BratislavaMestské zastupiteľstvoBratislava

Primaciálne námestie č. 1, Bratislava

Návrh čiastkového uznesenia - Tešovič Rastislav

Návrh na predaj pozemku v Bratislave, k. ú. Nové Mesto, parc. č. 12930/1, Pavlovi Šípošovi, ako majetkovoprávne usporiadanie pozemku zastavaného stavbou vo vlastníctve žiadateľa

Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu

Text uznesenia v znení :
„za kúpnu cenu 254,30 Eur/m², t. z. za kúpnu cenu celkove 60 269,10 Eur,,“
 
Nahradiť textom :
„za kúpnu cenu 373,63 Eur/m², t. z. za kúpnu cenu celkove 88 550,31Eur,,