Návrh uznesenia (aktuálny - alter. 2)

Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa prenájmu priestorov športovej haly Centra voľného času, Hlinícka 3, pre Strednú súkromnú odbornú školu HOST

Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu

schvaľuje

ako prípad hodný osobitného zreteľa v zmysle § 9a ods. 9 písm. c) zákona Slovenskej národnej rady č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov nájom časti nehnuteľnosti  stavby so súpis. č. 13236, postavenej na parcele registra „C“ KN č. 11820/3, nachádzajúcej sa na Pionierskej 16 v Bratislave, k. ú. Nové Mesto, Súkromnej strednej odbornej škole HOST, Riazanská 75, 831 03 Bratislava, s cieľom realizovať telesnú a športovú výchovu na dobu od 01. 10. 2021 do 30. 06. 2022, za nájomné 12 519,00 eur/rok,

s podmienkou:

Nájomná zmluva bude nájomcom podpísaná do 30 dní od schválenia uznesenia v Mestskom zastupiteľstve hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy. V prípade, že nájomná zmluva nebude nájomcom podpísaná v uvedenom termíne, toto uznesenie stratí platnosť.