BratislavaMestské zastupiteľstvoBratislava

Primaciálne námestie č. 1, Bratislava

Návrh uznesenia (Alternatíva 2)

Návrh na zmenu uznesenia Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy č. 864/2002 zo dňa 20. 06. 2002, v znení uznesení Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy č. 737/2005 zo dňa 30. 06. 2005, č. 267/2007 zo dňa 22. 11. 2007 a č. 913/2012 zo dňa 13. 12. 2012, ktorými bol schválený dlhodobý nájom pozemkov v Bratislave, k. ú. Petržalka, pre spoločnosť PETRŽALKA CITY, a.s., so sídlom v Bratislave, a návrh na započítanie nájomného uhrádzaného vecným plnením a pohľadávky hlavného mesta SR Bratislavy zo Zmluvy o dlhodobom nájme pozemkov č. 18-83-0360-06-00, uzatvorenej so spoločnosťou PETRŽALKA CITY, a.s., so sídlom v Bratislave

Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu

schvaľuje
I. časť
ako prípad hodný osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 9 písm. c) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov zmenu uznesenia Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy č. 864/2002 zo dňa 20. 06. 2002, v znení uznesení Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy č. 737/2005 zo dňa 30. 06. 2005, č. 267/2007 zo dňa 22. 11. 2007 a č. 913/2012 zo dňa 13. 12. 2012, takto:

pôvodné znenie textu:
„dlhodobý nájom pozemkov v k. ú. Petržalka, parc. č. 1111/49 – ostatná plocha vo výmere 2 901 m², parc. č. 1111/70 – ostatná plocha vo výmere 54 221 m² a parc. č. 1111/72 – zastavaná plocha vo výmere 17 177 m², vzniknutých podľa GP č. 1-2/2005, parc. č. 1111/48 – ostatná plocha vo výmere 18 564 m², parc. č. 1111/50 – ostatná plocha vo výmere 544 m², parc. č. 1111/51 – ostatná plocha vo výmere 263 m², spolu vo výmere 93 670 m², na dobu do 31. 08. 2052, spoločnosti PETRŽALKA CITY, a.s., so sídlom na Hviezdoslavovom nám. 15 v Bratislave, za nájomné vo výške:

1. 0,66 Eur/m²/rok od 01. 01. 2008 do nadobudnutia právoplatnosti územného rozhodnutia na stavbu Centra, nájomné od 01. 01. 2009 bude uhrádzané vecným plnením nasledovnom rozsahu investícií:
1.1 úprava brehov a okolia Chorvátskeho ramena (zemné, stavebné a parkové úpravy na dosiahnutie požadovaného svahovania a budovania časti parku v dotyku s ramenom s cieľom tvorby relaxačnej zóny Chorvátskeho ramena a pod.),
1.2 revitalizácia Chorvátskeho ramena (projekt úpravy a kultivácia samostatného ramena – vodnej plochy a pod.),
1.3 výsadba zelene, úprava a kultivácia pozemkov, parkové úpravy mimo plochy brehov ramena (iné verejno-prospešné prvky súvisiace s mestským parkom a ostatnými časťami stavby Centra),
1.4 výstavba komunikácií a spevnených plôch súvisiacich so stavbami Centra s verejno-prospešným charakterom, rozvoj príslušnej infraštruktúry,
1.5 náklady spojené s asanáciou objektu „Kuchyne resp. „Mäsokombinátu“ nachádzajúceho sa na pozemku, parc. č. 1111/48 v k. ú. Petržalka, ktorý je vo vlastníctve hlavného mesta SR Bratislavy,

2. 3,65 Eur/m²/rok odo dňa nadobudnutia právoplatnosti územného rozhodnutia na stavbu Centra do konca mesiaca, v ktorom nadobudne právoplatnosť kolaudačné rozhodnutie na stavbu Centra, čo predstavuje ročne sumu vo výške 341 895,50 Eur,

3. 12,78 Eur/m²/rok odo dňa nadobudnutia právoplatnosti kolaudačného rozhodnutia na stavbu Centra, čo predstavuje ročne sumu vo výške 1 197 102,60 Eur na vybudovanie Kultúrno-spoločenského športového centra Bratislava-Petržalka“,

sa nahrádza nasledovným znením textu:
„dlhodobý nájom pozemkov registra „C“ KN, k .ú. Petržalka, LV č. 3928, parc. č. 1111/48 – ostatné plochy vo výmere 18 564 m², parc. č. 1111/49 – ostatné plochy vo výmere 2 901 m², parc. č. 1111/50 – ostatné plochy vo výmere 544 m², parc. č. 1111/51 – ostatné plochy vo výmere 263 m², parc. č. 1111/70 – ostatné plochy vo výmere 54 221 m², parc. č. 1111/72 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 17 177 m²,  LV č. 2644, časť parc. č. 1111/69 – ostatné plochy vo výmere 14 m², celkom 93 684 m², na dobu určitú do 31. 08. 2052, spoločnosti PETRŽALKA CITY, a.s., so sídlom Panenská 6 v Bratislave, IČO 35933372, za účelom vytvorenia majetkovo-právneho vzťahu nájomcu k predmetu nájmu v procese prípravy, realizácie a následného užívania, resp. prevádzky investičného projektu „Kultúrno-spoločenského športového centra Bratislava – Petržalka – PETRŽALKA CITY“ v súlade s územným plánom prenajímateľa až do doby ukončenia nájmu, za nájomné:

1. 0,66 Eur/m²/rok,
1.1 od 01. 01. 2008 do nadobudnutia právoplatnosti územného rozhodnutia na stavbu Centra, čo predstavuje pri výmere 93 684 m² ročne sumu 62 194,78 Eur, nájomca bude nájomné uhrádzať primárne vecným plnením v nasledujúcom rozsahu investícií:
1.1.1 revitalizácia a úprava Chorvátskeho ramena, jeho brehov a okolia (projekt a kultivácia samotného ramena – vodnej plochy vrátane premostení a pod.); (zemné práce, stavebné a parkové úpravy na dosiahnutie požadovaného svahovania brehov, vybudovanie promenády, mobiliáru, vybudovanie časti parku v dotyku s ramenom s cieľom tvorby relaxačnej zóny Chorvátskeho ramena a pod.),
1.1.2 výsadba zelene, úprava a kultivácia pozemkov, parkové úpravy mimo plochy brehov ramena, udržiavanie a starostlivosť o zeleň a parkové úpravy (a iné verejno-prospešné prvky, stavby a zariadenia súvisiace s mestským parkom a ostatnými časťami stavby Centra) vrátane údržby, opráv a súvisiacich prác a úkonov (t. z. najmä projekčných prác, inžinierskej činnosti za účelom vydania príslušných povolení a pod.),
1.1.3 výstavba a údržba verejných a poloverejných priestorov, komunikácií, technickej a dopravnej infraštruktúry (podpora rozvoja pešej a cyklodopravy v území) a spevnených plôch súvisiacich so stavbou Centra s verejno-prospešným charakterom, rozvoj príslušnej infraštruktúry,
1.1.4 asanácia stavieb a revitalizácia územia na pozemku, parc. CKN č. 1111/48, v súvislosti s kultiváciou územia pre výstavbu Centra,
1.1.5 výkon správy na časti predmetu nájmu podľa čl. IV ods. 1 bod 1.2 zmluvy,
1.1.6 iných vecných plnení, ktoré nie sú v rozpore s účelom nájmu a o poskytnutie ktorých prenajímateľ nájomcu písomne požiada podľa podmienok tejto zmluvy,

