BratislavaMestské zastupiteľstvoBratislava

Primaciálne námestie č. 1, Bratislava

Návrh uznesenia (Alternatíva 1)

Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu časti pozemku v Bratislave, k. ú. Ružinov, parc. č. 21949/30, spoločnosti Pri Kuchajde, s.r.o., so sídlom v Bratislave

Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu

schvaľuje
ako prípad hodný osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 9 písm. c) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov nájom časti pozemku registra „C“ KN v Bratislave, k. ú. Ružinov, parc. č. 21949/30 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 662 m², za účelom realizácie a užívania stavby „Pri Kuchajde – Trnavská cesta – predĺženie dopravného pruhu“ v súvislosti s realizáciou stavby „Bytový dom Tomášikova – Trnavská cesta, Bratislava“, spoločnosti Pri Kuchajde, s.r.o., so sídlom Panenská 6, v Bratislave, IČO 45495211, na dobu neurčitú, za nájomné 1,00 Eur/m²/rok, čo pri výmere 662 m² predstavuje ročne sumu 662,00 Eur,

s podmienkou:

Nájomná zmluva bude nájomcom podpísaná do 30 dní od schválenia uznesenia v Mestskom zastupiteľstve hlavného mesta SR Bratislavy. V prípade, že nájomná zmluva nebude nájomcom podpísaná v uvedenej lehote, toto uznesenie stratí platnosť.
 
Návrh na schválenie nájmu časti pozemku registra „C“ KN parc. č. 21949/30 v k. ú. Ružinov je predložený ako prípad hodný osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 9 písm. c) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov z dôvodu nutnosti majetkovoprávneho vysporiadania pozemku, na ktorom spoločnosť Pri Kuchajde, s.r.o., bude realizovať a užívať stavbu  „Pri Kuchajde – Trnavská cesta – predĺženie dopravného pruhu“ v súvislosti s realizáciou stavby „Bytový dom Tomášikova – Trnavská cesta, Bratislava“, pričom na vydanie stavebného povolenia na stavbu potrebuje stavebník preukázať k dotknutému pozemku vlastnícke alebo iné právo podľa § 139 ods. 1 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov.