Mestské zastupiteľstvo hlavného mesta SR Bratislavy (2010 - 2014) - Zasadnutie 25.09.2013 - 26.09.2013

 • 25. septembra 2013, 16:30 h
 • a 26. septembra 2013 (štvrtok) o 8.30 h v Zrkadlovej sieni Primaciálneho paláca (1. poschodie)
 • Primaciálne nám. č. 1, 814 99 Bratislava
 1. 1a.Doplnenie komisie na ochranu verejného záujmu pri výkone verejných funkcií Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy o zástupcov nezávislých poslancov a politickej strany Sloboda a Solidarita

 2. 1b.Informácia o plnení uznesenia Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy č. 1147/2013 časť C zo dňa 26. – 27. 06. 1013

 3. 1c.Informácia o plnení uznesenia Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy č. 1147/2013 časť D bod 2 zo dňa 26. – 27. 06. 1013

 4. 1d.Informácia o plnení uznesenia Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy č. 1147/2013 časť D bod 3 zo dňa 26. – 27. 06. 1013

 5. 1e.Informácia o plnení uznesenia Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy č. 1147/2013 časť D bod 4 zo dňa 26. – 27. 06. 1013

 6. 1.Informácia o plnení uznesení Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy splatných k 30. 6. 2013 až k 31. 8. 2013

 7. 2.Návrh na schválenie alebo neschválenie vybratého účastníka obchodnej verejnej súťaže na prevod pozemku v Bratislave, k. ú. Staré Mesto, parc. č. 4512, Korabinského ul.

 8. 3.Návrh na schválenie alebo neschválenie vybratého účastníka priameho predaja s cenovou ponukou na prevod rekreačnej chaty so súp. č. 816 a pozemkov parc. č. 5079/14, parc. č. 5079/15, parc. č. 5079/69 v okrese Senica, obci Sekule, k. ú. Sekule, rekreačná oblasť Moravský Ján – Sekule

  Materiály
 9. 4.Návrh na schválenie alebo neschválenie vybratého účastníka obchodnou verejnou súťažou formou výberu víťaza elektronickou aukciou na predaj nehnuteľností v Bratislave, k. ú. Nové Mesto, pozemkov parc. č. 11489/1, parc. č. 11489/2 a parc. č. 11489/3, a stavby súp. č. 36, Račianska 30

 10. 5.Návrh na schválenie alebo neschválenie vybratého účastníka obchodnej verejnej súťaže na prevod pozemkov v Bratislave, k. ú. Lamač, parc. č. 1839/1, parc. č. 1840/1 a parc. č. 1841/2, Lamačská cesta

 11. 6.Návrh na schválenie alebo neschválenie vybratého účastníka obchodnej verejnej súťaže na prevod pozemku v Bratislave, k. ú. Dúbravka, parc. č. 1434/4, ul. Pod záhradami

 12. 7.Návrh na schválenie alebo neschválenie vybratého účastníka obchodnou verejnou súťažou formou výberu víťaza elektronickou aukciou na predaj pozemkov v Bratislave, k. ú. Devín, a to novovytvoreného pozemku parc. č. 729/24 a pozemku parc. č. 730, Hradná ulica

  Materiály
 13. 8.Informácia o priebehu obchodných verejných súťaží predložených na rokovanie Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy v mesiaci jún 2013

  Materiály
 14. 9.Informácia o plnení rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy za I. polrok 2013 (rokovanie o tomto bode bude ako prvé vo štvrtok 26.9.2013)

 15. 10.Návrh na zmenu rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy na rok 2013 (rokovanie o tomto bode bude ako druhé vo štvrtok 26.9.2013)

  Materiály
 16. 11.Návrh na zmenu uznesenia Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy č. 1148/2013 (rokovanie o tomto bode bude ako tretie vo štvrtok 26.9.2013)

 17. 12.Návrh dodatku Štatútu hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy, ktorým sa dopĺňa čl. 56 odsekom 4 a čl. 57 odsekom 3 (rokovanie o tomto bode bude ako štvrté vo štvrtok 26.9.2013)

 18. 13.Návrh dodatku Štatútu hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy - deľba pôsobností v oblasti pozemných komunikácií (rokovanie o tomto bode bude ako piate vo štvrtok 26.9.2013)

  Materiály
 19. 14.Návrh všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy o vymedzení úsekov miestnych komunikácií na dočasne parkovanie motorových vozidiel, výške úhrady za dočasné parkovanie, spôsobe jej platenia a spôsobe preukázania jej zaplatenia (rokovanie o tomto bode bude ako šieste vo štvrtok 26.9.2013) - materiál bol stiahnutý z programu MsZ

  Materiály
 20. 15.Návrh všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy, ktorým sa mení všeobecne záväzné nariadenie hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy č. 3/1991 o Mestskej polícii hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy v znení neskorších predpisov (rokovanie o tomto bode bude ako siedme vo štvrtok 26.9.2013)

  Materiály
 21. 16.Návrh na predaj nehnuteľností v Bratislave, k. ú. Nivy, pozemkov parc. č. 9749/1, 9749/12- 20, 35, 36, 38-45 a stavieb súp. č. 4944 na parc. č. 9749/1 a súp. č. 1730 na parc. č. 9749/12, obchodnej spoločnosti Twin City a.s. ako prípad hodný osobitného zreteľa a na odňatie správy nehnuteľnosti v Bratislave, k. ú. Nivy, pozemkov parc. č. 9749/1, 9749/12, 36, 38, 40-45 a stavieb súp. č. 4944 na parc. č. 9749/1 a súp. č. 1730 na parc. č. 9749/12, mestskej príspevkovej organizácii MARIANUM – Pohrebníctvo mesta Bratislavy - materiál bol stiahnutý z programu MsZ

 22. 17.Návrh na predaj pozemku v Bratislave, k. ú. Podunajské Biskupice, parc. č. 1390/26, manželom Ing. Ľubomírovi Kušovi a Ing. Radane Kušovej, ako prípadu hodného osobitného zreteľa

 23. 18.Návrh na predaj pozemku v Bratislave, k. ú. Karlova Ves, parc. č. 1682/242, spoločnosti KOFT Bratislava, a.s., so sídlom v Bratislave, ako prípadu hodného osobitného zreteľa

  Materiály
 24. 19.Návrh na predaj pozemku v Bratislave, k. ú. Dúbravka, parc. č. 1070/2, Ing. Ivanovi Jamnickému a manželke Mgr. Silvii Jamnickej, ako prípadu hodného osobitného zreteľa

 25. 20.Návrh na predaj pozemku v Bratislave, k. ú. Záhorská Bystrica, parc. č. 2466/4, Ľubomírovi Havránkovi, ako prípadu hodného osobitného zreteľa

 26. 21.Návrh na predaj pozemku v Bratislave, k. ú. Vrakuňa, parc. č. 1205/231, spoločnosti DSG s.r.o., so sídlom v Bratislave, ako prípadu hodného osobitného zreteľa - materiál bol stiahnutý z programu MsZ

  Materiály
 27. 22.Návrh na zámenu pozemkov v Bratislave, k. ú. Staré Mesto, pozemok parc. č. 9110/40 vo vlastníctve hlavného mesta SR Bratislavy za pozemok parc. č. 21788/9 vo vlastníctve spoločnosti Twin City a.s., so sídlom v Bratislave, ako prípadu hodného osobitného zreteľa

  Materiály
 28. 23.Návrh na uzatvorenie Dohody o urovnaní k pozemkom v Bratislave, k. ú. Staré Mesto, so Slovenskou republikou – Slovenským pozemkovým fondom ako prípadu hodného osobitného zreteľa - uznesenie k materiálu nebolo prijaté

 29. 24.Návrh na schválenie zmeny uznesenia MsZ č. 1215/2010 zo dňa 4.11.2010, v znení uznesenia MsZ č. 35/2011 zo dňa 3.3.2011, ktorým bol schválený ako prípad hodný osobitného zreteľa nájom časti pozemku parc. č. 16546/1, vrátane stavby na ňom stojacej v k. ú. Trnávka, pre neziskovú organizáciu Depaul Slovensko, so sídlom Kapitulská 18, Bratislava

 30. 25.Návrh na zmenu uznesenia Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy č. 1136/2013 zo dňa 26. – 27.6.2013, ktorým bol schválený ako prípad hodný osobitného zreteľa predaj nehnuteľností v k. ú. Staré Mesto, pozemkov a stavieb na ulici Lazaretská – Cukrová, do vlastníctva SR - Okresného súdu Bratislava I.

  Materiály
 31. 26.Návrh na zmenu časti bodu 2 uznesenia Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy č. 526/2012 zo dňa 29. 03. 2012, ktorým bolo schválené odňatie správy nehnuteľností príspevkovej organizácii STaRZ a ako prípad hodný osobitného zreteľa nájom pozemkov v k. ú. Ružinov, parc. č. 15288/55, parc. č. 15288/56, parc. č. 15288/63 a stavby súp. č. 380 – športová hala – Drieňova 11/A a stavby súp. č. 5909 – šatne a sociálne zariadenia, Andrejovi Gaburovi – ARG COM s miestom podnikania v Bratislave

 32. 27.Návrh na uzavretie novej zmluvy o nájme nebytových priestorov na Uršulínskej 9 s nájomcom Ján Horváth - HANI ako prípad hodný osobitného zreteľa (materiál bude prerokovaný 26.9.2013)

  Materiály
 33. 28.Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu časti nebytových priestorov CVČ na Hliníckej 3 v Bratislave, k. ú. Rača, PADI potápačskej škole, so sídlom v Pezinku (materiál bude prerokovaný 26.9.2013)

 34. 29.Návrh na rozšírenie prenájmu nebytového priestoru na Hrobákovej 5 pre občianske združenie TOP CENTRUM – prípad hodný osobitného zreteľa (materiál bude prerokovaný 26.9.2013)

  Materiály
 35. 30.Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa na rozšírenie nájmu pre HC SLOVAN Bratislava a. s. na fasáde objektu Zimného štadióna Ondreja Nepelu na umiestnenie reklamného zariadenia (materiál bude prerokovaný 26.9.2013) - uznesenie k materiálu nebolo prijaté

  Materiály
 36. 31.Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa krátkodobého nájmu 50 m bazéna na Plavárni Pasienky, Junácka 4, Bratislava ako prípadu hodného osobitného zreteľa pre Telovýchovnú jednotu Sláviu STU Bratislava, občianske združenie (materiál bude prerokovaný 26.9.2013)

  Materiály
 37. 32.Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa krátkodobého nájmu ľadovej plochy na Zimnom štadióne Ondreja Nepelu pre HK VSR SR 20, s.r.o. ,a SZĽH, o. z. (materiál bude prerokovaný 26.9.2013)

  Materiály
 38. 33.Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu častí pozemkov v Bratislave, k. ú. Petržalka, Nové Mesto, Ružinov, Nivy, Karlova Ves, Dúbravka na vybudovanie kontajnerových stanovíšť (materiál bude prerokovaný 26.9.2013)

 39. 34.Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu časti pozemkov v Bratislave, k. ú. Karlova Ves, parc. č. 1121/1, parc. č. 1377 a parc. č. 1376/1, mestskej časti Bratislava – Karlova Ves (materiál bude prerokovaný 26.9.2013)

  Materiály
 40. 35.Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu časti pozemkov v Bratislave, k. ú. Dúbravka, parc. č. 2928/1 a parc. č. 2932/3, spoločnosti M.J.A. s.r.o., so sídlom v Bratislave (materiál bude prerokovaný 26.9.2013)

  Materiály
 41. 36.Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu pozemku v Bratislave, k. ú. Ružinov, parc. č. 1270, spoločnosti SANAB, s.r.o. so sídlom v Bratislave (materiál bude prerokovaný 26.9.2013)

  Materiály
 42. 37.Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu pozemku v Bratislave, k. ú. Staré Mesto, parc. č. 8663/18, spoločnosti Nemocnica svätého Michala, a. s. so sídlom v Bratislave (materiál bude prerokovaný 26.9.2013)

 43. 38.Návrh na ukončenie nájmu vyplývajúceho zo zmluvy o nájme č. 07 83 0681 06 00 týkajúcej sa nehnuteľnosti „Pavilónu E“ nachádzajúcej sa na Záporožskej ulici č. 8 v Bratislave, v k. ú. Petržalka dohodou a návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu nehnuteľnosti „Pavilónu E“ nachádzajúcej sa na Záporožskej ulici č. 8 v Bratislave, v k. ú. Petržalka, pre ŠKP - ŠPORT, spol. s r.o. so sídlom v Bratislave (materiál bude prerokovaný 26.9.2013) - materiál bol stiahnutý z rokovania MsZ

 44. 39.Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu pozemkov v Bratislave, k.ú. Staré Mesto, spoločnosti Bratislavské podhradie, s.r.o. so sídlom v Bratislave (materiál bude prerokovaný 26.9.2013)

 45. 40.Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu časti pozemku v Bratislave, k.ú. Staré Mesto, parc. č. 4433/14, spoločnosti Rezidencia Machnáč, s.r.o. so sídlom v Bratislave (materiál bude prerokovaný 26.9.2013)

