Mestské zastupiteľstvo hlavného mesta SR Bratislavy - Zasadnutie 21.11.2013

 • 21. novembra 2013
 1. 42.Interpelácie

 2. 1.Informácia o plnení uznesení Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy splatných k 31. 10. 2013 - uzn. č. 1324/2013

  Materiály
 3. 2.Návrh na zmenu rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy na rok 2013 - uzn. č. 1325/2013

 4. 3.Návrh výšky členského príspevku hlavného mesta SR Bratislavy Bratislavskej organizácií cestovného ruchu na roky 2014 - 2016 - uzn. č. 1326/2013

  Materiály
 5. 4.Návrh na schválenie prenájmu 50 m bazéna Plavárne Pasienky, Junácka 4, Bratislava pre ŠKP APZ Triax, občianske združenie, ako prípadu hodného osobitného zreteľa - uzn. č. 1327/2013

  Materiály
 6. 5.Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu nehnuteľnosti - stavby súpis. č. 10599 umiestnenej na pozemkoch registra "C" parc. č. 2914/16 a parc. č. 2914/110 v k. ú. Podunajské Biskupice, spoločnosti Slovak Telekom, a. s., so sídlom v Bratislave - uzn. č. 1328/2013

  Materiály
 7. 6.Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu pozemkov v Bratislave, k. ú. Nové Mesto, parc. č. 21995 a parc. č. 22000/12 pre spoločnosť Bavint, s.r.o., so sídlom v Bratislave - uzn. č. 1329/2013

 8. 7.Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu časti pozemku v Bratislave, k. ú. Nové Mesto, parc. č. 23013/1, spoločnosti Národný futbalový štadión, a.s., so sídlom v Bratislave - uzn. č. 1330/2013

  Materiály
 9. 8.Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu pozemkov v Bratislave, k. ú. Staré Mesto, spoločnosti Bratislavské podhradie, s.r.o., so sídlom v Bratislave - uzn. č. 1331/2013

 10. 9.Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu pozemkov v Bratislave, k. ú. Staré Mesto, Antonovi Hercegovi, JUDr. Zuzane Hercegovej a Ing. arch. Romanovi Hájkovi - materiál bol stiahnutý z programu MsZ

 11. 10.Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu častí pozemkov v k. ú. Trnávka, parc. č. 15737/93, parc. č. 15737/308, parc. č. 15737/309, parc. č. 15737/310, parc. č. 15737/311 a parc. č. 22247/6, spoločnosti DEVELOPMENT 4, a.s. so sídlom v Bratislave - uzn. č. 1332/2013

 12. 11.Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu častí pozemkov v k. ú. Ružinov, parc. č. 1100/147, parc. č. 3180/6 a parc. č. 3180/11, spoločnosti HORSEN, s.r.o., so sídlom v Bratislave - uzn. č. 1333/2013

 13. 12.Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu nehnuteľností - pozemku v Bratislave, k. ú. Petržalka, parc. č. 2409/19, spoločnosti Kids Paradise s. r. o., so sídlom v Bratislave – materiál bol stiahnutý z programu MsZ

 14. 13.Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu časti pozemku v Bratislave, k. ú. Dúbravka, parc. č. 3420/8, spoločnosti YIT Reding a.s., so sídlom v Bratislave - uznesenie k materiálu nebolo prijaté

 15. 14.Návrh na schválenie predĺženia doby nájmu nebytových priestorov vo výmere 127,80 m2 v stavbe súp. č. 5962 na pozemku parc. č. 1160/6 na Jurigovom nám. 1 v Bratislave, k. ú. Karlova Ves, ako prípadu hodného osobitného zreteľa, pre spoločnosť NUTRICENTRUM, s.r.o., so sídlom v Bratislave - uzn. č. 1334/2013

 16. 15.Návrh na schválenie alebo neschválenie zníženia nájomného v Zmluve o nájme nebytového priestoru č. 078305661200, ako prípadu hodného osobitného zreteľa, spoločnosti JOVIMAX real s.r.o., so sídlom v Bratislave - uznesenie k materiálu nebolo prijaté

