Mestské zastupiteľstvo hlavného mesta SR Bratislavy (2010-2014) - Zasadnutie 02.02.2012

 • 2. februára 2012, 08:30 h
 • v Zrkadlovej sieni Primaciálneho paláca (1. poschodie)
 • Primaciálne nám. č. 1, 814 99 Bratislava
 1. 1.Informácia o plnení uznesení Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy splatných k 31. 12. 2011

 2. 2.Protikorupčné minimum pre Bratislavu

  Materiály
 3. 3.Vývoj dlhovej služby hlavného mesta SR Bratislavy na roky 2012 - 2014

  Materiály
 4. 4.Návrh na úpravu rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy na rok 2012 v súlade so zabezpečením členského príspevku hl. mesta SR Bratislavy do Bratislavskej organizácie cestovného ruchu na rok 2012

  Materiály
 5. 5.Návrh na zmenu rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy na rok 2012 (Galéria mesta Bratislavy a Múzeum mesta Bratislavy) - Materiál bol stiahnutý z rokovania mestského zastupiteľstva

  Materiály
 6. 6.Informácia o súčasnom stave prác na Nosnom systéme MHD v období od 14. 12. 2011 do 01. 02. 2012

 7. 7.Návrh dodatku Štatútu hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy

  Materiály
 8. 8.Opatrenia na odstránenie nedostatkov zistených kontrolou NKÚ - financovanie rekonštrukcie Zimného štadióna Ondreja Nepelu v Bratislave z prostriedkov štátneho rozpočtu Slovenskej republiky a prostriedkov hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy - Materiál bol stiahnutý z rokovania mestského zastupiteľstva

  Materiály
 9. 9.Informácia o rokovaniach so spoločnosťou Henbury Development, s.r.o., so sídlom Landererova ul. 1, Bratislava

  Materiály
 10. 10.Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa, týkajúceho sa prenájmu nebytového priestoru v Domove pri kríži

  Materiály
 11. 11.Návrh na predĺženie doby nájmu kaviarne spoločnosti Malevill, s.r.o., na Uršulínskej 9, ako prípadu hodného osobitného zreteľa

  Materiály
 12. 12.Návrh na predaj pozemkov v Bratislave, k. ú. Staré Mesto, parc. č. 21572/6, parc. č. 21572/7 a parc. č. 21572/8, spoločnosti Správa služieb diplomatickému zboru, a.s., so sídlom v Bratislave, ako prípadu hodného osobitného zreteľa

 13. 13.Návrh na predaj pozemkov v Bratislave, k. ú. Vajnory, parc. č. 1557/2, parc. č. 1557/3 a parc. č. 1558/3, ako prípadu hodného osobitného zreteľa

 14. 14.Návrh na neuplatnenie predkupného práva k nehnuteľnosti v k. ú. Staré Mesto - Radlinského ulica č. 6 (Hasičská poisťovňa)

  Materiály
 15. 15.Návrh na zámenu nehnuteľností v Bratislave vo vlastníctve hlavného mesta SR Bratislavy za pozemky vo vlastníctve Slovenskej republiky - Ministerstva vnútra SR, ako prípadu hodného osobitného zreteľa

  Materiály
 16. 16.Návrh na zapojenie sa do projektu ,,Nástroje udržateľného plánovania pre moderné mestá a ich občanov"

  Materiály
 17. 17.Správa o kontrolnej činnosti mestského kontrolóra hlavného mesta SR Bratislavy a jeho útvaru za rok 2011

  Materiály
 18. 18.Návrh na pozastavenie udeľovania súhlasov hlavného mesta k žiadostiam o zaradenie neštátnej základnej umeleckej školy a centra voľného času do siete škôl a školských zariadení Ministerstva školstva, vedy výskumu a športu Slovenskej republiky - Uznesenie k materiálu nebolo prijaté

  Materiály
 19. 19.Upozornenie Krajskej prokuratúry Bratislava - podnet na preskúmanie zákonnosti všeobecne záväzného nariadenia č. 2/1997, ktoré bolo zmenené a doplnené všeobecne záväzným nariadením č. 3/2005

  Materiály
 20. 20.Správa o zdravotnom stave obyvateľov hlavného mesta SR Bratislavy v roku 2010

  Materiály
 21. 21.Prerokovanie pozastavenia uznesenia Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy č. 434/2012 zo dňa 19. 1. 2012, podľa § 13 ods. 6 zákona Slovenskej národnej rady č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov - Materiál bol stiahnutý z rokovania mestského zastupiteľstva

 22. 22.Návrh na predaj pozemku v Bratislave, k. ú. Dúbravka, parc. č. 1434/4, ul. Pod záhradami, formou obchodnej verejnej súťaže a schválenie podmienok obchodnej verejnej súťaže

 23. 23.Návrh na schválenie vybratého účastníka priameho predaja pozemkov v Bratislave, k. ú. Petržalka, parc. č. 3780/1 a parc. č. 3782/7, Vilova ul.

 24. 24.Návrh na predaj pozemkov v Bratislave, k. ú. Karlova Ves, parc. č. 2983/8, parc. č. 2983/14 a parc. č. 2983/24

 25. 25.Návrh na predaj pozemku v Bratislave, k. ú. Petržalka, parc. č. 897/2

  Materiály
 26. 26.Návrh na zverenie pozemku v Bratislave, k. ú. Petržalka, parc. č. 3499, do správy mestskej časti Bratislava-Petržalka

 27. 27.Návrh na zverenie stavebných objektov a pozemkov v Bratislave, k. ú. Čunovo, do správy mestskej časti Bratislava-Čunovo

  Materiály
 28. 28.Návrh na zrušenie predkupného práva hlavného mesta SR Bratislavy k stavbám v k. ú. Nové Mesto, súp. č. 324 až 332, súp. č. 334 až 340 a súp. č. 342 až 388

  Materiály
 29. 28.Návrh na zrušenie uznesenia Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy č. 1090/2010 zo dňa 30. 9. 2010 a návrh na schválenie využitia Starej tržnice

 30. 29.Návrh na prevod spoluvlastníckeho podielu na pozemku v obytnom dome Solivarská 21, Miletičova 32 - Záhradnícka 85, Nezábudková 50, Daxnerovo námestie 6, Kulíškova 23, Páričkova 21, Staré záhrady 2, 4, 6, 8, Staré záhrady 14, Košická 39, Sklenárova 22, 24, Žitavská 4, Gelnická 16, 18, Hany Meličkovej 9, Pribišova 4, Jána Stanislava 17, Hlaváčikova 35, Beňovského 12, Ševčenkova 8, Hálova 13, Wolkrova 35, Hrobákova 7, Vígľašská 11, Vígľašská 8, Znievska 11, Jasovská 43, Jasovská 49, Ľubovnianska 6, Topoľčianska 18, Bujnákova 1 a Žehrianska 7 vlastníkom bytov a nebytových priestorov

  Materiály
 31. 30.Návrh na zmenu uznesenia Mestského zastupiteľstva hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy č. 114/2007 zo dňa 26. 04. 2007, č. 556/2008 zo dňa 30. 10. 2008, č. 37/2011 zo dňa 03. 03. 2011, č. 59/2011 zo dňa 31. 03. 2011, č. 102/2011 zo dňa 28. 04. 2011, č. 152/2011 zo dňa 26. 05. 2011, č. 205/2011 zo dňa 30. 06. 2011, č. 235/2011 zo dňa 07. 09. 2011

  Materiály
 32. 31.Návrh na zrušenie uznesenia Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy č. 1090/2010 zo dňa 30. 09. 2010 a návrh na schválenie využitia Starej tržnice

 33. 32.Informácia o účasti členov–neposlancov na zasadnutiach komisií Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy za obdobie od 1. 1. 2011 do 31. 12. 2011

  Materiály
 34. 33.Informácia o vybavených interpeláciách poslancov Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy

  Materiály
 35. 34.Rôzne

 36. 35.Interpelácie

Informačné materiály

 1. .Prijaté uznesenie