1.2 odo dňa nadobudnutia právoplatnosti kolaudačného rozhodnutia za tú časť predmetu nájmu, ktorá bude tvoriť verejné plochy a komunikácie vybudované ako súčasť Centra, ktorá zostane v správe nájomcu, určenú v súlade s ods. 3 čl. IV zmluvy, t. z. za tú časť predmetu nájmu špecifikovanú dokumentáciou platnou v územnom konaní, ktorá bude predmetom vzájomnej dohody upravujúcej nájom v kontexte verejno-prospešného záujmu,
 
2. 3,65 Eur/m²/rok odo dňa nadobudnutia právoplatnosti územného rozhodnutia na stavbu Centra do konca mesiaca, v ktorom nadobudne právoplatnosť kolaudačné rozhodnutie na stavbu Centra, čo predstavuje pri výmere 93 684 m²  ročne sumu  342 071,30 Eur,
3. 12,78 Eur/m²/rok odo dňa nadobudnutia právoplatnosti kolaudačného rozhodnutia na stavbu Centra, čo predstavuje pri výmere 93 684 m² ročne sumu  1 197 249,50 Eur“,

s podmienkami:

1. Dodatok k Zmluve o dlhodobom nájme pozemkov č. 18-83-0360-06-00 bude nájomcom podpísaný do 60 dní od schválenia uznesenia v Mestskom zastupiteľstve hlavného mesta SR Bratislavy. V prípade, že dodatok k nájomnej zmluve nebude v tejto lehote nájomcom podpísaný, toto uznesenie stratí platnosť.
2. Zmluvné strany vytvoria pracovnú skupinu, ktorá vypracuje Manuál rozvoja územia Petržalka City najneskôr v termíne predloženia prvého Projektového plánu do 31. 12. 2020. Projektový cyklus, ktorý začína plynúť od začiatku kalendárneho roku (t. z. 01. 01.) a končí po uplynutí piatich rokov vždy dňom 31. 12. posledného kalendárneho roka príslušného projektového obdobia, bude tvorený projektovým plánom, schvaľovaným hlavným mestom SR Bratislavou. V prípade, že uvedený manuál nebude v tejto lehote zmluvnými stranami spracovaný, toto uznesenie stratí platnosť.

II. časť
započítanie nájomného uhrádzaného vecným plnením a pohľadávky hlavného mesta SR Bratislavy zo Zmluvy o dlhodobom nájme pozemkov č. 18-83-0360-06-00 uzatvorenej so spoločnosťou PETRŽALKA CITY, a.s., so sídlom v Bratislave, IČO 35933372,
- v zmysle žiadosti o neuplatnenie sankcií voči nájomcovi za roky 2018 a 2019,
- v sume 670 935,49 Eur, ktorá pozostáva z istiny za obdobie od 01. 01. 2015 do 31. 12. 2019 v sume 334 626,68 Eur, úroku z omeškania v sume 15 906,27 Eur, zmluvnej pokuty v sume 23 073,96 Eur, vyčíslených ku dňu 31. 12. 2017, a pohľadávky hlavného mesta SR Bratislavy za obdobie od 01. 01. 2009 do 31. 12. 2012 – istiny v sume 210 677,80 Eur, úroku z omeškania v sume 48 483,27 Eur a zmluvnej pokuty v sume 38 167,51 Eur, a zároveň odpustenie sankcií za roky 2018 a 2019, pozostávajúcich z úroku z omeškania v sume 27 302,52 Eur a zmluvnej pokuty v sume 39 740,55 Eur,
 
s vybudovaním časti Mestského parku Petržalka City, Detskej zóny – „Detského sveta“, podľa Znaleckého posudku č. 133/2019, vyhotoveného znalcom Ing. Jurajom Nagyom, PhD., dňa 14. 11. 2019, ktorý uvádza:
Posúdenie primeranosti ceny: Investované náklady na stavbe Mestský park Petržalka City – detská zóna „Detský svet“, v sume 725 680,50 Eur bez DPH (870 816,60 Eur s DPH), ktoré mal posúdiť a zodpovedať znalec, predstavujú primeranú cenu, nakoľko znalcom stanovená hodnota je 715 708,11 Eur bez DPH (858 849,73 Eur s DPH). Rozdiel fakturovanej ceny a ceny posúdenej znalcom s DPH je 11 966,87 Eur,

s podmienkami:

1. Hlavné mesto SR Bratislava podľa § 580 Občianskeho zákonníka zrealizuje jednostranný zápočet vyššie uvedenej pohľadávky v lehote do 30. 09. 2020. V prípade, ak nebude zápočet zrealizovaný v tejto lehote, uznesenie v časti II. stratí platnosť.
2. Rozdiel hodnoty plnení podľa znaleckého posudku č. 133/2019 v sume 858 849,73 Eur a hodnoty celkovej pohľadávky prenajímateľa ku dňu 31. 12. 2019 v sume 670 935,49 Eur predstavuje sumu 187 914,24 Eur, ktorá bude započítaná v nasledujúcich rokoch, bez potreby opätovného odsúhlasenia.
3. Fakturované plnenia za rok 2019 vrátane faktúr za správu Detského ihriska za rok 2019 v sume 80 973,68 Eur budú predložené na posúdenie znalcovi formou znaleckého posudku a suma stanovená znaleckým posudkom bude započítaná v nasledujúcich rokoch, bez potreby opätovného odsúhlasenia.
4. V prípade, že suma odsúhlasených investícii za príslušné Projektové obdobie podľa schváleného Projektového plánu, po vykonaní kontroly prenajímateľa, presiahne výšku nájomného stanoveného podľa čl. IV ods. 1 tejto zmluvy za päť kalendárnych rokov (t. z. za príslušné Projektové obdobie), bude suma odsúhlasených investícii prevyšujúca sumu nájomného za 5 po sebe nasledujúcich kalendárnych rokov započítaná na nájomné v nasledujúcich kalendárnych rokoch, bez potreby opätovného odsúhlasenia.   
 
Návrh na zmenu uznesenia Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy č. 864/2002 zo dňa 20. 06. 2002, v znení uznesení Mestského zastupieľstva hlavného mesta SR Bratislavy č. 737/2005 zo dňa 30. 06. 2005, č. 267/2007 zo dňa 22. 11. 2007 a č. 913/2012 zo dňa 13. 12. 2012, ktorými bol schválený dlhodobý nájom pozemkov v Bratislave, k. ú. Petržalka, parc. č. 1111/48, parc. č. 1111/49, parc. č. 1111/50, parc. č. 1111/51, parc. č. 1111/70, parc. č. 1111/72, pre spoločnosť PETRŽALKA CITY, a.s., so sídlom Panenská 6 v Bratislave, predkladáme ako prípad hodný osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 9 písm. c) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, z dôvodu, že nájomca požiadal o zmenu a doplnenie Zmluvy o dlhodobom nájme pozemkov č. 18-83-0360-06-00 zo dňa 22. 05. 2006 v znení dodatkov formou uzatvorenia dodatku č. 3 k nájomnej zmluve, ktorým sa upravia podmienky nájmu:
- zosúladenie právneho a faktického stavu v rámci zmluvného vzťahu založeného nájomnou zmluvou pri zohľadnení časovej etapizácie realizácie Centra,
- úprava ustanovení týkajúcich sa rozsahu vecných plnení a možností ich zápočtu v jednotlivých fázach prípravy a realizácie Centra, za účelom dosiahnutia efektívneho rozvoja mestského parku a ostatných stavieb verejnoprospešného charakteru v rámci Centra, a to najmä v záujme dosiahnutia časovej akcelerácie prípravy a následnej výstavby Centra,
- úprava a spresnenie režimu a pravidiel odsúhlasovania a následného zápočtu investícií,
- úprava režimu odovzdávania stavieb/vecných plnení prenajímateľovi po ich odsúhlasení,
- korekcia nepresných zmluvných formulácií,
ako aj z dôvodu, že je nevyhnutné zrealizovať zápočet pre zachovanie právnej istoty zmluvných strán.