BratislavaMestské zastupiteľstvoBratislava

Primaciálne námestie č. 1, Bratislava

Návrh uznesenia

Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa doplnenia uznesenia Mestského zastupiteľstva hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy č. 619/1997 zo dňa 23. 10. 1997 v znení uznesenia Mestského zastupiteľstva hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy č. 957/2002 zo dňa 10. 10. 2002 a uznesenia Mestského zastupiteľstva hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy č. 973/2013 zo dňa 27. 02. 2013, vo veci účelu nájmu prijatého k návrhu na nájom pozemkov v Bratislave spoločnosti Carlton Property, s. r. o., so sídlom v Bratislave

Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu

schvaľuje
doplnenie uznesenia Mestského zastupiteľstva hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy č. 619/1997 zo dňa 23. 10. 1997 v znení uznesenia Mestského zastupiteľstva hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy č. 957/2002 zo dňa 10. 10. 2002 a uznesenia Mestského zastupiteľstva hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy č. 973/2013 zo dňa 27. 02. 2013, vo veci účelu schváleného nájmu pozemkov registra „C“ KN v Bratislave, k. ú. Staré Mesto, parc. č. 21377/18 vo výmere 85 m², parc. č. 21378/9 vo výmere 160 m², parc. č. 21378/23 vo výmere 100 m² a parc. č. 21364/13 vo výmere 17 m², spoločnosti Carlton Property, s. r. o., Hviezdoslavovo nám. 3, Bratislava, IČO 36860492, s cieľom užívať vybudované komunikácie a chodníky, za nájomné 18,00 eur/m²/rok, čo pri celkovej výmere 362 m² predstavuje ročne sumu 6 516,00 eur, takto:

Do bodu 2 uznesenia Mestského zastupiteľstva hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy č. 619/1997 zo dňa 23. 10. 1997 v znení uznesenia Mestského zastupiteľstva hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy č. 957/2002 zo dňa 10. 10. 2002 a uznesenia Mestského zastupiteľstva hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy č. 973/2013 zo dňa 27. 02. 2013 za text:

„ ..... čo pri celkovej výmere 362 m² predstavuje ročne sumu vo výške 6 516,00 Eur,“

sa vkladá nový text:

„ ... pričom časti pozemkov registra „C“ KN v Bratislave, k. ú. Staré Mesto, parc. č. 21377/18 vo výmere 41 m², parc. č. 21378/9 vo výmere 5 m² a parc. č. 21378/23 vo výmere 53 m², bude nájomca užívať aj ako letné terasy pred reštauráciami nachádzajúcimi sa v priestoroch hotela Carlton.“,

s podmienkou:

Dodatok k zmluve o nájme bude nájomcom podpísaný do 30 dní od schválenia uznesenia v Mestskom zastupiteľstve hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy. V prípade, že dodatok k nájomnej zmluve nebude nájomcom v uvedenom termíne podpísaný, toto uznesenie stratí platnosť.

Návrh na doplnenie účelu nájmu do uznesenia Mestského zastupiteľstva hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy č. 619/1997 zo dňa 23. 10. 1997 v znení uznesenia Mestského zastupiteľstva hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy č. 957/2002 zo dňa 10. 10. 2002 a uznesenia Mestského zastupiteľstva hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy č. 973/2013 zo dňa 27. 02. 2013, ktorým bol schválený nájom pozemkov v k. ú. Staré Mesto, spoločnosti Carlton Property, s. r. o., ako prípad hodný osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 9 písm. c) zákona Slovenskej národnej rady č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov predkladáme na schválenie do Mestského zastupiteľstva hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy z dôvodu, že pôvodný nájom pozemkov vrátane účelu nájmu bol v Mestskom zastupiteľstve hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy schvaľovaný tiež ako prípad hodný osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 9 písm. c) zákona Slovenskej národnej rady č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov.