BratislavaMestské zastupiteľstvoBratislava

Primaciálne námestie č. 1, Bratislava

Návrh uznesenia

Návrh na predaj pozemku v Bratislave, k. ú. Nové Mesto, parc. č. 12930/1, Pavlovi Šípošovi ako majetkovoprávne usporiadanie pozemku zastavaného stavbou vo vlastníctve žiadateľa

Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu

schvaľuje

podľa § 9a ods. 8 písm. b) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov predaj pozemku registra „C“ KN v  k. ú. Nové Mesto, parc. č. 12930/1 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 237 m², LV č. 5567, Pavlovi Šípošovi, v Bratislave, za kúpnu cenu 254,30 Eur/m², t. z. za kúpnu cenu celkove 60 269,10 Eur,

 s podmienkami:

1. Kúpna zmluva bude kupujúcim podpísaná do 60 dní odo dňa schválenia uznesenia v Mestskom zastupiteľstve hlavného mesta SR Bratislavy. V prípade, že kúpna zmluva nebude kupujúcim v uvedenom termíne podpísaná, toto uznesenie stratí platnosť.
2. Kupujúci uhradí celú kúpnu cenu naraz do 30 dní od podpísania kúpnej zmluvy obidvoma zmluvnými stranami.