BratislavaMestské zastupiteľstvoBratislava

Primaciálne námestie č. 1, Bratislava

Mestské zastupiteľstvo hlavného mesta SR Bratislavy (2006-2010) - Zasadnutie 25.02.2010

 • 25. februára 2010, 08:30 h
 • v Zrkadlovej sieni Primaciálneho paláca (1. poschodie)
 • Primaciálne nám. č. 1, 814 99 Bratislava
 1. 1.Informácia o plnení uznesení Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy splatných k 31. 1. 2010

  Materiály
 2. 2.Návrh VZN hlavného mesta SR Bratislavy o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka základnej umeleckej školy, poslucháča jazykovej školy, dieťa materskej školy a dieťa školského zariadenia

 3. 3.Návrh všeobecných podmienok obchodných verejných súťaží na prevod vlastníctva nehnuteľného majetku hlavného mesta SR Bratislavy

 4. 4.Informácia o rozpočte rekonštrukcie Zimného štadióna Ondreja Nepelu v Bratislave

  Materiály
 5. 5.Informácia o príprave výstavby Nosného systému MHD, prevádzkový úsek Janíkov dvor – Šafárikovo nám. v Bratislave a návrh „Spoločného stanoviska“ k výsledkom Technicko-ekonomickej štúdie: koľajová trať na území mestskej časti Bratislava-Petržalka

 6. 6.Návrh koncepcie Mestskej parkovacej politiky hlavného mesta SR Bratislavy

 7. 7.Návrh na zmenu uznesenia Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy č. 604/2008 zo dňa 15. 12. 2008

  Materiály
 8. 8.Návrh na prijatie daru – pozemkov v Bratislave, k. ú. Staré Mesto, parc. č. 661/3 a parc. č. 661/4, od Rímskokatolíckej cirkvi, farnosti Bratislava – sv. Martina, so sídlom v Bratislave

  Materiály
 9. 9.Návrh na prerokovanie možnosti zúčastnenia sa hlavného mesta SR Bratislavy na osobitnom ponukovom konaní vyhlásenom SR - Ministerstvom obrany na prevod nehnuteľností v k. ú. Staré Mesto a k. ú. Devínska Nová Ves

  Materiály
 10. 10.Návrh na zrušenie a vyporiadanie podielového spoluvlastníctva k pozemkom v Bratislave, k. ú. Staré Mesto, parc. č. 4566 a parc. č. 4568

  Materiály
 11. 11.Návrh na predaj pozemkov v Bratislave, k. ú. Petržalka, parc. č. 5211/17, parc. č. 5211/18, parc. č. 5395/3 a parc. č. 5396/13, spoločnosti SEGUM – trade, s. r. o., so sídlom v Bratislave

  Materiály
 12. 12.Návrh na predaj časti pozemku v Bratislave, k. ú. Petržalka, parc. č. 4921/2, spoločnosti BILLA REALITY SLOVENSKO, spol. s r. o., so sídlom v Bratislave

  Materiály
 13. 13.Návrh na predaj pozemku v Bratislave, k. ú. Ružinov, parc. č. 15641/141, spoločnosti DRAFT INVEST, s. r. o., so sídlom v Topoľčanoch

  Materiály
 14. 14.Návrh na predaj častí pozemkov v Bratislave, k. ú. Nivy, parc. č. 10013/9, parc. č. 10013/10 a parc. č. 10013/11, spoločnosti D O A S, a. s., so sídlom v Bratislave

  Materiály
 15. 15.Návrh na predaj pozemkov v Bratislave, k. ú. Vrakuňa, parc. č. 3557 a parc. č. 3558/5

  Materiály
 16. 16.Návrh na predaj pozemkov v Bratislave, k. ú. Vinohrady, parc. č. 5580/6, parc. č. 5580/17, parc. č. 5580/25 a časti pozemku parc. č. 5580/4

  Materiály
 17. 17.Návrh na predaj pozemku v Bratislave, k. ú. Karlova Ves, parc. č. 1426/410, spoločnosti IMMOGLOBAL, spol. s r. o., so sídlom v Bratislave

  Materiály
 18. 18.Návrh na predaj pozemku v Bratislave, k. ú. Záhorská Bystrica, parc. č. 809/32, spoločnosti PROFI BETÓN, s. r. o., so sídlom v Bratislave

  Materiály
 19. 19.Návrh na zmenu uznesenia Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy č. 842/2009 zo dňa 17. 12. 2009

