Návrh uznesenia

Návrh na predaj pozemkov v Bratislave, k. ú. Nivy, parc. č. 9867/4, parc. č. 9867/5, parc. č. 9867/6, ako majetkovoprávne usporiadanie pozemkov pod stavbami garáží na Súťažnej ulici

Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu

schvaľuje
podľa § 9a ods. 8 písm. b) zákona Slovenskej národnej rady č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov predaj pozemkov registra „C“ KN, k. ú. Nivy, zapísaných na LV č. 1, a to:
- parc. č. 9867/4 – zastavaná plocha a nádvorie vo výmere 19 m², do výlučného vlastníctva Andreja Manna, , Bratislava, za kúpnu cenu 4 831,70 eur,
- parc. č. 9867/5 – zastavaná plocha a nádvorie vo výmere 17 m², do výlučného vlastníctva Ing. Dušana Helebrandta, Bratislava, za kúpnu cenu 4 323,10 eur,
- parc. č. 9867/6 – zastavaná plocha a nádvorie vo výmere 15 m², do výlučného vlastníctva Jozefa Blaža, , Bratislava, za kúpnu cenu 3 814,50 eur,

s podmienkami:

1. Kupujúci a predávajúci uzatvoria na dobu neurčitú odplatnú zmluvu o vecnom bremene, ktoré bude spočívať v práve prechodu peši a prejazdu motorovým vozidlom cez pozemok registra „C“ KN, k. ú. Nivy, parc. č. 9882/4 – zastavaná plocha a nádvorie vo výmere 207 m², zapísaný na LV č. 7, vo vlastníctve hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy.
2. Kúpna zmluva a zmluva o zriadení vecného bremena bude kupujúcimi podpísaná do 90 dní od schválenia uznesenia v Mestskom zastupiteľstve hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy. V prípade, že táto zmluva nebude niektorým z kupujúcich v uvedenom termíne podpísaná, toto uznesenie stratí platnosť v časti týkajúcej sa uvedeného kupujúceho.
3. Kupujúci uhradia celú kúpnu cenu naraz do 30 dní od podpísania kúpnej zmluvy obidvoma zmluvnými stranami.