BratislavaMestské zastupiteľstvoBratislava

Primaciálne námestie č. 1, Bratislava

Mestské zastupiteľstvo hlavného mesta SR Bratislavy - Zasadnutie 28.05.2020

 1. 1.Informácia o plnení uznesení Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy splatných k 30. 04. 2020

  Materiály
 2. 2.Návrh na vyhovenie protestu prokurátora k všeobecne záväznému nariadeniu hlavného mesta SR Bratislavy č. 13/2019 z 12. 12. 2019 o dani z nehnuteľnosti

 3. 3.Návrh na prijatie dodatku č. 1 k všeobecne záväznému nariadeniu hlavného mesta SR Bratislavy č. 13/2019 z 12. 12. 2019 o dani z nehnuteľnosti

 4. 4.Návrh všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy, ktorým sa mení a dopĺňa všeobecne záväzné nariadenie hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy č. 15/2012 o dani za užívanie verejného priestranstva

 5. 5.Návrh všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy, ktorým sa zrušuje všeobecne záväzné nariadenie hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy č. 15/2016 o miestnom poplatku za rozvoj

 6. 5a.Návrh na zmenu Rokovacieho poriadku Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy - STIAHNUTÝ Z ROKOVANIA PREDKLADATEĽOM

 7. 6.Návrh na vyslovenie súhlasu s kúpou 49 % podielu v Infra Services, a. s.

  Materiály
 8. 7.Informácia o záveroch kontroly NKÚ v roku 2019 a návrh opatrení

 9. 8.Návrh na odvolanie riaditeľa a vymenovanie riaditeľa/ky Mestskej knižnice v Bratislave

  Materiály
 10. 10.Návrh na nájom nebytového priestoru č. 906 na Panskej 2 v Bratislave, k. ú. Staré Mesto, za účelom predajne ľudovoumeleckého, spotrebného a úžitkového tovaru spoločnosti Folk Folk, s.r.o., so sídlom v Bratislave, IČO 17317703, v rámci mimosúdnej dohody a zámenu nehnuteľností ako prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúcu sa nehnuteľností v Bratislave, k. ú. Staré Mesto, Panská ulica, a návrh na predaj ako prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa rozostavanej vodnej stavby v Bratislave, k. ú. Devín, Lomnická ulica, spoločnosti FORESPO HELIOS 2 a. s.

 11. 11.Návrh prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu nebytových priestorov v Dome tretieho veku za účelom zabezpečenia služby stravovania

  Materiály
 12. 12.Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu pozemkov v Bratislave, k. ú. Staré Mesto, parc. č. 9116/14 a parc. č. 9116/16, spoločnosti Twin City VIII s.r.o., so sídlom v Bratislave

  Materiály
 13. 13.Návrh na predaj ako prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa pozemku v Bratislave, k. ú. Ružinov, parc. č. 3233/10, Parková ulica, manželom JUDr. Adriane Kolárikovej a Martinovi Kolárikovi

 14. 14.Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu časti pozemku v Bratislave, k. ú. Ružinov, parc. č. 15628, spoločnosti SHELL Slovakia, s.r.o., so sídlom v Bratislave

  Materiály
 15. 15.Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu časti pozemku v Bratislave, k. ú. Ružinov, parc. č. 21949/30, spoločnosti Pri Kuchajde, s.r.o., so sídlom v Bratislave

 16. 16.Návrh na predaj ako prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa pozemkov v Bratislave, k. ú. Trnávka, parc. č. 17023/158 a parc. č. 17023/163, Luhačovická ulica, Kamilovi Kubovichovi

 17. 17.Návrh na predaj pozemkov v Bratislave, k. ú. Trnávka, parc. č. 17023/221 a parc. č. 17023/263, Luhačovická ulica, Ing. Jánovi Mazagovi, ako majetkovoprávne usporiadanie pozemku zastavaného stavbou vo vlastníctve žiadateľa a priľahlého pozemku

  Materiály
 18. 18.Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu časti pozemkov v Bratislave, k. ú. Nové Mesto, parc. č. 13665/2 a parc. č. 13669/101, spoločnosti Selfstorage, s.r.o., so sídlom v Bratislave

  Materiály
 19. 19.Návrh na predaj ako prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa pozemku v Bratislave, k. ú. Rača, parc. č. 422/19, Ing. Petrovi Letovancovi s manželkou Evou

 20. 20.Návrh na predaj ako prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa pozemku v Bratislave, k. ú. Devínska Nová Ves, parc. č. 1860/17, ulica Na hriadkach, Monike Pernicovej

  Materiály
 21. 21.Návrh na schválenie podmienok zverejnenia zámeru na prenájom stánku a vonkajšieho sedenia na Kúpalisku Krasňany za účelom poskytovania služieb rýchleho občerstvenia

 22. 22.Správa o výsledkoch kontrol vykonaných útvarom mestského kontrolóra hlavného mesta SR Bratislavy

 23. 23.Návrh na delegovanie zástupcov do rady školy pri Základnej umeleckej škole Miloša Ruppeldta na Panenskej ul. v Bratislave

 24. 24.Informácia o aktuálnom stave zabezpečenia náhradných nájomných bytov v zmysle zákona č. 260/2011 Z. z. v spojení so zákonom č. 261/2011 Z. z.

  Materiály
 25. 25.Schválenie revidovaného Komunitného plánu sociálnych služieb hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy na roky 2020 – 2021

  Materiály
 26. 26.Schválenie žiadostí o poskytnutie grantu na základe odporúčaní odbornej hodnotiacej komisie a rozhodnutia primátora pre oblasť „Bratislava pre všetkých – Prevencia a bezpečnosť v ohrozených lokalitách a znižovanie rizík v oblasti drog“ zo dňa 24. 04. 2020

 27. 27.Schválenie žiadostí o poskytnutie grantu na základe odporúčaní odbornej hodnotiacej komisie a rozhodnutia primátora pre oblasť „Bratislava pre všetkých – Prevencia a ukončovanie bezdomovectva“ zo dňa 28. 04. 2020.

