Bod č. 2

Návrh všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta SR Bratislavy o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka základnej umeleckej školy, poslucháča jazykovej školy, dieťa materskej školy a dieťa školského zariadenia - Predkladateľ stiahol materiál z rokovania mestského zastupiteľstva.


Príspevky

Neboli nájdené žiadne záznamy.