Mestské zastupiteľstvo hlavného mesta SR Bratislavy - Zasadnutie 23.09.2021

 1. 1.Informácia o plnení uznesení Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy k 30. 06. 2021 a k 31. 07. 2021

 2. 2.Informácia o plnení príjmov a čerpaní výdavkov rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy za I. polrok 2021

  Materiály
 3. 3.Návrh na zmenu rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy na rok 2021

 4. 4.Návrh na trvalé upustenie od vymáhanie pohľadávok a odpis z účtovnej evidencie

 5. 5.Návrh všeobecne záväzného nariadenia č. ...../2021 z .... o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy

  Materiály
 6. 6.Protikorupčné štandardy hlavného mesta SR Bratislavy

 7. 7.Žiadosť Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava- Devínska Nová Ves v zmysle článku v 19 Štatútu hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy, k procesu schvaľovania a udeľovania súhlasu na zmenu prevádzky poriadku pohrebiska

  Materiály
 8. 8.Návrh dodatku Štatútu hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy – sociálne veci (vypustenie čl. 31 a 32, za čl. 30 sa vkladajú nové čl. 31 až 32i)

 9. 9.Predĺženie platnosti Komunitného plánu sociálnych služieb hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy na roky 2020 – 2021

 10. 10.Monitorovacia správa Komunitného plánu sociálnych služieb hlavného mesta SR Bratislavy na roky 2020-2021 za rok 2020

 11. 11.Žiadosť o poskytnutie dotácie organizácii Depaul Slovensko, nezisková organizácia

 12. 12.Žiadosť o poskytnutie dotácie organizácii Maltézska pomoc, občianske združenie.

 13. 13.Žiadosť o poskytnutie dotácie organizácii Ulita, občianske združenie.

 14. 14.Návrh stanov a návrh zmeny zakladateľskej listiny obchodnej spoločnosti Mestský parkovací systém, spol. s r.o.

  Materiály
 15. 15.Informácia o riadnej individuálnej účtovnej závierke za rok 2020 a návrhu na naloženie s hospodárskym výsledkom spoločnosti za rok 2020, ktoré budú prerokované a schvaľované valným zhromaždením obchodnej spoločnosti Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť

  Materiály
 16. 16.Zmena obchodného mena obchodnej spoločnosti KSP, s.r.o. (MATERIÁL V NÁHRADNOM TERMÍNE)

 17. 17.Koncepcia rozvoja centier voľného času

 18. 18.Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa prenájmu priestorov športovej haly CVČ Hlinícka 3 pre SSOŠ HOST

 19. 19.Návrh na schválenie nájmu nebytových priestorov na Zimnom štadióne Ondreja Nepelu, Odbojárov 9 v Bratislave, pre nájomcu Slovenský zväz hádzanej, Trnavská cesta 37, Bratislava, za účelom organizovania Majstrovstiev Európy v hádzanej mužov od 08.01.-26.01.2022 ako prípad hodný osobitného zreteľa

 20. 20.Návrh na schválenie nájmu nebytových priestorov na Zimnom štadióne Ondreja Nepelu, Odbojárov 9 v Bratislave pre nájomcu ZÁCHRANNÁ SLUŽBA – Event Medical Solutions, s.r.o. za účelom prevádzkovania mobilného odberového miesta na RT-PCR laboratórnu, alebo inú diagnostiku ako prípad hodný osobitného zreteľa

 21. 21.Návrh na predaj ako prípadu hodného osobitného zreteľa novovytvoreného pozemku v Bratislave, k. ú. Trnávka, parc. č. 14838/3, ulica Na križovatkách, do vlastníctva Mika Somíka

  Materiály
 22. 22.Návrh na predaj ako prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa novovytvoreného pozemku v Bratislave, k. ú. Trnávka, parc. č. 14839/3, ulica Na križovatkách, do vlastníctva Moniky Ružičkovej Kučerovej

 23. 23.Návrh na predaj ako prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa stavby garáže so súpis. č. 8927 na pozemku v Bratislave, k. ú. Ružinov, parc. č. 275/14, Hane Naňovej

 24. 24.Návrh na predaj ako prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa pozemku v Bratislave, k. ú. Dúbravka, parc. č. 2170/26, doc. RNDr. Jozefovi Krištínovi, CSc., a Zuzane Krištínovej, Bezekova ulica

 25. 25.Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu časti pozemku v Bratislave, k. ú. Ružinov, parc. č. 3377/57, v areáli Čierny les, pre spoločnosť J.M.O. spol. s r.o., so sídlom v Bratislave

 26. 26.Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu časti pozemku v Bratislave, parc. č. 3244, k. ú. Petržalka, v areáli Archívu hlavného mesta SR Bratislavy na Markovej ulici, pre Slovenský hydrometeorologický ústav so sídlom v Bratislave

  Materiály
 27. 27.Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu pozemku v Bratislave, k. ú. Petržalka, parc. č. 387/2, občianskemu združeniu Neškôlka, na zriadenie komunitnej záhrady

 28. 28.Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu časti pozemkov v Bratislave, k. ú. Petržalka, na vybudovanie nájazdových rámp pri vstupoch do bytových domov

 29. 29.Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa doplnenia uznesenia Mestského zastupiteľstva hlavného mesta Slovenskej republiky č. 619/1997 zo dňa 23. 10. 1997 v znení uznesenia č. 957/2002 zo dňa 10. 10. 2002 a uznesenia č. 973/2013 zo dňa 27. 02. 2013, vo veci účelu nájmu prijatého k návrhu na nájom pozemkov v Bratislave, spoločnosti Carlton Property, s. r. o., so sídlom v Bratislave - STIAHNUTÝ Z PROGRAMU PREDKLADATEĽOM

 30. 30.Správa o výsledkoch kontrol vykonaných útvarom mestského kontrolóra hlavného mesta SR Bratislavy

 31. 31.Plán reforiem v Mestskej polícii hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy 2021 – 2026

 32. 32.Informácia o spracovanom územnoplánovacom podklade - Urbanistická štúdia umiestnenia nájomného bývania na území Bratislavy (po prerokovaní bodov 34, 35, 36, 37)

 33. 33.Ročná správa o stave obecného bytového fondu za kalendárny rok 2020

 34. 34.Petícia za záchranu Rače (o 14.00 h – po obedňajšej prestávke)

 35. 35.Petícia proti zahusťovaniu Rače (o 14.00 h – po obedňajšej prestávke)

 36. 36.Petícia za záchranu Krasňan (o 14.00 h – po obedňajšej prestávke)

 37. 37.Petícia za bezpečnú Tupého ulicu (o 14.00 h – po obedňajšej prestávke)

 38. 38.Návrh na predaj pozemkov v Bratislave, k. ú. Ružinov, parc. č. 5018/355 a 5018/356, žiadateľovi Ing. Miloslavovi Červenému

 39. 39.Návrh na predaj pozemkov v Bratislave, k. ú. Nivy, parc. č. 9867/4 - 6, ako majetkovoprávne usporiadanie pozemkov pod stavbami garáží na Súťažnej ulici

 40. 40.Návrh na uzatvorenie dodatku k protokolu č. 118404759700 zo dňa 27.10.1997 s mestskou časťou Bratislava-Petržalka, so sídlom v Bratislave -STIAHNUTÝ Z PROGRAMU PREDKLADATEĽOM

 41. 41.Návrh na vysporiadanie pozemkov v Bratislave, k. ú. Petržalka, parc. č. 1866/5 a parc. č. 1866/6, na vybudovanie infopointu týkajúceho sa električkovej trate

  Materiály
 42. 42.Návrh na nájom nebytového priestoru č. 1.33 vo výmere 10,07 m² v stavbe bez súpisného čísla - podchod na Hodžovom námestí v Bratislave, k. ú. Staré Mesto, formou obchodnej verejnej súťaže a schválenie podmienok obchodnej verejnej súťaže

  Materiály
 43. 43.Návrh na nájom nebytového priestoru č. 1.38 vo výmere 67,12 m² v stavbe bez súpisného čísla - podchod na Hodžovom námestí v Bratislave, k. ú. Staré Mesto, formou obchodnej verejnej súťaže a schválenie podmienok obchodnej verejnej súťaže

  Materiály
 44. 44.Návrh na nájom nebytového priestoru č. 1.44 vo výmere 47,39 m² v stavbe bez súpisného čísla - podchod na Hodžovom námestí v Bratislave, k. ú. Staré Mesto, formou obchodnej verejnej súťaže a schválenie podmienok obchodnej verejnej súťaže

  Materiály
 45. 45.Návrh na nájom nebytového priestoru vo výmere 28,30 m² v stavbe so súpis. č. 2506 na pozemku parc. č. 10319/1 na Odborárskom námestí 6 v Bratislave, k. ú. Staré Mesto, formou obchodnej verejnej súťaže a schválenie podmienok obchodnej verejnej súťaže.

  Materiály
 46. 46.Návrh na zverenie nehnuteľností do správy mestskej časti Bratislava–Ružinov

  Materiály
 47. 47.Návrh na zverenie pozemkov v Bratislave, do správy mestskej časti Bratislava-Nové Mesto a mestskej časti Bratislava-Rača

 48. 47a.Návrh na doplnenie uznesenia Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy č. 189/2019 zo dňa 30.05.2019 v bode 5, ktorým bolo schválené zverenie pozemkov do správy mestskej časti Bratislava-Rača, v znení uznesenia č. 411/2020 zo dňa 27.2.2020

 49. 48.Návrh na zverenie nehnuteľností v Bratislave, k. ú. Petržalka, Jarovce, Čunovo, Rusovce, do správy mestským častiam

 50. 49.Návrh na zverenie hmlovej fontány na Námestí republiky v Bratislave, k. ú. Petržalka, do správy mestskej príspevkovej organizácie Generálny investor Bratislavy so sídlom v Bratislave

 51. 50.Návrh na doplnenie uznesenia Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR č. 1410/2014 zo dňa 30. 01. 2014 v znení uznesenia č. 414/2020 zo dňa 27. 02. 2020 a uznesenia č. 637/2020 zo dňa 22. 10. 2020, ktorým sa schvaľujú všeobecné podmienky obchodných verejných súťaží na prevod a nájom nehnuteľného majetku hlavného mesta SR Bratislavy

 52. 51.Návrh na schválenie dodatku k Protokolu 7/94 o zverení obecného majetku a s ním súvisiacich majetkových práv a záväzkov do správy mestskej časti Bratislava-Nové Mesto (Nová Tržnica)

  Materiály
 53. 52.Návrh na trvalé upustenie od vymáhania pohľadávky vo výške 20 248,12 € voči spoločnosti Technické Služby - Čistenie, spol. s r.o. v konkurze, IČO: 31362061, Svätoplukova 31, 825 12 Bratislava. Predmetná pohľadávka predstavuje dlžné nájomné za druhý polrok roku 2008 vo výške 18 028,41 € splatné dňa 10.01.2009 a úroky z omeškania vo výške 10,50% ročne odo dňa 15.05.2009 do dňa 16.07.2010 vo výške 2 219,71 € v zmysle Zmluvy o nájme nehnuteľností č. 08 83 0 0499800 zo dňa 10.02.1998

 54. 53.Návrh na trvalé upustenie od vymáhania pohľadávky predstavujúcu zmluvnú pokutu presahujúcu sumu 30 982,27 € resp. sumu 25 982,27 € a trovy konania vo výške 2 536,50 € a uzatvorenie Dohody o urovnaní so spoločnosťou Apollo Business Center, s.r.o. v likvidácii

 55. 53a.Návrh na voľbu členov komisie pre ochranu verejného poriadku Mestského zastupiteľstva hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy z radov občanov-neposlancov

 56. 54.Informácia o vybavených interpeláciách poslancov Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy

 57. 55.Interpelácie (po prerokovaní bodu 32)

 58. 56.Rôzne

 59. .16.00 h vystúpenie občanov - v prípade vášho záujmu vystúpiť na zasadnutí mestského zastupiteľstva kontaktujte nás v zmysle rokovacieho poriadku čl. 13a odst. 3 písm. f) na mailovej adrese: [email protected] deň vopred.

  Poznámka:

  Interpelácie poslancov žiadame podávať ústne a e-mailom.
  Všetky dodatočné materiály (vrátane stanovísk komisií Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy) budú zaslané e-mailom najneskôr v stredu (22. 09. 2021) popoludní.

Informačné materiály

 1. a.Informácia o činnosti Mestskej rady hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy medzi dvoma zasadnutiami Mestského zastupiteľstva hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy

 2. b.Informácia o realizovaných zmenách rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy za rok 2021 vykonaných na základe splnomocnenia Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy, uznesenie č. 688/2020 zo dňa 17.12.2020

 3. c.Informácia o vypracovaných znaleckých posudkoch

  Materiály
 4. d.Informácia o zmene Organizačného poriadku Magistrátu hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy

 5. e.Informácia o plnení Uznesenia č. 1147/2013 časť D bod 2 zo dňa 26.6.2013 – Stav postupu pri príprave výstavby ropovodu Bratislava – Schwechat (MATERIÁL V NÁHRADNOM TERMÍNE)

 6. f.Informácia o činnosti Dozornej rady Mestského centra Stará tržnica za rok 2020

 7. g.Informácia o prijatých opatreniach na odstránenie nedostatkov zistených kontrolou mestského kontrolóra v organizácii BIONERGY, a. s.

  Materiály
 8. h.Informácia o prijatých opatreniach na odstránenie nedostatkov, zistených kontrolou mestského kontrolóra v obchodnej spoločnosti KSP, s.r.o.

  Materiály
 9. i.Informácia o plnení úloh Mestskou políciou hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy za 2. štvrťrok 2021