 46. 41.Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu pozemku a budúceho zriadenia vecného bremena v Bratislave, k. ú. Vinohrady, parc. č. 21644/1, Ing. Kataríne Vrabcovej (materiál bude prerokovaný 26.9.2013)

 47. 42.Návrh na predaj pozemkov v Bratislave, k. ú. Petržalka, parc. č. 828/1, parc. č. 830/2, parc. č. 830/3, parc. č. 830/4 ako majetkovoprávne usporiadanie pozemkov pod stavbami a návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu pozemkov v k. ú. Petržalka, parc. č. 826/1, 826/2, 827/1 a 830/1, pre spoločnosť PRVÁ JAZDECKÁ, a.s., so sídlom v Bratislave (materiál bude prerokovaný 26.9.2013)

 48. 43.Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu a zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena časti pozemku v Bratislave, k.ú. Staré Mesto, parc. č. 7800/7, spoločnosti AKJ s.r.o. so sídlom v Bratislave (materiál bude prerokovaný 26.9.2013)

  Materiály
 49. 44.Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu nehnuteľnosti – veľkej telocvične, nachádzajúcej sa na Dudvážskej ulici č. 6 v Bratislave, v k. ú. Podunajské Biskupice, pre spol. GAUDEAMUS, s.r.o. so sídlom v Bratislave (materiál bude prerokovaný 26.9.2013) - uznesenie k materiálu nebolo prijaté

  Materiály
 50. 45.Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu nehnuteľnosti – veľkej telocvične, nachádzajúcej sa na Dudvážskej ulici č. 6 v Bratislave, v k. ú. Podunajské Biskupice, pre spol. GALILEO SCHOOL, s.r.o. so sídlom v Bratislave (materiál bude prerokovaný 26.9.2013) - uznesenie k materiálu nebolo prijaté

 51. 46.Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu nehnuteľnosti – nebytového priestoru, nachádzajúceho sa v objekte ZŠ na Dudvážskej ulici č. 6 v Bratislave, v k. ú. Podunajské Biskupice, pre spol. GALILEO SCHOOL, s.r.o. so sídlom v Bratislave (materiál bude prerokovaný 26.9.2013) - uznesenie k materiálu nebolo prijaté

 52. 47.Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu nehnuteľností – nebytových priestorov, nachádzajúcich sa v objekte na Batkovej ulici č. 2 v Bratislave, v k. ú. Dúbravka, pre Centrum voľného času Klokan so sídlom na Pekníkovej ul. č. 2 v Bratislave (materiál bude prerokovaný 26.9.2013)

 53. 47a.Návrh na zmenu uznesenia Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy č. 1090/2013 zo dňa 06. 06. 2013 v znení uznesenia č. 1181/2013 zo dňa 26. a 27. 06. 2013, ktorým bolo schválené zverenie nehnuteľnosti v Bratislave, k. ú. Nové Mesto, areál bývalého cyklistického štadióna na ul. Odbojárov a Kalinčiakovej, do správy mestskej časti Bratislava-Nové Mesto

 54. 47b.Prevod vlastníckeho práva úsekov diaľnice D1 a D2 v Pečnianskom lese a Mlynskej doline na území hlavného mesta SR Bratislavy – materiál bol stiahnutý z rokovania MsZ

 55. 48.Protest prokurátora proti všeobecne záväznému nariadeniu hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy č. 6/2003 z 11. 12. 2003, ktorým sa upravujú podmienky vodenia psov na území hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy

 56. 49.Súhrnná správa o priebehu povodní, ich následkoch a vykonaných opatreniach

  Materiály
 57. 50.Návrh na zrušenie uznesenia Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR č. 496/2008 časť C bod 2, podbod 2.1 a včlenenie aktualizácie Koncepcie rozvoja hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy v oblasti tepelnej energetiky do Akčného plánu Dohovoru primátorov

  Materiály
 58. 51.Informácia o stave spracovania návrhu Koncepcie mestských trhov a trhovísk so stanovením priestorových a funkčných limitov na území Hl. mesta SR Bratislavy

  Materiály
 59. 52.Informácia o stave prípravy programového obdobia 2014 - 2020 pre Bratislavu a Bratislavský kraj

  Materiály
 60. 53.Materiály, ktoré boli prerokované a schválené na riadnom valnom zhromaždení obchodnej spoločnosti Národné tenisové centrum, a.s. dňa 13. júna 2013

  Materiály
 61. 54.Informácia o materiáloch schválených valným zhromaždením obchodných spoločností: Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť, Incheba, a.s., Mestský parkovací systém, spol. s r.o. a Slovenská plavba a prístavy a.s.

