BratislavaMestské zastupiteľstvoBratislava

Primaciálne námestie č. 1, Bratislava

Návrh uznesenia (Alternatíva 1)

Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu pozemku v Bratislave, k. ú. Petržalka, parc. č. 387/2, občianskemu združeniu Neškôlka na zriadenie komunitnej záhrady

Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu

schvaľuje
ako prípad hodný osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 9 písm. c) zákona Slovenskej národnej rady č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov nájom pozemku registra „C“ KN v Bratislave, k. ú. Petržalka, parc. č. 387/2 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 1 550 m², zapísaného na LV č. 1748, občianskemu združeniu Neškôlka so sídlom na Medveďovej 6 v Bratislave, IČO 52251136, s cieľom založiť a prevádzkovať komunitnú záhradu, na dobu určitú 3 roky s opciou na ďalšie 3 roky, za nájomné 1,00 eur/rok za celý predmet nájmu,
 
s podmienkami:
 
1. Nájomná zmluva bude nájomcom podpísaná do 30 dní od schválenia uznesenia v Mestskom zastupiteľstve hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy. V prípade, že nájomná zmluva nebude nájomcom v uvedenej lehote podpísaná, toto uznesenie stratí platnosť.
2. Nájomca je oprávnený uplatniť opciu, t. z. predĺženie nájmu o ďalšie 3 roky len v prípade, že minimálne 3 mesiace pred uplynutím doby nájmu písomne požiada prenajímateľa o uplatnenie opcie a uzatvorenie dodatku k nájomnej zmluve.

Nájom pozemku registra „C“ KN v k. ú. Petržalka, parc. č. 387/2 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 1 550 m², zapísaného na LV č. 1748, je predložený ako prípad hodný osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 9 písm. c) zákona Slovenskej národnej rady č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov z toho dôvodu, že zriadením komunitnej záhrady na danom mieste sa sfunkční a oživí uvedený priestor nielen pre členov občianskeho združenia Neskôlka, ale aj pre členov miestnej komunity z priľahlých domov, a to prostredníctvom komunitných aktivít, organizovaním rôznych podujatí.