Návrh uznesenia - Cmorej Peter

Návrh na zmenu Rokovacieho poriadku Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy

Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu

schvaľuje
dodatok č. 13 rokovacieho poriadku Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy nasledovne
 
1.
V čl. 5 sa text odseku 17 v znení
 
„Účastníci zasadnutia sa môžu prihlásiť o slovo počas rokovania, a to v čase do 1 minúty po otvorení rozpravy predsedajúcim k prerokúvanému bodu programu. Po uplynutí 1 minúty od otvorenia rozpravy sa končí možnosť prihlásiť sa do rozpravy. Ak sa nikto do rozpravy po skončení úvodného slova nehlási, môže predsedajúci ukončiť rozpravu ihneď.“
 
nahrádza textom
 
„Účastníci zasadnutia sa môžu prihlásiť o slovo už pred začatím alebo počas rokovania do doby, kým poslanci nerozhodli o skončení rozpravy alebo neukončil prihlasovanie do rozpravy predsedajúci. Návrh na ukončenie rozpravy alebo znovuotvorenie prihlasovania do rozpravy môže podať každý poslanec, nesmie ho však predniesť v rámci vystúpenia obsahujúceho vecný diskusný príspevok. O podanom návrhu sa musí hlasovať ihneď. Poslanci prihlásení do rozpravy majú ešte právo vystúpiť po odhlasovaní ukončenia rozpravy. Aj na ich diskusné príspevky môžu poslanci reagovať faktickými poznámkami.“

2.
V čl. 5 sa text odseku 22 v znení
 
„Poslanci majú v rozprave právo na jednu faktickú poznámku, ktorou reagujú na vystúpenie rečníka. Na prednesenie faktickej poznámky sa poslanci hlásia až do doby ukončenia diskusného príspevku, na ktorý chcú reagovať. Po ukončení možnosti prihlásiť sa s faktickou poznámkou predsedajúci udeľuje slovo na ich prednesenie v poradí, v akom sa prihlásili. Faktickou poznámkou nemožno reagovať na inú faktickú poznámku. Po vystúpení poslancov prihlásených s faktickými poznámkami, poskytne predsedajúci možnosť faktickou poznámkou reagovať i rečníkovi, na ktorého reagovali poslanci faktickou poznámkou. Rozsah
faktickej poznámky nesmie presiahnuť dobu 1 minúty. Kladenie faktických poznámok v rámci interpelácií je upravené v čl. 11 ods. 2.“
 
nahrádza textom
 
„Poslanci majú v rozprave právo na jednu faktickú poznámku, ktorou reagujú na vystúpenie rečníka. Ak poslanec vo faktickej poznámke prednesie procedurálny návrh, má nárok ešte na jednu faktickú poznámku. Predsedajúci udeľuje slovo na ich prednesenie v poradí, v akom sa prihlásili. Faktickou poznámkou nemožno reagovať na inú faktickú poznámku. Po vystúpení poslancov prihlásených s faktickými poznámkami, poskytne predsedajúci možnosť faktickou poznámkou reagovať i rečníkovi, na ktorého reagovali poslanci faktickou poznámkou. Rozsah
faktickej poznámky nesmie presiahnuť dobu 1 minúty. Kladenie faktických poznámok v rámci interpelácií je upravené v čl. 11 ods. 2“ s účinnosťou 15. 06. 2020.