Bod č. 21

Prerokovanie pozastavenia uznesenia Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy č. 434/2012 zo dňa 19. 1. 2012, podľa § 13 ods. 6 zákona Slovenskej národnej rady č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov - Materiál bol stiahnutý z rokovania mestského zastupiteľstva


Príspevky

Neboli nájdené žiadne záznamy.