BratislavaMestské zastupiteľstvoBratislava

Primaciálne námestie č. 1, Bratislava

Návrh čiastkového uznesenia - Tešovič Rastislav

Návrh na predaj pozemku v Bratislave, k. ú. Vinohrady, parc. č. 19227/4, Mgr. Martinovi Ferákovi, ako majetkovoprávne usporiadanie pozemku zastavaného stavbou vo vlastníctve žiadateľa

Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu

Text uznesenia v znení :
„za kúpnu cenu 260,99 Eur/m², t. z. za kúpnu cenu celkove 93 434,42 Eur,“
 
Nahradiť textom :
„za kúpnu cenu 444,78 Eur/m², t. z. za kúpnu cenu celkove 159 231,24 Eur,