 17. 16.Návrh na predaj pozemku v Bratislave, k. ú. Staré Mesto, parc. č. 5261/5, Ing. Jozefovi Hodekovi, ako prípadu hodného osobitného zreteľa - uzn. č. 1335/2013

 18. 17.Návrh na odzverenie bytov v správe Starého Mesta v podielovom bytovom dome na Medenej 35 - materiál bol stiahnutý z programu MsZ

 19. 18.Návrh všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy, ktorým sa zrušuje všeobecne záväzné nariadenie hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy č. 11/1993 o podmienkach používania erbu Bratislavy - uzn. č. 1336/2013

  Materiály
 20. 19.Správa o realizácii Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja za obdobie 2010 - 2013 - uzn. č. 1337/2013

  Materiály
 21. 20.Doplnenie "Celomestského zoznamu pamätihodností Bratislavy" (2013) - uzn. č. 1338/2013

  Materiály
 22. 21.Petícia za vyhlásenie evolučného parku - uzn. č. 1339/2013

  Materiály
 23. 22.Petícia za:
  1. rozdelenie budovy na Exnárovej ul. č. 6, súp. č. II 3124 na dve osobitné nové budovy s osobitným súpisným číslom,
  2. odzverenie novovytvorenej budovy na Exnárovej ul. č. 6 z pôvodného súp. č. II 3124, v ktorej sídlia elokované triedy MŚ Bancíkovej (ďalej len „Nová Budova č. 1“) – Základnej umeleckej škole, Exnárova 6 Bratislava,
  3. zverenie Novej Budovy č. 1 do správy mestskej časti Bratislava-Ružinov za účelom zachovania tried MŠ Bancíkovej 2, elokované pracovisko Exnárova Petícia za vyhlásenie evolučného parku

  Materiály
 24. 23.Informácia o súťaži "prevádzka a údržba nehnuteľností a zariadení" - uzn. č. 1341/2013

 25. 24.Návrh na spolufinancovanie projektu Obnova bratislavských mestských hradieb z grantu Ministerstva kultúry SR "Obnovme si svoj dom" - uzn. č. 1342/2013

  Materiály
 26. 25.Návrh na odpis pohľadávky vo výške 671,58 Eur s príslušenstvom - uzn. č. 1343/2013

  Materiály
 27. 26.Informácia o stave príprav ropovodu Bratislava-Schwechat - uzn. č. 1344/2013

  Materiály
 28. 27.Informácia o stave realizácie Nosného systému MHD v Bratislave (NS MHD) a v jej regióne - uzn. č. 1345/2013

  Materiály
 29. 28.Informácia o rokovaniach so spoločnosťou Henbury Development, s.r.o., so sídlom Hodžovo námestie 2, 811 06 Bratislava - uzn. č. 1346/2013

  Materiály
 30. 29.Správa o vykonaných krokoch ohľadne Investičného zámeru stavby Predstaničný priestor hlavnej stanice ŽSR v Bratislave - uzn. č. 1347/2013

  Materiály
 31. 30.Správa o výsledkoch kontrol vykonaných útvarom mestského kontrolóra hlavného mesta SR Bratislavy - uzn. č. 1348/2013

  Materiály
 32. 31.Návrh na predaj bytu na Námestí Martina Benku v Bratislave, súpis. č I.6302 manželom

  Materiály
 33. 32.Návrh na predaj pozemku v Bratislave, k. ú. Dúbravka, parc. č. 2903/1, vlastníkom stavby súpis. č. 1806 na pozemku parc. č. 2903/1 - majetkovoprávne usporiadanie pozemku pod stavbou Bazovského 2 - uzn. č. 1350/2013

 34. 33.Návrh na predaj pozemkov v Bratislave, k. ú. Podunajské Biskupice, parc. č. 5539/2 a parc. č. 5539/3, Latorická ulica, Ivanovi Gubricovi UNIVERZÁL - majetkovoprávne usporiadanie pozemkov pod stavbou - uzn. č. 1351/2013

 35. 34.Návrh na neuplatnenie predkupného práva hlavného mesta SR Bratislavy k spoluvlastníckemu podielu vo veľkosti 1/48 k pozemkom a stavbám v Bratislave, k. ú. Vajnory, pozemkom parc. č. 639, 640, 641, 642, 643, 645, stavbe súpis. č. 9297 na pozemku parc. č. 639 a stavbe súpis. č. 9298 na pozemku parc. č. 641, v podielovom spoluvlastníctve Milana Dingu - uzn. č. 1352/2013

  Materiály
 36. 35.Návrh na zverenie nehnuteľností v Bratislave, k. ú. Petržalka, a to prístavby SO 201 so súp. č. 332 nachádzajúcej sa na Rusovskej ceste 58, v Bratislave a novovytvorených pozemkov parc. č. 3793/1 a parc. č. 3793/3, do správy Petržalského domova seniorov - uzn. č. 1353/2013

 37. 36.Návrh na zmenu uznesenia Mestského zastupiteľstva hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy č. 1026/2013 zo dňa 24. 04. 2013 a č. 1192/2013 zo dňa 26.-27. 06. 2013, ktorým bol schválený prevod spoluvlastníckych podielov na pozemkoch patriacich k bytom a nebytovým priestorom - Trhová 54 - uzn. č. 1354/2013

  Materiály
 38. 37.Návrh na prevod spoluvlastníckeho podielu na pozemku v obytnom dome Tichá 4, Továrenská 1/A, Kladnianska 1, Trenčianska 27, Budovateľská 1, Páričkova 13, Staré záhrady 14, Hálkova 52, Račianska 11, 13, Veternicová 5, Kapicova 6, Furdekova 5, Znievska 36, vlastníkom bytov - uzn. č. 1355/2013

  Materiály
 39. 38.Návrh na prevod spoluvlastníckych podielov na pozemku v garážach Pečnianska 6, vlastníkom garáží a nebytového priestoru - uzn. č. 1356/2013

  Materiály
 40. 39.Informácia o stave predaja pozemkov pod garážovými stavbami na Hanulovej ulici - objekty A až F k 14.10.2013 - uzn. č. 1357/2013

 41. 40.Návrh plánu zasadnutí Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy na rok 2014 - uzn. č. 1358/2013

  Materiály
 42. 41.Informácia o vybavených interpeláciách poslancov Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy - uzn. č. 1359/2013

  Materiály
 43. 43.Rôzne - uzn. č. 1360/2013

Informačné materiály

 1. a.Informácia o činnosti Mestskej rady hlavného mesta SR Bratislavy medzi dvoma zasadnutiami Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy

  Materiály
 2. b.Informácia o rozpočtovom hospodárení hlavného mesta SR Bratislavy

  Materiály
 3. c.Informácia o vypracovaných znaleckých posudkoch zadaných oddelením správy nehnuteľností

  Materiály
 4. d.Informácia o prevode vlastníctva bytu v bytovom dome na ulici Jána Stanislava 55 – dopredaj

 5. e.Informácia o prevode spoluvlastníckeho podielu na pozemku vo vlastníctve Hlavného mesta SR Bratislava, prislúchajúceho k bytu č. 2 na ulici Bazovského 2, súpisné číslo 1806 v Bratislave

 6. f.Informácia o prevode spoluvlastníckeho podielu na pozemku vo vlastníctve Hlavného mesta SR Bratislava, nezvereného do správy mestskej časti Bratislava – Ružinov, prislúchajúceho k bytu č. 2 v bytovom dome na ulici Jelačičova 16, zvereného do správy Mestskej časti Bratislava - Ružinov

 7. g.Informácia o činnosti pracovnej skupiny ZaD 03

  Materiály
 8. h.Informácia o plnení úloh Mestskou políciou hlavného mesta SR Bratislavy za mesiac október 2013

  Materiály