Mestské zastupiteľstvo hlavného mesta SR Bratislavy (2006-2010) - Zasadnutie 01.07.2010

 • 1. júla 2010, 08:30 h
 • v Zrkadlovej sieni Primaciálneho paláca (1. poschodie)
 • Primaciálne nám. č. 1, 814 99 Bratislava
 1. 1.Informácia o plnení uznesení Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy splatných k 31. 5. 2010 a jeho ďalšieho uznesenia

  Materiály
 2. 2.Návrh na poskytnutie transferu východoslovenskej obci Nižná Myšľa a zmenu rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy na rok 2010

 3. 3.Návrh Programu hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja hlavného mesta SR Bratislavy na roky 2010 - 2020

 4. 4.Návrh dodatku č. 5 rokovacieho poriadku Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy

 5. 5.Návrh na stanovenie rozsahu výkonu funkcie primátora hlavného mesta SR Bratislavy na celé funkčné obdobie

 6. 6.Návrh na schválenie rozhodnutia č. 9/2010 primátora hlavného mesta SR Bratislavy o pôsobnosti mestských častí hlavného mesta SR Bratislavy vykonávať niektoré pôsobnosti v oblasti zdravotníctva

  Materiály
 7. 7.Návrh všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta SR Bratislavy, ktorým sa mení a dopĺňa všeobecne záväzné nariadenie hlavného mesta SR Bratislavy č. 11/2007 o dani za užívanie verejného priestranstva v znení všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta SR Bratislavy č. 5/2008

 8. 8.Návrh všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta SR Bratislavy, ktorým sa mení a dopĺňa všeobecne záväzné nariadenie hlavného mesta SR Bratislavy č. 12/2007 o dani za ubytovanie v znení všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta SR Bratislavy č. 8/2008

 9. 9.Územný plán hlavného mesta SR Bratislavy, zmeny a doplnky 02 - Materiál bol stiahnutý z návrhu programu rokovania mestského zastupiteľstva.

 10. 10.Územný plán zóny Dunajská, zmeny a doplnky 2010/1, blok 17/8

 11. 11.Návrh na schválenie účasti hlavného mesta SR Bratislavy v záujmovom združení právnických osôb Dunajský vedomostný klaster

 12. 12.Návrh na vstup hlavného mesta SR Bratislavy do združenia Slovak Convention Bureau

  Materiály
 13. 13.Návrh systému a opatrení na využívanie Bratislavskej mestskej karty

  Materiály
 14. 14.Návrh na realizáciu projektu "Preferencia električkovej dopravy na Vajnorskej radiále"

  Materiály
 15. 15.Návrh na realizáciu projektu "Dobudovanie tarifného zabezpečenia na území hlavného mesta SR Bratislavy - II. etapa"

  Materiály
 16. 16.Správa o výsledkoch kontrol vykonaných útvarom mestského kontrolóra hlavného mesta SR Bratislavy

  Materiály
 17. 17.Návrh na poskytnutie odmeny mestskému kontrolórovi hlavného mesta SR Bratislavy za obdobie január - jún 2010

 18. 18.Návrh Zásad vybavovania sťažností v podmienkach samosprávy hlavného mesta SR Bratislavy

  Materiály
 19. 19.Výročná správa nadácie Nadácia Bratislava

 20. 20.Informácia o nakladaní s komunálnym odpadom, realizovaní separovaného zberu a recyklácie druhotných surovín

 21. 21.Návrh na odvolanie zástupcu za hlavné mesto SR Bratislavu z rady školského zariadenia pri Centre voľného času Klokan, Pekníkova 4, Bratislava a návrh na delegovanie zástupcu za hlavné mesto SR Bratislavu do rady školského zariadenia pri Centre voľného času Klokan, Pekníkova 4, Bratislava

 22. 22.Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa prenájmu nebytových priestorov v objekte ZUŠ Jána Albrechta, Topoľčianska 15, Bratislava, k. ú. Petržalka, pre spoločnosť City Camp, s. r. o., so sídlom v Bratislave

 23. 23.Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu vodnej plochy a pozemku v Areáli zdravia Zlaté piesky v Bratislave, k. ú. Trnávka, pre Cable, s. r. o., Lamačská cesta 3, Bratislava

  Materiály
 24. 24.Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa krátkodobého nájmu bazénov, ľadovej plochy a športovej haly na prevádzkach Správy telovýchovných a rekreačných zariadení hlavného mesta SR Bratislavy

  Materiály
 25. 25.Návrh na schválenie predaja nehnuteľností v Bratislave, k. ú. Petržalka, pozemkov parc. č. 5096 a parc. č. 5098/2, formou obchodnej verejnej súťaže a schválenie podmienok obchodnej verejnej súťaže

  Materiály
 26. 26.Návrh na schválenie predaja nehnuteľností v Bratislave, k. ú. Petržalka, pozemkov parc. č. 5100/4 a parc. č. 5099/1, formou obchodnej verejnej súťaže a schválenie podmienok obchodnej verejnej súťaže

  Materiály
 27. 27.Návrh na predaj pozemkov v Bratislave, k. ú. Petržalka, parc. č. 1159/4, parc. č. 1162/5 a parc. č. 1162/7, Spoločnosti pre rozvoj bývania v Bratislave, n. o., so sídlom v Bratislave

  Materiály
 28. 28.Návrh na predaj nehnuteľnosti v Bratislave, k. ú. Petržalka, časti pozemku parc. č. 4420, spoločnosti TESTRA s.r.o., so sídlom v Bratislave, ako prípadu hodného osobitného zreteľa

  Materiály
 29. 29.Návrh na schválenie predaja nehnuteľností v Bratislave, k. ú. Staré Mesto, pozemkov parc. č. 7962/2, parc. č. 7962/3, parc. č. 7963/1 a parc. č. 7963/2, a stavby súp. č. 2892, formou obchodnej verejnej súťaže a schválenie podmienok obchodnej verejnej súťaže, Mýtna 33

  Materiály
 30. 30.Návrh na predaj pozemkov v Bratislave, k. ú. Staré Mesto, parc. č. 2608/5 a parc. č. 2608/15

  Materiály
 31. 31.Návrh na predaj 2/10 spoluvlastníckeho podielu pozemku v Bratislave, k. ú. Staré Mesto, parc. č. 4720/2

  Materiály
 32. 32.Návrh na predaj spoluvlastníckeho podielu 4435/10000 k stavbe so súp. č. 2791 nachádzajúcej sa na pozemku parc. č. 8232 v Bratislave, k. ú. Staré Mesto, spoločnosti VALENA s.r.o., so sídlom v Bratislave - Materiál bol stiahnutý z návrhu programu rokovania mestského zastupiteľstva.

  Materiály
 33. 33.Návrh na uzatvorenie alebo neuzatvorenie dohody o majetkovoprávnom vyporiadaní vlastníckeho práva k pozemkom v Bratislave, k. ú. Staré Mesto, parc. č. 7549/6 a parc. č. 7549/16

  Materiály
 34. 34.Návrh na zámenu nehnuteľností v Bratislave, k. ú. Staré Mesto, spoluvlastnícky podiel ½ na nehnuteľnosti na Panskej 35 vo vlastníctve spoločnosti SPEKTRUM SK, a. s., so sídlom v Bratislave, za nehnuteľnosť na Sedlárskej 2 vo vlastníctve hlavného mesta SR Bratislavy, ako prípadu hodného osobitného zreteľa - Materiál bol stiahnutý z návrhu programu rokovania mestského zastupiteľstva.

  Materiály
 35. 35.Návrh na schválenie zámeru zámeny pozemkov v Bratislave, časť pozemku v k. ú. Staré Mesto, parc. č. 21345/1, vo vlastníctve hlavného mesta SR Bratislavy, za pozemky v k. ú. Nové Mesto, parc. č. 11279/22 a časť parc. č. 11279/17, vo vlastníctve Univerzity Komenského v Bratislave

  Materiály
 36. 36.Návrh na predaj časti pozemku v Bratislave, k. ú. Ružinov, parc. č. 15651/13 ako prípadu hodného osobitného zreteľa

  Materiály
 37. 37.Návrh na predaj pozemku v Bratislave, k. ú. Ružinov, parc. č. 15666/8, spoločnosti PROPORTIO s.r.o., so sídlom v Bratislave - Materiál pri hlasovaní nezískal dostatočný počet hlasov na prijatie uznesenia.

  Materiály
 38. 38.Návrh na predaj pozemku v Bratislave, k. ú. Nivy, parc. č. 9380/4 - Materiál pri hlasovaní nezískal dostatočný počet hlasov na prijatie uznesenia.

