Návrh uznesenia

Návrh na trvalé upustenie od vymáhania pohľadávky predstavujúcu zmluvnú pokutu presahujúcu sumu 30 982,27 eur, resp. sumu 25 982,27 eur a trovy konania v sume 2 536,50 eur a uzatvorenie dohody o urovnaní so spoločnosťou Apollo Business Center s. r. o. v likvidácii

Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu

schvaľuje
Alternatíva 1:
Návrh na trvalé upustenie od vymáhania pohľadávky predstavujúcu zmluvnú pokutu presahujúcu sumu 30 982,27 € a trovy konania vo výške 2 536,50 € a uzatvorenie Dohody o urovnaní so spoločnosťou Apollo Business Center, s.r.o. v likvidácii.
 
alebo
 
Alternatíva 2:
Návrh na trvalé upustenie od vymáhania pohľadávky predstavujúcu zmluvnú pokutu presahujúcu sumu 25 982,27 € a trovy konania vo výške 2 536,50 € a uzatvorenie Dohody o urovnaní so spoločnosťou Apollo Business Center, s.r.o. v likvidácii.