Bod č. 18

Návrh na pozastavenie udeľovania súhlasov hlavného mesta k žiadostiam o zaradenie neštátnej základnej umeleckej školy a centra voľného času do siete škôl a školských zariadení Ministerstva školstva, vedy výskumu a športu Slovenskej republiky - Uznesenie k materiálu nebolo prijaté


Príspevky

Neboli nájdené žiadne záznamy.