  Materiály
 39. 39.Návrh na predaj pozemkov v Bratislave, k. ú. Podunajské Biskupice, parc. č. 5476/205, spoločnosti FSTT s.r.o., so sídlom v Piešťanoch, ako prípadu hodného osobitného zreteľa

  Materiály
 40. 40.Návrh na predaj pozemkov v Bratislave, k. ú. Vrakuňa, parc. č. 31/1, parc. č. 31/2, parc. č. 31/4, parc. č. 31/5, parc. č. 31/6, parc. č. 31/7 a parc. č. 31/8, Rímskokatolíckej cirkvi, Farnosti Bratislava - Vrakuňa, so sídlom v Bratislave

  Materiály
 41. 41.Návrh na schválenie predaja nehnuteľností v Bratislave, k. ú. Nové Mesto, novovytvorených pozemkov parc. č. 11489/1, parc. č. 11489/2 a parc. č. 11489/3 a stavby súp. č. 36, formou obchodnej verejnej súťaže a schválenie podmienok obchodnej verejnej súťaže, Račianska 30

  Materiály
 42. 42.Návrh na predaj pozemkov v Bratislave, k. ú. Nové Mesto, spoločnosti Pittel + Brausewetter Holding Slovakia s.r.o., so sídlom v Bratislave, ako prípadu hodného osobitného zreteľa

  Materiály
 43. 43.Návrh na predaj pozemkov v Bratislave, k. ú. Karlova Ves, parc. č. 852/1 a parc. č. 852/2, ako prípadu hodného osobitného zreteľa

  Materiály
 44. 44.Návrh na predaj pozemku v Bratislave, k. ú. Karlova Ves, parc. č. 1682/240, spoločnosti KOFT Bratislava, a.s., so sídlom v Bratislave, ako prípadu hodného osobitného zreteľa

  Materiály
 45. 45.Návrh na schválenie zámeru na predaj pozemku v Bratislave, k. ú. Karlova Ves, parc. č. 2990/10

  Materiály
 46. 46.Návrh na schválenie predaja pozemkov v Bratislave, k. ú. Dúbravka, parc. č. 3400/158 a parc. č. 3400/160, formou obchodnej verejnej súťaže a schválenie podmienok obchodnej verejnej súťaže - Materiál bol stiahnutý z návrhu programu rokovania mestského zastupiteľstva.

  Materiály
 47. 47.Návrh na predaj pozemkov v Bratislave, k. ú. Devínska Nová Ves, parc. č. 1187/6, parc. č. 1188/2 a parc. č. 1201/97, ako prípadu hodného osobitného zreteľa

  Materiály
 48. 48.Návrh na predaj pozemku v Bratislave, k. ú. Jarovce, parc. č. 95/8, ako prípadu hodného osobitného zreteľa

  Materiály
 49. 49.Návrh na bezodplatný prevod nehnuteľností do vlastníctva mestských častí v zmysle ustanovenia § 31b zákona Slovenskej národnej rady č. 377/1990 Zb. o hlavnom meste SR Bratislave v znení neskorších predpisov

  Materiály
 50. 50.Návrh na doplnenie uznesenia Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy č. 924/2010 zo dňa 25. 3. 2010, v znení uznesenia č. 997/2010 zo dňa 27. 5. 2010

  Materiály
 51. 51.Návrh na zmenu uznesenia Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy č. 993/2010 zo dňa 27. 5. 2010

  Materiály
 52. 52.Návrh Štatútu Domu pre starších občanov

  Materiály
 53. 53.Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa dlhodobého nájmu pozemku v Bratislave, k. ú. Dúbravka, parc. č. 1158/24, občianskemu združeniu LIMBA, so sídlom v Bratislave - Materiál pri hlasovaní nezískal dostatočný počet hlasov na prijatie uznesenia.

 54. 54.Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu pozemkov v Bratislave, k. ú. Nivy, parc. č. 21921/6, parc. č. 21895/2, parc. č. 22178/1, parc. č. 21949/3 a parc. č. 21821/1, spoločnosti Immocap Group, a.s., so sídlom v Bratislave - Materiál pri hlasovaní nezískal dostatočný počet hlasov na prijatie uznesenia.

 55. 55.Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu časti pozemku v Bratislave, k. ú. Vrakuňa, parc. č. 852

  Materiály
 56. 56.Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu pozemku v Bratislave, k. ú. Petržalka, parc. č. 4373/7, mestskej časti Bratislava-Petržalka

 57. 57.Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu pozemkov v Bratislave, k. ú. Petržalka, parc. č. 2844/8 a parc. č. 2844/10, spoločnosti GLOBAL plus, s.r.o., so sídlom v Bratislave

 58. 58.Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu pozemkov v Bratislave, k. ú. Petržalka, parc. č. 5067/1, parc. č. 5068/1, parc. č. 5078/7, parc. č. 5947/26, parc. č. 5947/27 a parc. č. 5947/28, spoločnosti MICROTECH, spol. s r.o., so sídlom v Bratislave - Materiál pri hlasovaní nezískal dostatočný počet hlasov na prijatie uznesenia.

 59. 59.Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa dlhodobého nájmu nebytových priestorov v Bratislave, Chlumeckého 10, k. ú. Ružinov, Základná umelecká škola sv. Cecílie, so sídlom v Bratislave

  Materiály
 60. 60.Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa dlhodobého nájmu nehnuteľnosti - stavby na Chlumeckého 12 v Bratislave, k. ú. Ružinov, pre SPOJENÚ ŠKOLU SV. VINCENTA DE PAUL, so sídlom v Bratislave

  Materiály
 61. 61.Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa dlhodobého nájmu nebytových priestorov v objekte Braník na Beňadickej 21 v Bratislave, k. ú. Petržalka, spoločnosti RIGHT STEP s.r.o., so sídlom v Bratislave

  Materiály
 62. 62.Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa predĺženia nájmu nehnuteľnosti, stavby so súp. č. 2295, na pozemku parc. č. 8667/5 a nájmu časti pozemku parc. č. 8667/2 na Dunajskej 23 v Bratislave, k. ú. Staré Mesto, spoločnosti SPORTIMEX s.r.o., so sídlom v Bratislave

  Materiály
 63. 63.Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu pozemkov v Bratislave, k. ú. Trnávka, parc. č. 16250/163 - 181, spoločnosti TERRAIMMOBILIEN, s. r. o., so sídlom v Bratislave

 64. 64.Návrh na zmenu uznesenia Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy č. 786/2009 zo dňa 22. 10. 2008, ktorým bol schválený nájom pozemkov v Bratislave, k. ú. Vinohrady, spoločnosti Tatra Residence, s. r. o., so sídlom v Bratislave

 65. 65.Návrh na odpustenie dlhu v sume 868,32 Eur

 66. 66.Návrh na odpustenie dlhu v sume 1 338,88 Eur

 67. 67.Návrh na odpustenie dlhu v sume 4 193,58 Eur

 68. 68.Návrh na prevod spoluvlastníckeho podielu na pozemku v obytnom dome na Martinengovej 12, Komárnickej 10, 12, 14, 16, Komárnickej 18, 20, Trnavskej ceste 58, 62, 64, Mierovej 10, 12 Miletičovej 27, Azalkovej 2, Azalkovej 6, Martinčekovej 30, Rumančekovej 4, 6, 14, 20, Ondrejovovej 3, Svätoplukovej 41, Páričkovej 9, Exnárovej 12, Andreja Mráza 2, 4, Družicovej 3, Martinčekovej 16, Estónskej 10, 12, 14, Estónskej 20, Estónskej 28, Estónskej 26, Sološnickej 51, Soločnickej 53, Sološnickej 55, Sološnickej 57, Sološnickej 59, Kolískovej 4, 6, 8, Beniakovej 2, 4, 6, 8, 10, 12, Veternicovej 11, Hlaváčikovej 39, Ušiakovej 4, Pod záhradami 64, Landauovej 34, Studenohorskej 23, Kapicovej 2, Černyševského 23, Lachovej 2, 4, 6, 8, Gessayovej 35, Medveďovej 17, 19, Furdekovej 7, Gessayovej 10, Vígľašskej 5, Vígľašskej 11, Vígľašskej 8, Krásnohorskej 1, 3, Strečnianskej 3, Strečnianskej 5, 7, Turnianskej 4, Žehrianskej 3, Topoľčianskej 16, 18, vlastníkom bytov a nebytových priestorov

  Materiály
 69. 69.Návrh na prevod vlastníctva bytov v bytovom dome na Dvojkrížnej 4 v Bratislave - dopredaj

 70. 70.Návrh na zmenu uznesení Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy č. 230/2007 zo dňa 4. 10. 2007, č. 880/2010 zo dňa 28. 1. 2010, č. 978/2010 zo dňa 29. 4. 2010

  Materiály
 71. 71.Informácia o vybavených interpeláciách poslancov Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy

  Materiály
 72. 72.Rôzne

 73. 72.1.Návrh na personálnu zmenu v Predstavenstve Dopravného podniku Bratislava, a. s.

