BratislavaMestské zastupiteľstvoBratislava

Primaciálne námestie č. 1, Bratislava

Návrh uznesenia (Alternatíva 2)

Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu časti pozemkov v Bratislave, k. ú. Petržalka, na vybudovanie nájazdových rámp pri vstupoch do bytových domov

Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu

schvaľuje
ako prípad hodný osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 9 písm. c) zákona Slovenskej národnej rady č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov nájom častí pozemkov v Bratislave, k. ú. Petržalka, zapísaných na LV č. 1748, s cieľom vybudovať a užívať bezbariérové prístupy do bytových domov, na dobu neurčitú, za nájomné 6,00 eur/m²/rok,

1. pozemok registra „C“ KN parc. č. 1994 – ostatné plochy, tri časti vo výmere 3 x 3 m², celkovo vo výmere 9 m², pre vlastníkov bytov a nebytových priestorov bytového domu Budatínska 57, 57A, 59, v zastúpení Bytové družstvo Petržalka so sídlom Budatínska 1 v Bratislave, IČO 00169765, s cieľom vybudovať a užívať tri nájazdové rampy k hlavným vstupom bytového domu Budatínska 57, 57A, 59, so súpis. č. 3057, umiestneného na pozemkoch parc. č. 1995, parc. č. 1996 a parc. č. 1997,

2. pozemok registra „C“ KN parc. č. 1385 – ostatné plochy, šesť častí vo výmere 4 x 2 m² a 2 x 7 m², celkovo vo výmere 22 m², pre vlastníkov bytov a nebytových priestorov bytového domu Romanova 2, 4, 6, 8, 10, 12, v zastúpení Bytové družstvo Petržalka so sídlom Budatínska 1 v Bratislave, IČO 00169765, s cieľom vybudovať a užívať šesť nájazdových rámp k hlavným vstupom bytového domu Romanova 2, 4, 6, 8, 10, 12, so súpis. č. 2446, umiestnených na pozemkoch parc. č. 1378, parc. č. 1379, parc. č. 1380, parc. č. 1381, parc. č. 1382 a parc. č. 1383,

3. pozemok registra „C“ KN parc. č. 5016/9 – ostatné plochy, dve časti vo výmere 2 x 3 m², celkovo vo výmere 6 m², pre vlastníkov bytov a nebytových priestorov bytového domu Kapicova 13, 15, v zastúpení Bytové družstvo Petržalka so sídlom Budatínska 1 v Bratislave, IČO 00169765, s cieľom vybudovať a užívať dve nájazdové rampy k hlavným vstupom bytového domu Kapicova 13, 15, so súpis. č. 1214, umiestneného na pozemkoch parc. č. 5013 a parc. č. 5014,
 
4. pozemok registra „C“ KN parc. č. 4416/2 – zastavané plochy a nádvoria, tri časti vo výmere 3 x 2 m², celkovo vo výmere 6 m², pre vlastníkov bytov a nebytových priestorov bytového domu Wolkrova 25, 27, 29, v zastúpení Správca s.r.o., so sídlom Wolkrova 13 v Bratislave, IČO 36744301, s cieľom vybudovať a užívať tri nájazdové rampy k hlavným vstupom bytového domu Wolkrova 25, 27, 29, so súpis. č. 1121, umiestneného na pozemkoch parc. č. 4411, parc. č. 4412 a parc. č. 4413,

s podmienkou:

Nájomné zmluvy budú nájomcami podpísané do 120 dní od schválenia uznesenia v Mestskom zastupiteľstve hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy. V prípade, že ktorákoľvek nájomná zmluva podľa bodov 1 – 4 uznesenia v tejto lehote nebude nájomcom podpísaná, toto uznesenie v príslušnej časti stratí platnosť.

Nájom pozemkov uvedený v návrhu uznesenia predkladáme ako prípad hodný osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 9 písm. c) zákona Slovenskej národnej rady č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov z dôvodu, že ide o vybudovanie a užívanie nájazdových rámp k hlavným vstupom bytových domov pre obyvateľov týchto bytových domov v správe žiadateľov, keďže žiadatelia nemôžu zabezpečiť bezbariérový prístup iným spôsobom ako cez pozemky vo vlastníctve hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy. Na stavebné konanie na realizovanie bezbariérových prístupov potrebuje stavebník preukázať k dotknutým pozemkom vlastnícke alebo iné právo podľa § 139 ods. 1 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov.