na predaj pozemkov v Bratislave, k. ú. Staré Mesto, spoločnosti APOLLO ARENA s.r.o., so sídlom v Bratislave, ako prípadu hodného osobitného zreteľa - uznesenie k materiálu nebolo prijaté

  Materiály
 11. 11.Návrh na predaj novovytvoreného pozemku v Bratislave, k. ú. Staré Mesto, parc. č. 21904/3, Mgr. Veronike Bušovej, ako prípadu hodného osobitného zreteľa

 12. 12.Návrh na predaj pozemkov v Bratislave, k. ú. Karlova Ves, pozemku parc. č. 2759/3 a pozemkov parc. č. 2760/3 a parc. č. 2754/5 ako prípadu hodného osobitného zreteľa, Ing. Viliamovi Belejovi

 13. 13.Návrh na predaj nehnuteľnosti v Bratislave, k. ú. Karlova Ves, spoluvlastníckeho podielu 1/2 na pozemku parc. č. 2, spoločnosti ULTIMATE REAL, s.r.o., so sídlom v Bratislave, ako prípadu hodného osobitného zreteľa - uznesenie k materiálu nebolo prijaté

 14. 14.Návrh na predaj pozemku v Bratislave, k. ú. Petržalka, parc. č. 4301/12, spoločnosti MEDITRADE spol. s r.o., so sídlom v Bratislave, ako prípadu hodného osobitného zreteľa - uznesenie k materiálu nebolo prijaté

 15. 15.Návrh na predaj pozemkov v Bratislave, k. ú. Ružinov, parc. č. 1223/6 a parc. č. 1223/15 podľa zákona NR SR č. 182/1993 Z. z. a parc. č. 1223/12, parc. č. 1223/13 a parc. č. 1223/14 ako prípadu hodného osobitného zreteľa, spoločnosti Agentúra SMER, s.r.o., so sídlom v Bratislave - uznesenie k materiálu nebolo prijaté

 16. 16.Správa o plnení úloh Mestskej polície hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy za rok 2012

 17. 17.Správa o bezpečnostnej situácii v hlavnom meste Slovenskej republiky Bratislavy za rok 2012

 18. 18.Návrh na predaj pozemkov v Bratislave, k. ú. Ružinov, parc. č. 1020/159, podľa zákona NR SR č. 182/1993 Z. z. a parc. č. 1020/152 ako prípadu hodného osobitného zreteľa, spoločnosti STAV-TRADE, spol. s r.o., so sídlom v Bratislave - uznesenie k materiálu nebolo prijaté

 19. 19.Návrh na predaj pozemkov registra „E“ v Bratislave, k. ú. Devínska Nová Ves, parc. č. 606/20 a parc. č. 606/21, Ing. Jozefovi Dobríkovi s manželkou, ako prípadu hodného osobitného zreteľa

 20. 20.Návrh Všeobecne záväzné nariadenie hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy č. ..../2013, ktorým sa mení všeobecne záväzné nariadenie hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy č. 17/2012 Prevádzkový poriadok pohrebísk na území hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy

  Materiály
 21. 21.Návrh všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy o úprave podmienok predaja, podávania a požívania alkoholických nápojov v zariadeniach spoločného stravovania a na iných verejne prístupných miestach na území hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy

  Materiály
 22. 22.Návrh Komunitného plánu sociálnych služieb hlavného mesta SR Bratislavy a realizačného plánu na rok 2013

  Materiály
 23. 23.Návrh na nahradenie existujúcej optickej trasy - materiál bol stiahnutý z programu MsZ

  Materiály
 24. 24.Informácia o zaraďovaní elokovaných pracovísk základných umeleckých škôl a centier voľného času do siete škôl a školských zariadení Slovenskej republiky k 30.06.2013

  Materiály
 25. 25.Návrh na doplnenie uznesenia č.943/2013 zo dňa 7.2.2013 Podstatných zmluvných podmienok medzi hlavným mestom SR Bratislavou a Alianciou Stará tržnica - uznesenie k materiálu nebolo prijaté

  Materiály
 26. 26.Priority mesta Bratislava v oblasti cyklodopravy na rok 2013

  Materiály
 27. 27.Návrh na poskytnutie finančných prostriedkov Bratislavskému samosprávnemu kraju na stravovanie žiakov do dovŕšenia 15 rokov veku zo škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti Západného dištriktu Evanjelickej cirkvi a. v. na Slovensku, ktoré sa stravujú v zariadení školského stravovania v zriaďovateľskej pôsobnosti Bratislavského samosprávneho kraja

