Bod č. 12

Návrh na predaj pozemkov v Bratislave, k. ú. Staré Mesto, parc. č. 21572/6, parc. č. 21572/7 a parc. č. 21572/8, spoločnosti Správa služieb diplomatickému zboru, a.s., so sídlom v Bratislave, ako prípadu hodného osobitného zreteľa


Príspevky

Neboli nájdené žiadne záznamy.