Návrh uznesenia

Návrh na uzatvorenie dodatku k protokolu č. 118404759700 zo dňa 27. 10. 1997 s mestskou časťou Bratislava-Petržalka so sídlom v Bratislave

Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu

schvaľuje
uzatvorenie dodatku k protokolu č. 118404759700 zo dňa 27. 10. 1997, ktorého predmetom bude zmena  účelu využitia pozemkov registra „C“ KN parc. č. 4497/1 – ostatné plochy vo výmere 1 705 m², parc. č. 4497/3 – ostatné plochy vo výmere 338 m², parc. č. 4497/5 – ostatné plochy vo výmere 1 316 m², parc. č. 4497/6 – ostatné plochy vo výmere 697 m², parc. č. 4497/7 – ostatné plochy vo výmere 933 m², parc. č. 4497/8 – ostatné plochy vo výmere 2 211 m², parc. č. 4497/9 – ostatné plochy vo výmere 1 042 m², parc. č. 4497/10 – ostatné plochy vo výmere  574 m², parc. č. 4497/11 – ostatné plochy vo výmere 330 m², parc. č. 4497/13 – ostatné plochy vo výmere 137 m², parc. č. 4497/4 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 1 891 m², parc. č. 4497/12 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 291 m², parc. č. 4497/14 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere  114 m², parc. č. 4497/15 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 14 m², parc. č. 4582 – zastavané plochy a nádvoria  vo výmere 2 007 m², k. ú. Petržalka, zapísaných na LV č. 1748, na účel prevádzkovania, užívania, rekonštrukcie a údržby parkoviska a priľahlej komunikácie na Černyševského ulici v Bratislave a pri pozemku registra „C“ KN parc. č. 4497/2 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 1 765 m², k. ú. Petržalka, zapísaného na LV č. 1748, na účel práva stavby športovej haly,

s podmienkami:

1. Nedôjde k predaju nehnuteľného majetku zo strany mestskej časti Bratislava-Petržalka v prospech tretích osôb.
2. Zverené nehnuteľnosti bude mestská časť Bratislava-Petržalka spravovať výlučne na účel, na ktorý jej boli zverené. Nedodržanie tejto povinnosti sa bude považovať za hrubé porušenie správy zvereného majetku preberajúcim a za naplnenie podmienok odňatia správy zverených nehnuteľností podľa článku 84 ods. 1 Štatútu hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy a odovzdávajúci môže správu nehnuteľností preberajúcemu odňať.
3. V prípade, ak mestská časť Bratislava-Petržalka prestane nehnuteľný majetok užívať na uvedený účel, je povinná predmet zverenia v lehote 60 dní vrátiť do priamej správy hlavnému mestu Slovenskej republiky Bratislave.
4. Mestská časť Bratislava-Petržalka sa zväzuje, že v prípade vykonania rekonštrukčných prác, zabezpečenia technického a stavebného zhodnotenia nehnuteľnosti bude tieto realizovať z vlastných finančných zdrojov, a v budúcnosti, a to aj v prípade odňatia správy alebo vrátenia správy k uvedeným nehnuteľnostiam, si nebude od vlastníka predmetných nehnuteľností hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy nárokovať úhradu finančných prostriedkov vynaložených na vyššie uvedené práce.
5. Dodatok č. 118404759701 bude mestskou časťou Bratislava-Petržalka podpísaný do 60 dní odo dňa schválenia uznesenia v Mestskom zastupiteľstve hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy, inak toto uznesenie stratí platnosť.