 74. 72.2.Vyhlásenie primátora hlavného mesta SR Bratislavy Ing. Andreja Ďurkovského a Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy k útoku na Gabrielu Ferenčákovú, starostku mestskej časti Bratislava- Čunovo

 75. 73.Interpelácie

 76. 34.Návrh na zámenu nehnuteľností v Bratislave, k. ú. Staré Mesto, spoluvlastnícky podiel 1/2 na nehnuteľnosti na Panskej 35 vo vlastníctve spoločnosti SPECTRUM SK, a.s., so sídlom v Bratislave, za nehnuteľnosť na Sedlárskej ulici 2 vo vlastníctve hlavného mesta SR Bratislavy, ako prípadu hodného osobitného zreteľa

Informačné materiály

 1. a.Informácia o činnosti Mestskej rady hlavného mesta SR Bratislavy medzi dvoma zasadnutiami Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy

  Materiály
 2. b.Informácia o rozpočtovom hospodárení hlavného mesta SR Bratislavy

 3. c.Informácia o príprave a realizácii budovania Metropolitnej optickej siete v Bratislave s využitím optickej siete TV dohľadu križovatiek v Bratislave

 4. d.Informácia o vývoji aktívneho cestovného ruchu v Bratislave v roku 2010 a plán komunikačných aktivít na podporu príjazdovej turistiky pre rok 2010

  Materiály
 5. e.Informácia o činnosti splnomocnenca primátora pre dopravné systémy

 6. f.Informácia o stave rokovaní s vlastníkmi dotknutých pozemkov v procese majetkovoprávneho vysporiadania stavby „Nosný systém MHD v Bratislave, prevádzkový úsek Janíkov dvor – Šafárikovo nám. v Bratislave, I. časť Bosákova ulica – Šafárikovo nám.“

 7. g.Informácia o vybavovaní sťažností a petícií občanov za rok 2009

  Materiály
 8. h.Informácia o plnení prijatých opatrení z výsledku finančnej kontroly realizovanej zamestnancami útvaru mestského kontrolóra hlavného mesta SR Bratislavy v čase od 19. 3. 2010 do 16. 4. 2010 v Domove seniorov Archa, Rozvodná 25, Bratislava

 9. i.Informácia o prevode vlastníctva bytov v bytových domoch na ulici Baltská 5, Ľudovíta Fullu 19, Námestie Hraničiarov 6/b v Bratislave – dopredaj

  Materiály
 10. j.Informácia o plnení úloh Mestskou políciou hlavného mesta SR Bratislavy za mesiac máj 2010

  Materiály
 11. k.Informácia o prevode spoluvlastníckeho podielu na pozemku v obytnom dome Komárnická 18, 20, Trebišovská 2, Palkovičova 1, Mierová 10, 12, Hraničná 3, Hraničná 17, Azalková 6, Rumančeková 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, Ondrejovova 3, Exnárova 14, Andreja Mráza 2, 4, Bučinová 2, Korytnická 8, Sološnická 51, Sološnická 53, Sološnická 55, Sološnická 57, Sološnická 59, Kolískova 4, 6, 8, Beniakova 2, 4, 6, 8, 10, 12, Hlaváčikova 23, Hlaváčikova 37, M. Schneidra-Trnavského 18, Tupolevova 19, Hálova 20, Ševčenkova 2, Fedinova 6, Fedinova 12, Wolkrova 41, Gercenova 13, Kapicova 2, Pečnianska 29, Černyševsého 23, Mamateyova 26, Jankolova 7, Mamateyova 24, Lachova 37B, Romanova 40, Šášovská 8, Krásnohorská 1, 3, Strečnianska 1, 3, Bedutínska 35, Strečniasnka 5, 7, Beňadická 1, Budatínska 41, Turnianska 2, 4, Smolenická 5, Jasovská 47, Ľubovnianska 4, Topolčianska 16, 18, Tematínska 4, Tematínska 6, Bzovícka 26 vlastníkom bytov a nebytových priestorov

  Materiály