BratislavaMestské zastupiteľstvoBratislava

Primaciálne námestie č. 1, Bratislava

Návrh čiastkového uznesenia - Pätoprstá Elena, Vetrák Milan

Informácia o spracovanom územnoplánovacom podklade - Urbanistická štúdia umiestnenia nájomného bývania na území Bratislavy (po prerokovaní bodov 34, 35, 36, 37)

Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu

berie na vedomie
V texte uznesenia sa na konci pripájajú tieto slová:

„s výhradou, že vo vzťahu k vybraným lokalitám nachádzajúcim sa na území mestskej časti Bratislava-Petržalka, a to lokalite Šustekova a lokalite Sosnova, môže byť táto štúdia využitá ako územnoplánovací podklad na uvedený účel až po jej opätovnom prerokovaní a zaujatí súhlasného stanoviska k nej mestskou časťou Bratislava-Petržalka“.