  Materiály
 62. 55.Informácia o materiáli, ktorý bude schvaľovaný na mimoriadnom valnom zhromaždení obchodnej spoločnosti Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. dňa 27. septembra 2013

  Materiály
 63. 56.Informácia o Výročnej správe neziskovej organizácie za rok 2012 Spoločnosti pre rozvoj bývania v Bratislave, n.o.

  Materiály
 64. 57.Informácia o činnosti občianskeho združenia VAGUS po jeho ročnom pôsobení

  Materiály
 65. 58.Petícia „Chceme pri Chorvátskom ramene mestský park a cyklotrasy – nie štvorprúdovú cestu“

 66. 59.Petícia proti stavbe „Polyfunkčný bytový dom na pozemku parc. č. 17342/203, k. ú. Rača“

  Materiály
 67. 60.Návrh na poskytnutie dotácie z rozpočtu hlavného mesta v celkovej výške 4 000 eur na zabezpečenie služieb pre mobilnú ošetrovňu pre Hospitálsku rehoľu sv. Jána z Boha

  Materiály
 68. 61.Informácia o stave príprav Nosného systému MHD v Bratislave (NS MHD) a v jej regióne

  Materiály
 69. 62.Informácia o rokovaniach so spoločnosťou Henbury Development, s.r.o., so sídlom Hodžovo námestie 2, 811 06 Bratislava

  Materiály
 70. 63.Informácia o plnení hlavných opatrení na odstránenie nedostatkov zistených Útvarom mestského kontrolóra na Mestskom ústave ochrany pamiatok

  Materiály
 71. 64.Správa o výsledkoch kontrol vykonaných útvarom mestského kontrolóra hlavného mesta SR Bratislavy

  Materiály
 72. 64b.Návrh na poskytnutie odmeny kontrolórovi hlavného mesta SR Bratislavy za obdobie január - jún 2013

 73. 65.Návrh na schválenie podmienok obchodnej verejnej súťaže na nájom nebytových priestorov v Saune Neptún na Plavárni Pasienky, Junácka 4 v Bratislave, k. ú. Nové Mesto

  Materiály
 74. 66.Návrh na predaj pozemkov v Bratislave, k. ú. Ružinov, parc. č. 5018/43, parc. č. 5018/243, parc. č. 5018/377 a parc. č. 5018/378, Ing. Jozefovi Záhumenskému s manželkou

 75. 67.Návrh na predaj pozemku v Bratislave, k. ú. Petržalka, parc. č. 2152/2, spoločnosti AUTO PALACE SLOVAKIA s.r.o., so sídlom v Bratislave 7

 76. 68.Návrh na predaj pozemku v Bratislave, k. ú. Karlova Ves, parc. č. 1669/23, Majerníkova ulica, spoločnosti BILLA s.r.o., so sídlom v Bratislave – majetkovoprávne usporiadanie pozemku pod stavbou

  Materiály
 77. 69.Návrh na predaj pozemkov v Bratislave, k. ú. Podunajské Biskupice, parc. č. 5544/1, 5544/3, spoločnosti WENTA GROUP, s.r.o. – majetkovoprávne usporiadanie pozemkov pod stavbou

  Materiály
 78. 70.Návrh na predaj pozemkov v Bratislave, k. ú. Karlova Ves, parc. č. 2999/47 a parc. č. 2999/48, spoločnosti TELERVIS PLUS a.s., Staré Grunty – majetkovoprávne usporiadanie pozemku pod stavbou a pozemku k nej priľahlého - materiál bol stiahnutý z rokovania MsZ

 79. 71.Návrh na predaj pozemku v Bratislave, k. ú. Petržalka, parc. č. 386, spoločnosti INFORAMA a.s., so sídlom v Bratislave, a návrh na predaj pozemku v Bratislave, k. ú. Petržalka, parc. č. 387/1, spoločnosti INFORAMA a.s., so sídlom v Bratislave

 80. 72.Návrh na predaj pozemkov v Bratislave, k. ú. Vinohrady, parc. č. 6004/20 a parc. č. 6004/19, JUDr. Jánovi Krajčimu a Alžbete Krajčiovej

 81. 73.Návrh na predaj pozemku v Bratislave, k. ú. Staré Mesto, parc. č. 8502/2, Mariane Krškovej a spol.

