BratislavaMestské zastupiteľstvoBratislava

Primaciálne námestie č. 1, Bratislava

Návrh uznesenia

Návrh na predaj pozemku v Bratislave, k. ú. Vinohrady, parc. č. 19731/2, Ing. Antonovi Zámockému ako majetkovoprávne usporiadanie pozemku zastavaného stavbou vo vlastníctve žiadateľa

Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu

schvaľuje
podľa § 9a ods. 8 písm. b) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov predaj pozemku registra C KN v  k. ú. Vinohrady, parc. č. 19731/2 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 26 m², LV č. 3610, Ing. Antonovi Zámockému, Bratislava, za kúpnu cenu 63,73 Eur/m², t. z. za kúpnu cenu celkove 1 656,98 Eur,
 
s podmienkami:
 
1 .Kúpna zmluva bude kupujúcim podpísaná do 60 dní odo dňa schválenia uznesenia v Mestskom zastupiteľstve hlavného mesta SR Bratislavy. V prípade, že kúpna zmluva nebude kupujúcim v uvedenom termíne podpísaná, toto uznesenie stratí platnosť.
2. Kupujúci uhradí celú kúpnu cenu naraz do 30 dní od podpísania kúpnej zmluvy obidvoma zmluvnými stranami.