  Materiály
 28. 28.Správa dočasnej komisie o výsledku návštev bratislavských cintorínov

  Materiály
 29. 29.Zmena účelu viazaného kapitálového transferu sumy 12.704,- Euro na rok 2013 pre Mestský ústav ochrany pamiatok

  Materiály
 30. 30.Informácia o stave príprav Nosného systému MHD v Bratislave (NS MHD) a v jej regióne

  Materiály
 31. 31.Informácia o rokovaniach so spoločnosťou Henbury Development, s.r.o., so sídlom Landererova ul. 1, 811 09 Bratislava

  Materiály
 32. 32.Návrh na zverenie nehnuteľností k.ú. Rača, pozemkov registra “C“ parc.č. 475/91, parc.č. 475/92 a stavby súp.č. 7725 na pozemku registra „C“ parc.č. 475/91 do správy mestskej časti Bratislava – Rača

  Materiály
 33. 33.Návrh na neuplatnenie predkupného práva hlavného mesta k nehnuteľnostiam v k. ú. Staré Mesto – Šancova 2

 34. 34.Návrh na odpustenie dlhu vo výške 8.533,68 Eur (prerokované 24.04.2013)

  Materiály
 35. 35.Návrh na prevod spoluvlastníckeho podielu na pozemku v obytnom dome Nábr. arm. gen. L. Svobodu 18, Miletičova 36, Nezábudková 38, Banšelova 14, 16, Mraziarenská 21, Račianska 65, Hany Meličkovej 7, Hlaváčikova 4, M. Schneidra-Trnavského 18, Kpt. Jána Rašu 3, Nobelovo námestie 10, Žehrianska 3, 5, 7, Ľubovnianska 6 vlastníkom bytov (prerokované 24.04.2013)

  Materiály
 36. 35.Návrh na prevod spoluvlastníckeho podielu na pozemku v obytných domoch a hromadných garážach Azovská 2, stav. obj. 438-garáže, Veternicová – garáže, Pečnianska 6 - garáže vlastníkom garáží a nebytových priestorov - materiál bol stiahnutý z programu

  Materiály
 37. 36.Návrh na zmenu uznesenia Mestského zastupiteľstva hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy č. 567/2012 zo dňa 26. 04. 2012 (prerokované 24.04.2013)

 38. 37.Návrh na zmenu uznesenia Mestského zastupiteľstva hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy č. 353/2011 zo dňa 27.10.2011, č. 891/2012 zo dňa 22.11.2012 (prerokované 24.04.2013)

  Materiály
 39. 38.Informácia o vybavených interpeláciách poslancov Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy (prerokované 24.04.2013)

  Materiály
 40. 39.Interpelácie

 41. 40.Rôzne

Informačné materiály

 1. .Prijaté uznesenie

 2. a.Informácia o činnosti Mestskej rady hlavného mesta SR Bratislavy medzi dvoma zasadnutiami Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy

 3. b.Informácia o rozpočtovom hospodárení hlavného mesta SR Bratislavy

 4. c.Informácia o návrhu na prijatie účinných opatrení na zamedzenie prehlbovania zlej hospodárskej, finančnej situácie hlavného mesta SR Bratislavy

 5. d.Informácia o uzatvorených nájomných zmluvách na nájom pozemkov, nebytových priestorov a bytov

 6. e.Informácia o vypracovaných znaleckých posudkoch zadaných oddelením správy nehnuteľností

 7. f.Informácia o spôsobe náhodného výberu súdnych znalcov na vypracovávanie znaleckých posudkov pri predajoch a nájmoch nehnuteľností vo vlastníctve hlavného mesta SR Bratislavy

 8. g.Informácia o realizácii zámerov vyplývajúcich z koncepcie rozvoja telesnej kultúry v hlavnom meste SR Bratislave na roky 2009 – 2015, vyhodnotenie realizačného plánu na rok 2012, realizačný plán na rok 2013

 9. h.Informácia o prevode spoluvlastníckeho podielu na pozemku v obytnom dome Klincová 3, Budovateľská 12, 14, Korytnická 2, Beniaková 10, Ľuda Zúbka 7, Ožvoldíkova 9, Belinského 2, Wolkrova 21, Znievska 8, Ľubovnianska 16 vlastníkom bytov

 10. i.Informácia o plnení úloh Mestskou políciou hlavného mesta SR Bratislavy za mesiac február 2013