 82. 74.Správa o vykonaných krokoch ohľadom Investičného zámeru stavby Predstaničný priestor hlavnej stanice ŽSR v Bratislave

 83. 75.Návrh na zmenu uznesenia Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy č. 930/2010 zo dňa 25. 3. 2010, v znení uznesenia č. 33/2011 zo dňa 3. 3. 2011, ktorými bolo schválené zverenie pozemkov do správy mestskej časti Bratislava – Ružinov, park A. Hlinku

 84. 76.Návrh na zverenie nehnuteľností v Bratislave, k. ú. Dúbravka, a to stavby so súp. č. 1952 nachádzajúcej sa na Pekníkovej 2 Bratislava a pozemkov parc. č. 1415 a parc. č. 1416, do správy rozpočtovej organizácie Centrum voľného času KLOKAN

 85. 77.Návrh na neuplatnenie predkupného práva hlavného mesta SR Bratislavy k pozemku v Bratislave, k. ú. Petržalka, parc. č. 1441/61, vo vlastníctve spoločnosti TECHNOPOL PARTNER, a.s. so sídlom v Bratislave

  Materiály
 86. 78.Návrh na neprijatie ponuky alebo čiastočné prijatie ponuky na bezodplatný prevod nehnuteľného majetku štátu v správe Ministerstva obrany SR v Bratislave, k. ú. Devínska Nová Ves a k. ú. Petržalka

  Materiály
 87. 79.Návrh na uzatvorenie dohody o mimosúdnom urovnaní k novovytvoreným pozemkom v Bratislave, k. ú. Staré Mesto, parc. č. 21598/1 a parc. č. 21598/2, s Ing. Vladimírom Rázusom, CSc. s manželkou

 88. 80.Informácia k návrhu riešenia sporu formou náhradných pozemkov - Ing. Ivan Hitka

  Materiály
 89. 81.Návrh na odňatie nehnuteľností v Bratislave, k. ú. Staré Mesto, a to stavby so súp. č. 2786 nachádzajúcej sa na Radlinského 53 Bratislava a pozemkov parc. č. 7969/1 a parc. č. 7969/2, zo správy mestskej organizácie GIB – Generálny investor Bratislavy a návrh na zverenie nehnuteľností v Bratislave, k. ú. Staré Mesto, a to stavby so súp. č. 2786 nachádzajúcej sa na Radlinského 53 Bratislava a pozemkov parc. č. 7969/1 a parc. č. 7969/2 do správy Základnej umeleckej školy - Podjavorinska 8

  Materiály
 90. 82.Návrh na prevod spoluvlastníckeho podielu na pozemku v obytnom dome Tichá 4, Dohnányho 20, Martinčekova 30, Riazanská 48, Hálkova 46, 52, Račianska 11, 13, J. C. Hronského 16, 18, 20, Ladislava Dérera 2, Ladislava Dérera 4, Bagarova 30, Tranovského 26, Cabanova 6, 8, Ľuda Zúbka 17, Jána Smreka 14, Tupolevova 24, Wolkrova 7, M.Curie-Sklodowskej 25, Romanova 33, Gessayova 12, Víglašská 8, Znievska 5, Znievska 44, Tematínska 4, Gercenova 6A, Kovácsova 98, 100, Záhradnícka 62, Záhradnícka 64 vlastníkom bytov.

  Materiály
 91. 83.Návrh na prevod spoluvlastníckeho podielu na pozemku v obytných domoch a hromadných garážach Pribišova-hromadné garáže, Záhradnícka 62, Záhradnícka 64 vlastníkom garáží a nebytových priestorov

  Materiály
 92. 84.Návrh na zmenu uznesenia Mestského zastupiteľstva hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy č. 81/2007 zo dňa 29. 03. 2007, č. 152/2011 zo dňa 26. 05. 2011, č. 714/2012 zo dňa 27.-28. 06. 2012, č. 809/2013 zo dňa 26.-27. 09. 2012, č. 890/2012 zo dňa 22. 11. 2012, č. 891/2012 zo dňa 22. 11. 2012

  Materiály
 93. 85.Informácia o vybavených interpeláciách poslancov Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy

  Materiály
 94. 86.Interpelácie

 95. 87.Rôzne

Informačné materiály

 1. a.Informačné materiály