  Materiály
 28. 28.Informácia o stave realizácie Nosného systému MHD v Bratislave

 29. 29.Informácia o stave príprav projektov dopravnej infraštruktúry, ktorých realizácia sa predpokladá v rámci Operačného programu Integrovaná infraštruktúra 2014 – 2020 a Integrovaného regionálneho operačného program 2014 – 2020

 30. 30.Zmluva o spolupráci za účelom realizácie parkovacej politiky v hlavnom meste SR Bratislave v pilotnej zóne mestskej časti Bratislava-Nové Mesto

 31. 31.Informácia o plnení uznesenia č. 1147/2013 časť D bod 2 zo dňa 26. 06. 2013 – Stav postupu pri príprave výstavby ropovodu Bratislava – Schwechat

 32. 32.Návrh na zapojenie mesta Bratislava do projektu OECD zameranom na podporu procesov verejného obstarávania v mestách: „Cities and public procurement: unlocking the potential for sustainable urban development and local economic growth“

  Materiály
 33. 33.Návrh oznámenia o vyhlásení obchodnej verejnej súťaže na predaj kovového šrotu, ktorý sa plánuje uložiť na Jurajovom dvore

  Materiály
 34. 34.Informácia o vykonaných krokoch ohľadne Investičného zámeru stavby Predstaničný priestor hlavnej stanice ŽSR v Bratislave

 35. 35.Návrh na schválenie zmluvy o zriadení vecného bremena na pozemok v Bratislave, k. ú. Trnávka, parc. č. 22242/1, na ulici Stará Ivanská cesta, v prospech spoločnosti HANT Development, a. s., so sídlom v Bratislave

  Materiály
 36. 36.Návrh na predaj pozemku v Bratislave, k. ú. Nové Mesto, parc. č. 12930/1, Pavlovi Šípošovi, ako majetkovoprávne usporiadanie pozemku zastavaného stavbou vo vlastníctve žiadateľa

 37. 37.Návrh na predaj pozemku v Bratislave, k. ú. Vinohrady, parc. č. 19731/2, Ing. Antonovi Zámockému, ako majetkovoprávne usporiadanie pozemku zastavaného stavbou vo vlastníctve žiadateľa - STIAHNUTÝ Z ROKOVANIA PREDKLADATEĽOM

 38. 38.Návrh na predaj pozemku v Bratislave, k. ú. Vinohrady, parc. č. 19227/4, Mgr. Martinovi Ferákovi, ako majetkovoprávne usporiadanie pozemku zastavaného stavbou vo vlastníctve žiadateľa - STIAHNUTÝ Z ROKOVANIA PREDKLADATEĽOM

 39. 39.Návrh na zmenu uznesenia Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy č. 864/2002 zo dňa 20. 06. 2002, v znení uznesenia č. 737/2005 zo dňa 30. 06. 2005, uznesenia č. 267/2007 zo dňa 22. 11. 2007 a uznesenia č. 913/2012 zo dňa 13. 12. 2012, ktorými bol schválený dlhodobý nájom pozemkov v Bratislave, k. ú. Petržalka, pre spoločnosť PETRŽALKA CITY, a.s., so sídlom v Bratislave, a Návrh na započítanie nájomného uhrádzaného vecným plnením a pohľadávky hlavného mesta SR Bratislavy zo Zmluvy o dlhodobom nájme pozemkov č. 18-83-0360-06-00, uzatvorenej so spoločnosťou PETRŽALKA CITY, a.s., so sídlom v Bratislave

 40. 40.Návrh na zníženie platu primátora hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy z dôvodu ekonomických opatrení súvisiacich s ochorením COVID-19 spôsobeným korona vírusom SARS-CoV-2 na území Slovenskej republiky

 41. 41.Návrh na voľbu PaedDr. Olivera Kríža, poslanca Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy, za člena komisie Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy

  Materiály
 42. 42.Informácia o účasti členov-neposlancov na zasadnutiach komisií Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy za obdobie od 01. 01. 2019 do 31. 12. 2019

 43. 43.Petícia PROTI zástavbe parku a časti parkoviska Humenské námestie v lokalite Lúky VII. (materiál bude prerokovaný o 16.30 h po vystúpení občanov)

 44. 44.Informácia o interpeláciách poslancov Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy

 45. 46.Správa o plnení úloh Mestskej polície hlavného mesta SR Bratislavy za rok 2019 (materiál bude prerokovaný o 14.00 h)

 46. 47.Interpelácie (bod bude prerokovaný po 14.00 h, po správach MsP a KR PZ)

 47. 48.Rôzne

Informačné materiály

 1. a.Informácia o činnosti Mestskej rady hlavného mesta SR Bratislavy medzi zasadnutiami Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy

 2. b.Informácia o rozpočtovom hospodárení hlavného mesta SR Bratislavy

 3. c.Informácia o vypracovaných znaleckých posudkoch

  Materiály
 4. d.Informácia o pridelených bytoch za obdobie 4. štvrťroka 2019

 5. e.Informácia o súhrnných hodnotách prírastkov a úbytkov nehnuteľného majetku hlavného mesta SR Bratislavy v období od 01. 01. 2019 do 31. 12. 2019

 6. f.Informácia o plnení úloh Mestskou políciou hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy za mesiac marec 2020

 7. g.Informácia o výsledku výberového konania na pozíciu riaditeľa/ky Múzea mesta Bratislavy

  Materiály