BratislavaMestské zastupiteľstvoBratislava

Primaciálne námestie č. 1, Bratislava

Návrh uznesenia

Žiadosť o poskytnutie dotácie organizácii Maltézska pomoc Slovensko, občianske združenie

Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu

schvaľuje
žiadosť o poskytnutie dotácie pre organizáciu Maltézska pomoc Slovensko, občianske združenie, zohľadňujúc stanovisko sekcie sociálnych vecí Magistrátu hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy, v zníženej sume xxx eur.