Bod č. 18

Návrh na predaj pozemkov v Bratislave, k. ú. Ružinov, parc. č. 1020/159, podľa zákona NR SR č. 182/1993 Z. z. a parc. č. 1020/152 ako prípadu hodného osobitného zreteľa, spoločnosti STAV-TRADE, spol. s r.o., so sídlom v Bratislave - uznesenie k materiálu nebolo prijaté


Príspevky

Neboli nájdené žiadne záznamy.