Bod č. 15

Návrh na zámenu nehnuteľností v Bratislave vo vlastníctve hlavného mesta SR Bratislavy za pozemky vo vlastníctve Slovenskej republiky - Ministerstva vnútra SR, ako prípadu hodného osobitného zreteľa


Príspevky

Neboli nájdené žiadne záznamy.