  Materiály
 20. 20.Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu pozemkov v Bratislave, k. ú. Záhorská Bystrica, parc. č. 3221/1 a parc. č. 3221/4 a štátnej cesty I. triedy I/2, spoločnosti Property Investment, a. s., so sídlom v Bratislave

  Materiály
 21. 21.Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu štátnej cesty I. triedy I/2 v Bratislave, k. ú. Záhorská Bystrica, mestskej časti Bratislava-Záhorská Bystrica

  Materiály
 22. 22.Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu pozemkov v Bratislave, k. ú. Petržalka, parc. č. 4977/1, parc. č. 4978/1, parc. č. 4978/2, parc. č. 4978/3, parc. č. 4979, parc. č. 4980, parc. č. 4981, parc. č. 4982, parc. č. 4983/3, parc. č. 4984/1, parc. č. 4984/3, parc. č. 4984/4, parc. č. 5067/1, parc. č. 5947/27 pre MICROTECH, spol. s r. o., so sídlom v Bratislave

  Materiály
 23. 23.Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu pozemku v Bratislave, k. ú. Nové Mesto a k. ú. Nivy, spoločnosti TEHELNÉ POLE, a. s., so sídlom v Bratislave

  Materiály
 24. 24.Návrh na prevod spoluvlastníckeho podielu na pozemku v obytnom dome Miletičova 29, Trenčianska 40, Svätoplukova 43, Exnárova 12, Exnárova 17, Bajzova 14, Vážska 7, Ipeľská 13, Hronská 26, 28, 30, Bodrocká 23, 25, Korytnická 1, Estónska 4, Estónska 6, Estónska 8, Estónska 22, Veternicova 9, Landauova 28, M. Schneidra-Trnavského 18, M. Schneidra-Trnavského 22, Kpt. Rašu 1, 3, Repašského 8, 10, 12, Hradištná 25, 27, 29, Fedinova 16, Lenardova 4, Vavilovova 12, Vavilovova 24, Mamateyova 6, 8, Blagoevova 2, Vígľašská 7, Tematínska 2, vlastníkom bytov a nebytových priestorov

  Materiály
 25. 25.Návrh na zmenu uznesení Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy č. 144/2007 zo dňa 31. 5. 2007, č. 422/2008 zo dňa 30. 4. 2008 a č. 880/2010 zo dňa 28. 1. 2010

  Materiály
 26. 26.Návrh opatrení na zlepšenie účasti poslancov Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy počas zasadnutí mestského zastupiteľstva

  Materiály
 27. 27.Rôzne

 28. 28.Interpelácie

Informačné materiály

 1. a.Informácia o činnosti Mestskej rady hlavného mesta SR Bratislavy medzi dvoma zasadnutiami Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy (Materiál bude rozdaný na zasadnutí mestského zastupiteľstva.)

 2. b.Informácia o rozpočtovom hospodárení hlavného mesta SR Bratislavy (Materiál bude rozdaný na zasadnutí mestského zastupiteľstva.)

 3. c.Informácia o postupe pri príprave dokumentu Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja hlavného mesta SR Bratislavy na roky 2010 – 2020 (Materiál bude rozdaný na zasadnutí mestského zastupiteľstva.)

 4. d.Informácia o postupe prípravy zmien a doplnkov Územného plánu hlavného mesta SR Bratislavy

 5. e.Informácia o plnení úloh Mestskou políciou hlavného mesta SR Bratislavy za mesiac január 2010

 6. f.Informácia o prevode spoluvlastníckeho podielu na pozemku v obytnom dome Trebišovská 19, Trnavská cesta 58, Miletičova 25, Exnárova 17, 19, Družicová 1, Družicová 4, Bajzova 14, Vážska 7, Ipeľská 13, Ipeľská 15, Hronská 26, 28, 30, Bodrocká 23, 25, Korytnická 1, Estónska 6, Závadská 12, Jamnického 2, Majerníkova 44, Veternicova 11, M. Schneidra-Trnavského 18, M. Schneidra - Trnavského 22, Kpt. Jána Rašu 1, 3, Repašského 8, 10, 12, Tupolevova 9, Iľjušinova 10, Ševčenkova 28, Hálova 12, Nobelovo nám. 8, Vlastenecké námestie 10, Pečnianska 27, Mamateyova 6, 8, Romanova 35, Šustekova 9, Hany Meličkovej 14, Vígľašská 5, Vígľašská 11, Znievska 36, Vígľašská 19, Budatínska 5, Bzovícka 14 vlastníkom bytov a nebytových priestorov

 7. g.Informácia o uzatvorených nájomných zmluvách na nájom pozemkov, nebytových priestorov a bytov

 8. .Prijaté uznesenie