BratislavaMestské zastupiteľstvoBratislava

Primaciálne námestie č. 1, Bratislava

Návrh čiastkového uznesenia - Vetrák Milan

Návrh všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy, ktorým sa mení a dopĺňa všeobecne záväzné nariadenie hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy č. 15/2012 o dani za užívanie verejného priestranstva

Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu

v časti A predmetného uznesenia sa dátum "1. 6. 2020" nahrádza dátumom "15. 6. 2020".