Bod č. 13

Návrh na predaj pozemkov v Bratislave, k. ú. Vajnory, parc. č. 1557/2, parc. č. 1557/3 a parc. č. 1558/3, ako prípadu hodného osobitného zreteľa


Príspevky

Neboli nájdené žiadne záznamy.