Bod č. 21

Návrh všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy o úprave podmienok predaja, podávania a požívania alkoholických nápojov v zariadeniach spoločného stravovania a na iných verejne prístupných miestach na území hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy


Príspevky

Neboli nájdené žiadne záznamy.