Bod č. 15

Návrh na predaj pozemkov v Bratislave, k. ú. Ružinov, parc. č. 1223/6 a parc. č. 1223/15 podľa zákona NR SR č. 182/1993 Z. z. a parc. č. 1223/12, parc. č. 1223/13 a parc. č. 1223/14 ako prípadu hodného osobitného zreteľa, spoločnosti Agentúra SMER, s.r.o., so sídlom v Bratislave - uznesenie k materiálu nebolo prijaté


Príspevky

Neboli nájdené žiadne záznamy.