Bod č. 3

Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu a zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena časti pozemku registra "C" v Bratislave parc. č. 7800/7, k. ú. Staré Mesto, spoločnosti AKJ s.r.o., so sídlom v Bratislave - uznesenie k materiálu nebolo prijaté


Príspevky

Neboli nájdené žiadne záznamy.