Bod č. 3

Návrh všeobecných podmienok obchodných verejných súťaží na prevod vlastníctva nehnuteľného majetku hlavného mesta SR Bratislavy - Rokovanie k predmetnému bodu bolo prerušené a pokračovalo sa v ňom v bode „Rôzne“.


Príspevky

Neboli nájdené žiadne záznamy.